Gå til sidens hovedinnhold

– De samlede miljø- og næringskonsekvensene taler for å opprettholde veien for godstransport og lokal persontrafikk

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Rødt støtter helhjertet det initiativet ordføreren har tatt for at tidsplanen med blant annet «Næringsveien» på eksisterende E18 fra Moland til Pinesund gis bedre tid for innspill og utredning. Målet er å opprettholde næringsveialternativet.

I tillegg ønsker vi å trekke fram at veien fra det kommende nye krysset ved Øylandsdal og Vinterkjær forbi Akland til Pinesund vil være svært viktig for lokal personbiltrafikk i tillegg til næringsvei, en side av saken som i liten grad er trukket inn til nå. Det vil også ha en positiv miljøeffekt framfor å måtte kjøre opp til det nye E18-krysset i Vegårshei.

Om næringsveien blir med videre i planarbeidet, vil en langt bedre kunne belyse miljøaspektet ved å tilbakestille veien til natur versus å klassifisere den ned til fylkesvei. I tillegg vil vi kunne få belyst de totale samfunnsøkonomiske virkningene av å opprettholde veistrekningen.

Risør Rødt forstår Statsforvalterens og fylkets miljøvernavdelings ønske om å ivareta artsmangfold, jaktterreng, dyretråkk og turområder. Men i denne konkrete situasjonen mener vi de samlede miljø- og næringskonsekvensene taler for å opprettholde veien for godstransport og lokal persontrafikk, og at det bygges en av- og påkjøring (T-kryss) til og fra nye E18 ved Pinesund.

Rødt vil foreslå at det lages både et klimaregnskap og et regnskap for de totale samfunnsøkonomiske virkningene av å opprettholde «næringsveien». Slike kvalitetssikra analyser kreves av Nye Veier ved alle andre utbygginger, og i en slik analyse bør det også legges inn besparelser på reiselengde for lokal persontrafikk, i tillegg til godstrafikken til og fra Moland. Vi mener det som til nå er gjort av slike vurderinger ikke er grundige nok.

Vi i Rødt er ikke like opptatt av å haste gjennomføringen av veiprosjektet som ordføreren. Vi mener det er til alles beste; både for lokalsamfunnets, regionens og den nasjonale samfunnsøkonomiens del, at planprosessen blir gjennomført grundig, rasjonelt og hensiktsmessig, og med god lokal deltakelse og påvirkningsmulighet. I denne saken er lokalsamfunnets medvirkning ikke ivaretatt på en forsvarlig måte. Prosessen oppfattes av mange, tvert imot, som et overgrep mot lokalsamfunnet.

Det at Regjeringen, gjennom Nye Veier, setter regioner og kommuner opp mot hverandre i konkurranse om store infrastrukturelle satsinger og utbygginger, mener Rødt undergraver den grundige og korrekte prosess, og øker faren for at vesentlige sider ikke blir godt nok kjent og avklart for beslutningstakerne, slik «Næringsveien» på Moland er et klart uttrykk for.

Rødt mener fortsatt at byggingen av en ny E18 firefelts motorvei fra Dørdal til Tvedestrand er et samfunnsøkonomisk overflodsprosjekt, og dessverre til dels et utfall av regjeringens bevisste flytting av godstransport vekk fra jernbanen og over på vei. Vi mener at den nye E18, slik den framstår på papiret i dag, ikke bidrar til å knytte vår region sammen. Det er storsamfunnets vei, ikke vår, der den skjærer som en barriere gjennom våre kommuner. Det vil bli de alternative småveiene som går parallelt og på kryss og tvers av motorveien som vil knytte oss sammen med våre naboer, mens trafikken suser forbi på alle fire feltene. Fordelene ved byggingen er blitt presentert oss på løpende bånd av Nye Veier, kommuneadministrasjonen og ordføreren, mens alternativet med å forbedre eksisterende trase i for liten er grad analysert.

Risør Rødt støtter Høyres representant i Fylkestinget, Rune Hagestrand, som tar opp saken om «næringsveien» i Fylkestinget i dag, og berømmer ham for det. Rødt gjør sitt for at et så samlet som mulig Fylkesting skal støtte opp om hans interpellasjon.

Rødt vil i eget brev til Statsforvalteren, fylkets miljøvernavdeling og Nye Veier redegjøre for vårt krav om et grundigere miljøregnskap og samfunnsøkonomisk analyse, dersom ordførerens positive initiativ om utsettelse lykkes.

Andrew Windtwood
Representant for Rødt i Formannskapet
3. kandidat ved stortingsvalget for Rødt Aust-Agder

Kommentarer til denne saken