Det er brei politisk enighet om denne satsingen. Samtidig gjenstår mange politiske veivalg, veivalg som vil ha betydning for minst femti år fram i tid, kanskje lenger.


I budsjettmøtet i desember løftet politikerne svømmehallen inn igjen i kommunens planer på tross av at kommunedirektøren (KD) tok den ut i sitt forslag grunnet anstrengt økonomi. Samtidig vedtok politikerne at planarbeidet, forstudiet og stedsvalget for svømmehallen ikke blir unødvendig utsatt. Rødt har presset på for å ikke utsette denne viktige innledende fasen i planprosessen. Pandemien bidro dessverre til at arbeidet ble forsinket i 2021.

Den gamle hallen er slitt og energislukende, og kommunen må ha ny. I løpet av 2022 bør, etter vårt syn, kommunestyret ha som mål å vedta en kvalitetssikret framdriftsplan, stedsvalg og et forprosjekt for ny hall, og dermed danne grunnlag for de store investeringene.

For å sikre at prosjektet ikke får en forhastet og uansvarlig start, trenger vi en ryddig og grundig prosess nå når de mest grunnleggende beslutningene skal gjennomføres. Det finnes ingen enkel løsning som tryller vekk de økonomiske belastningene en slik investering vil påføre kommunens andre tjenester både på kort og lang sikt. Rødt mener derfor det er desto viktigere at disse økonomiske rammene forankres i en godt gjennomtenkt bestilling av en svømmehall tilpasset våre behov og muligheter, i samarbeid med både intern og ekstern ekspertise, i dialog med interesserte lag og foreninger, og bygget med fremtidens krav om energieffektivitet, økonomi og klimakostnad i tankene. Det skylder vi kommunens innbyggere å legge arbeid i.

Å bygge en svømmehall er det mest krevende og kompliserte byggeprosjektet en kommune foretar. Det kan fort gjøres feil. Andre kommuner har gjort mange verdifulle erfaringer det siste tiåret gjennom prøving og feiling. For å lykkes må vi engasjere landets mest erfarne konsulenter og prosjekterende, ved siden av egen kapasitet i kommunen.

Foreløpig faglige anslag tilsier at det vil ta tre år, minst, før bygget kan stå ferdig, forankret i demokratiske prosesser, krevende prosjektering for bygg og uteareal, lovpålagt utlysning av anbudskonkurranse i EU-området, diverse viktige søknader om økonomisk støtte fra tippemidler, ENOVA, Miljødirektoratet, Klimastiftelsen osv. og til slutt anleggsfasen med tilrigging og organisering for byggestart, pluss uforutsette hendelser oppi det hele.

Målet må være å finne den beste løsningen for hva en svømmehall skal inneholde og hva den kan bety for Risørs attraksjon som bostedskommune på sikt, folkehelsa, svømmeopplæring og trivsel. Samtidig blir det viktig å minimere driftsutgiftene på kort og lang sikt.

Året vi går inn i blir viktig for svømmehallen og vil danne grunnlag for de store investeringene i årene som følger.