PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Aust-Agder Blad publiserte to artikler om en mann som var tiltalt for vold i nære relasjoner og besittelse av overgrepsbilder mot barn. Det ble opplyst at tiltalen for vold i nære relasjoner var henlagt, og at de fornærmede kvinnene ville klage på henleggelsen.

Klager er den omtalte mannen. Han mener avisen har identifisert ham gjennom bildebruken. Videre opplyser klager at han aldri ble kontaktet av redaksjonen, og at han burde fått mulighet til samtidig imøtegåelse av de sterke anklagene i tiltalen. Slik klager ser det, var artiklene forhåndsdømmende.

Aust-Agder Blad (AAB) avviser at god presseskikk er brutt. Avisen understreker at mannen var anonymisert, og avviser at det er mulig å se hvor det påklagede bildet er tatt. Ettersom mannen var anonym, hadde han heller ikke krav på samtidig imøtegåelse, mener AAB. Avisen opplyser at klagen gjelder oppfølgingsartikler, og at klager har fått komme til orde i tidligere publiseringer om straffesaken.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at pressen skal være varsom med å identifisere personer i omtale av straffbare forhold, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.7.

I dette tilfellet mener PFU at avisens anonymisering var tilstrekkelig. Klager er hverken navngitt eller avbildet, og PFU kan ikke se at det påklagede bildet identifiserer mannens hjem. Det er heller ikke gitt andre opplysninger som bidrar til å identifisere klager for andre enn de som eventuelt kjenner saken fra før.

PFU kan heller ikke se at omtalen var forhåndsdømmende, jf. VVP 4.5. Artiklene handlet om at deler av tiltalen mot klager ble henlagt, og det kom klart frem hvor saken stod juridisk.

Utvalget merker seg videre at klager mener han burde blitt kontaktet av avisen før publisering. VVP 4.14 sier at den som utsettes for sterke beskyldninger av faktisk art, skal få muligheten til å imøtegå beskyldningene i samme publisering.

I den første artikkelen henviste avisen til at klager tidligere har nektet straffskyld. PFU finner at dette var presseetisk akseptabelt. I den andre artikkelen, derimot, var ingen forklaring fra klager inkludert. Artikkelen handlet om at de fornærmede kvinnene i straffesaken ville klage på henleggelsen, og den inneholdt sterke beskyldninger om lovbrudd.

I enkelte saker der den angrepne part er anonymisert, vil det ikke være nødvendig å innhente samtidig imøtegåelse. I dette tilfellet var imidlertid beskyldningene så alvorlige at klager burde fått imøtegå dem selv om han ikke ble identifisert for en videre krets.

Aust-Agder Blad har brutt god presseskikk på punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 23. september 2020

Anne Weider Aasen,
Frode Hansen, Ellen Ophaug, Gunnar Kagge,
Erik Schjenken, Ylva Lindberg, Ingrid Rosendorf Joys