Rødt kritisk til Holmen

Tre av partiets fire bystyrerepresentanter (f.v.) Daniel Glaser, Kari Vibe og Knut H. Thygesen.

Tre av partiets fire bystyrerepresentanter (f.v.) Daniel Glaser, Kari Vibe og Knut H. Thygesen.

Artikkelen er over 7 år gammel

Risør Rødt har klare motforestillinger til en rekke forhold som gjelder Holmenprosjektet. Blant annet mener partiet at utbyggeren bør strekke seg for å følge Riksantikvarens råd om saltak. Partiet mener også at utfyllingen i sjøen er en formålsendring som må karakteriseres som en vesentlig endring av reguleringsplanen.

DEL

Rødt ønsker ikke flate tak på Holmen og nå har partiet sendt brev til bystyrerepresentantene i alle partiene og begrunnet sitt syn.Nå kommer det ikke som noen bombe at Rødt er skeptisk til de løsningene utbygger ønsker for Holmen.

Heller ikke den tilpassede versjonen av prosjektet, som etter Riksantikvarens mening nå har mange likhetstrekk med den opprinnelige prosjektpresentasjonen fra arkitektfirmaet Kritt, får partiet til å mykne.

Rødt viser til begrepet samklang, som åpner for skjønn, men mener samtidig at Riksantikvaren gjennom sitt utspill har definert hva som bør ligge i begrepet samklang med Risørs øvrige bebyggelse. Derfor foreslår partiet at bystyret krever en arkitektur som tar opp i seg de ideene Riksantikvaren har skissert for å imøtekomme kravet om samklang. Av samme årsak mener Rødt at bystyret bør signalisere en endring i reguleringsbestemmelsene som åpner for at utbyggeren i hovedsak satser på bygg med saltak og pulttak.

Det er imidlertid ikke bare Riksantikvarens ønske om en bebyggelse med saltak som Rødt ønsker å følge opp, partiet er også skeptisk til en del andre endringer som ligger i det forslaget Bogen Arkitekter har presentert og som formannskapet behandler i kveld.

Blant annet mener partiet at søknaden om å fylle ut i sjøen på Holmens sydvestre hjørne i realiteten handler om en formålsendring. Dette fordi utfyllingen i sjøen, som skal dreie seg om cirka 7 meter etter partiets mening er langt mer omfattende og i realiteten handler om 200 kvadratmeter .

–Dette er en vesentlig endring, skriver partiets leder Daniel Glaser. Han begrunner sin påstand om vesentlig endring med at utfyllingen finner sted i strandsonen i indre havn og på et område som vender mot Risørs gamle bebyggelse. Glaser mener videre at bystyret uansett ikke bør godkjenne søknaden om formålsendring og utfylling av området.

Partiet er også skeptisk til at det skal etableres leiligheter i en fjerde etasje i tre av byggene. I Kritts forslag gikk som kjent planen ut på at fjerdeetasjen skulle kunne brukes som fellesareal for alle som benyttet seg av takterrassen. Da Bogen Arkitekter kom inn i bildet ble det lansert et forslag om at seks av byggene skulle få en fjerde etasje som skulle brukes til beboelse. Dette forslaget ble senere endret til at kun tre av byggene skulle få en fjerde etasje til bruk som leiligheter.

I tillegg er partiet kritisk til at utbygger har endret bebyggelsen slik at dette har fått konsekvenser for de tidligere mye omtalte siktlinjene.

Så langt Rødts skepsis til selve rammesøknaden. Ved siden av denne skal bystyret også ta stilling til en utbyggingsavtale mellom kommunen og utbygger. Rødt mener i den forbindelse det er feil at bystyret skal gå inn for en avtale som sier noe om at kommunen skal stå for 40% av kostnadene knyttet til ombygging av Buvikveien i Hasalen. Dette fordi Holmen kan risikere å bli en bydel med en stor overvekt av fritidsboliger.

Artikkeltags