Sier ja til rammesøknaden

Artikkelen er over 7 år gammel

Mye tyder på at den reviderte rammesøknaden for Holmen får flertall i formannskapets møte mandag 21. mai.

DEL

Mye av årsaken til dette er at utbyggerens arkitekt, Petter Bogen, nå har revidert sitt prosjekt slik at det er helt i tråd med føringene i reguleringsplanen.

Med andre ord; det er blitt svært likt det Kritt i sin tid presenterte

Reguleringsplanen, som ble vedtatt i 2010, var som kjent basert på forslaget fra Kritt arkitekter.

Bogen har også fått støtte for sin påstand fra Riksantikvaren.

Riksantikvaren skriver nemlig dette om Bogens reviderte prosjekt:

“Bygningene har etter revisjonen fått en estetikk som i seg selv ikke er dårligere enn enkeltbygningene i Kritts opprinnelige forslag.”

Med denne uttalelsen som ballast mener arkitekt Bogen at rammesøknaden for det første byggetrinnet på Holmen nå er i takt med reguleringsplanen.

“Vi mener at dette betyr at rammesøknaden må behandles, og at den bør godkjennes”, skriver arkitekten i sitt brev til kommunen.

Ordfører Per Lunden sier i en kommentar at han tror rammesøknaden vil få det nødvendige flertall under formannskapets møte førstkommende mandag.

-Vi drøftet denne saken i et gruppemøte i Arbeiderpartiet går (tirsdag kveld). Jeg har tro på et ja til rammesøknaden. Men vi vil også komme med andre punkter i forslaget til vedtak som omhandler arkitektur, allmennhetens interesser og forholdet mellom bolig og næring, sier Lunden.

Han tilføyer at han er glad for at det kom så mye konkret ut av den ekstra tiden etter utsettelesforslaget i april.

-Både kommunens administrasjon, utbyggers arkitekt og Riksantikvaren har jobbet raskt og godt. Dette åpne og gode dialogen må fortsette videre i resten av planleggingen og gjennomføringen, sier han.

På spørsmål om hvilken betydning han legger i Riksantikvarens utspill om saltak og andre bygningskropper, sier ordføreren at dette forslaget ligger for langt fra det man ba om i forbindelse med det mye omtalte Oslo-møtet.

-Jeg ser ikke bort i fra at deler av Riksantikvarens innspill kan bli en del av neste byggetrinn på Holmen. Den saken tar vi stilling til når den blir aktuell, uttaler han.

For øvrig mener arkitekt Petter Bogen at det er svært mange likhetspunkter mellom hans og Riksantikvarens forslag til bebyggelse på Holmen. Dette gjelder tettheten, både husene seg i mellom, i forhold til sjøkanten samt det faktum at det dreier seg om høyder på to - tre etasjer.

Han mener også at i begge forslagene vil bygningsvolumene, sett fra byen og omgivelsene, fremstå med samme dimensjoner.

-Men, det er også store forskjeller, påpeker Bogen og dette gjelder både byggtypen, der han opererer med kubiske bygg mens Riksantikvaren ser for seg tilnærmet rektangulære bygningskropper og det er forskjeller i forhold til bygningsstruktur.

Riksantikvaren ønsker bygg som ligger sammenhengende, mens Bogens forslag er basert på enkeltstående bygg av ulik størrelse og med utsyn mellom byggene.

“Vi mener at husrekken mot havnen med fordel kan bestå av bygg med mellomrom. Mellomrommene vil danne relieffer i en kjede av hus, som vil tilføre variasjon og opplevelse.”, skriver Bogen som også hevder at Riksantikvarens forslag til bebyggelse kan sies å være noe lukket og at han ikke kan se at situasjonen inne på Holmen kan vinne noe på Riksantikvarens forslag.

Som kjent har Riksantikvaren påpekt at hans forslag vil gi mer luft og lys inne på uterommene da disse får et større areal. Avslutningsvis skriver arkitekt Petter Bogen at kommunen klart har uttrykt at man ønsker at utbyggeren skal forholde seg til den allerede vedtatte reguleringsplanen.

“På dette grunnlaget har man en felles plattform for gjennomføring av et stort og viktig prosjekt. Man har forutsigbarhet”, heter det i brevet fra Petter Bogen.

Formannskapet behandler rammesøknaden i et ekstraordinært møte førstkommende mandag, mens bystyret tar endelig stilling i saken 31. mai.

Artikkeltags