Gå til sidens hovedinnhold

Dramatisk vending for E18-utbyggingen

Knut Henning Thygesen i Rødt har skrevet dette innlegget om siste tids utvikling i E18-prosjektet.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er kommet inn mange kritiske innspill til Nye Veiers trasevalg, slik AAB skrev tidligere i uka. Blant dem er Risør kommunestyre, som i tillegg ønsker å utrede et «gjenbruksalternativ» som i hovedsak følger eksisterende trase. Noe liknende har Fylksutvalget nylig vedtatt.

Rødt har levert inn egen høringsuttalelse. Vi er sterkt kritiske til det indre trasevalget. Og vi ønsker utredet 2- og 3-feltsvei med midtdeler.

I vår høringsuttalelse peker vi på at prosjektet ville ha blitt den største miljørasering av natur i østregionens historie og i praksis er irreversibel.

  • At klimaregnskapet for traseen er oppsiktsvekkende negativt, med 500.000 CO2-ekvivalenter i anleggs- og driftsfasen.
  • At veien vil pålegge trafikantene en innbetaling til bomselskapet, banken og staten på i underkant av fire milliarder kroner.
  • At prosjektet trolig vil kunne bidra til å svekke østregionen som felles arbeidsregion, noe som strider mot et viktig premiss kommunen hadde for å gå inn i arbeidet med prosjektet.
  • At en nye E18 vil bli liggende enda lenger fra regionens tettest befolkede område Risør by.
  • At trasevalget vil flytte veien bort fra Risørs største arbeidsplass, industriområdet på Moland.
  • At trafikkmengden (ÅDT) er den laveste mellom Oslo og Kristiansand og trenger ikke, ut i fra trafikkmengde, firefelt.
  • At den planlagte fartsøkningen fra dagens 80 km/t, til 110-120-130, vil øke energiforbruket kraftig, fordi strøm og bensin/dieselforbruket øker eksponensielt fra 80 km/t og oppover. Høy hastighet er en energi/klimaversting. At en firefeltsvei vil bidra til å øke biltrafikken, mens det politiske målet er å redusere bilbruken i framtida og føre mer trafikk (gods/tog) over fra bil til tog, båt og buss.
  • Og sist, men ikke minst; prosjektet har en samfunnsøkonomisk nettoverdi på minus 2,7 milliarder kroner.

Når alternativene, etter innspill fra Nye Veier, med «gjenbruksvei» nå skal utredes, ber vi om at det inneholder både smal 4-feltsvei med 100km/t (ordførernes/planstyrets foreløpige forslag/signal). Men også en alternativ vurdering av 2- og 3-feltsvei med midtdeler, som i hovedsak går langs eksisterende trase, med fartsgrense 90 km/t. Rødt mener en alternativ utredning med 2- og 3-felts, vil sikre et mer demokratisk beslutningsgrunnlag, basert på faglig innsikt.

Også Nye Veiers Finn Aasmund Hobbesland stiller spørsmålet: «Skal vi bygge 4-feltsvei på en relativt lite trafikkert strekning mellom eksempelvis Risør og Kragerø – eller skal vi nøye oss med 2- og 3-feltsvei?» (Agderposten 31/8). Dersom vi binder oss til firefeltsvei, vil det antakelig være en av de veistrekningene i Europa med lavest trafikkgrunnlag som bygges med fire felt.

En 2- og 3-felts vil være like trygg og god å kjøre som en smal 4-felter (Trygg Trafikk), like rask for tungtransport, (maks 90 km/t), mer samfunnsøkonomisk lønnsom, mer skånsom for naboene langs veien og mer miljø- og klimavennlig enn en 4-felts. Persontrafikken vil bruke ørlite lenger tid på strekningen.

Til orientering, kan det nevnes at Statens Vegvesen i 2013, utredet en 2- og 3-feltsvei for strekningen Tvedestrand-Vinterkjær. Den ble skrinlagt da den blå regjeringen med Frp som drivkraft overtok veiroret og overstyrte E18-utbyggingen.

Kommentarer til denne saken