Gå til sidens hovedinnhold

E18 må bli en to(tre)feltsvei

Naturvernforbundet ber Stortinget løse de trafikale utfordringene på en måte som ivaretar natur, klima og trafikksikkerhet, og må derfor si nei til de foreliggende planene om en firefelts motorvei for 110 km/t fra Tvedestrand til Dørdal. Isteden bør dagens vei i hovedsak beholdes og utbedres.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Arealinngrepene for en firefeltsvei øker i takt med økende veibredde og sikkerhetssone, og økt konfliktgrad med hensyn til friluftsliv/by- og bygdeliv, naturmangfold, kulturarv og naturressurser som dyrka jord.

En lav andel tunnel og bru på den aktuelle traseen kan forsterke de negative barriereeffektene og dermed øke de ikke-prissatte miljøkonsekvensene som vilttrekk og bevaring av viktige naturområder. Det må det tas sterkere hensyn til i planene for E18.

Det er store utslipp fra vegbygging, inkludert estimater på klimagassutslipp som oppstår når arealer som myr, jordsmonn og skog bygges ned. Det får konsekvenser på toppen av effektene på naturmangfoldet og friluftslivet.

Dagens vei holder en god standard for den aktuelle trafikkmengden på mesteparten av strekningen. Når det anslås at en to/trefeltsvei med fartsgrense 90 km/t har 10 prosent lavere ulykkesrisiko enn en smal firefeltsvei med fartsgrense 110 km/t, må det få følger for valg av alternativ.

Energibehovet øker med høyere drivstofforbruk. En artikkel fra 2018 viser at forbruket til en Tesla kan være minst 40 prosent høyere ved kjøring i 110 km/t enn i 90 km/t.

Naturvernforbundets foreslår følgende løsning for E18 Tvedestrand–Dørdal:
• Strekningen Akland–Tangen (31 kilometer) beholdes som i dag, eventuelt med mindre modifikasjoner. Strekningen Tvedestrand–Lundemoen (3 kilometer) kan beholdes, men bredde utvides. På begge strekningene er det midtrekkverk i dag.
• Dagens vei Tangen–Dørdal (15 kilometer) forsterkes med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.
• Strekningen Lundemoen–Akland (10 kilometer) bør gjennomgå betydelig forbedring, eventuelt nybygging, for å bli en to-/trefeltsvei med midtrekkverk.

Vi anslår at en slik løsning vil koste to-tre milliarder kroner, som er om lag ni milliarder kroner mindre enn Nye Veiers løsning. Med en sammenhengende to-/trefeltsvei med midtrekkverk fra Tvedestrand til Dørdal vil det bli en enhetlig og trafikksikker hovedveistandard over en strekning på nærmere seks mil.

Omfattende utbygging av motorveier for høy fart og med stor overkapasitet vil svekke grunnlaget for å bygge ut jernbane på Sørlandet. Naturvernforbundet vil støtte de innspill som har kommet den seinere tiden for å koble sammen Vestfold- og Sørlandsbanen.

Naturvernforbundet i Agder
Peder Johan Pedersen, leder
Rune Sævre, nestleder

Kommentarer til denne saken