Gå til sidens hovedinnhold

Den beste løsningen for industrien på Moland og området rundt Eksjø

Planlegging av ny E18 har gjort meg søvnløs opp til flere netter de siste to åra. Grunnen for dette er måten hele prosessen med Nye Veier og deres måte å liksom involvere grunneiere og lokalbefolkningen på.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tidlig i prosessen ble det spilt inn flere alternative løsninger for sammenkobling av dagens og ny E18, og jeg sendte den gang inn et forslag om å bruke dagens E18 gjennom Brokelandsheia, benytte Pinesundbrua og skjære av E18 mot ny trase nordøst for industriområde på Moland, inn bak Geitfjell, passere Paddetjenn og følge Barlinddalen ut som eksempellinja. Harald Tobiassen som den gang var planrådgiver, mente dette var en kjempeløsning som ville ivareta mange hensyn, men forslaget ble dessverre skrotet ettersom Risør var mest opptatt av å få krysset så nærme Vinterkjær som mulig, og kjempet utad for å få E18 lenger ned. Etter at fylkeskommunen og Nye Veier viftet med 200 millioner til ny Risørvei, kan det virke som at kampen ble glemt, og at indre trase likevel var spiselig.

I planlegging av et så stort inngrep som E18, er det mange hensyn som skal ivaretas, og mitt eksempel i dag, er noe annerledes enn det jeg spilte inn forrige gang.

Ved å gjenbruke dagens E18 fra Brokelandsheia til Moland vil man unngå nye inngrep på eiendommer som allerede har gitt arealer til dagens vei. Industriområdet på Moland har store ubrukte arealer, og kan videreutvikles langs E18. Jeg har vært i kontakt med flere næringsaktører på Moland, som føler seg tilsidesatt av Risør kommune, så dette er vel både i Risør kommune og næringsaktørene interesse.

Nytt kryss bør ligge på Moland, hvor det er god plass til infrastruktur og nye serviceanlegg, samt kort vei og synlighet til industriområdet. Dagens E18 øst fra, brukes da som tilførselsvei til nytt kryss på Moland.

Kampen om å bevare Eksjø som den naturperla den er, har vært viktig for meg, samtidig som jeg hører argumentene om næringsarealer på Moland og langs ny E18. Fra Vegårshei vil fv416 bli korteste og raskeste vei til E18. Ved å legge FV416 fra Fossen og over Skomakerheiene til Moland, vil avstanden bli ytterligere redusert, og vil gjøre FV416 til hovedferdselsåre inn og ut av bygda. En slik løsning vil skjerme Eksjø for støy og lysforurensing ved at veien følger terrenget i stor grad over heia, framfor en ny E18 som ligger høyt og tett på vannet. Som kjent skal fylkesveien til Vegårshei oppgraderes for 40 millioner. For lokalpolitikerne på Vegårshei må det være en drøm om påkobling kommer så nært, og om utbedringene kan starte fra Fossen i stedet for fra Rundholt.

Flere argumenter for å velge denne løsningen:

  • Gjenbruk av dagens E18 fra Brokelandsheia til Moland (kostet 52 millioner i 2004).
  • Ivaretar interessene rundt industriområdet på Moland, nærhet og synlighet fra E18.
  • Unngår unødige inngrep i urørt natur fra Buråsen – Eksjø, fra Barlinddalen – Vinterkjær og Kroktjenn – Torbjørnsdalen.
  • Skjermer og legger til rette for videre drift av et av få melkebruk i Risør.
  • Gjenbruk av dagens E18 som tilførselsvei fra Songe/Risør by til nytt kryss på Moland.
  • Avstand fra Vegårshei til E18 reduseres.
  • Eksjø-området bevares.

Statsforvalteren har vært svært tydelig i sin tale når det gjelder miljøhensyn, inngrep og involvering. Kanskje det er på tide å se på løsningen en gang til? Jeg håper leder av det interkommunale planstyret, Per Kristian Lunden, tar med seg forslaget inn i styret og gir det en reell vurdering.

Det er verdt å gå ei rundt til for den beste løsningen, veien skal ligge til evig tid!

Kommentarer til denne saken