Gå til sidens hovedinnhold

E18 på høring – sett foten ned!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For kort tid siden la det interkommunale plansamarbeidet for E18 ut reguleringsplanen for motorvei på strekningen Kragerø -Tvedestrand på høring. I våres la Nye Veier også fram «Fagrapportene», som presenterer virkningene av utbyggingen på ulike fagområder. Det er et omfattende, grundig materiale, der det underkommuniserte kanskje er det viktigste.

Fra starten av planarbeidet har Rødt fremmet et alternativ til den nå anbefalte firefelts motorveien med fartsgrense på minst 110 km/t. Nye Veier planlegger den nye motorveien forbi Risør, langt inni landet. Alternativet til Nye Veiers prosjekt som Rødt fremmet i planprogrammet er; tofeltsvei med forbikjøringsfelt, (2+1-vei) med midtdeler og 90 km/t på i hovedsak eksisterende trase, der mesteparten av strekningen (Kragerø-Vinterkjær), som er ganske ny, kun trenger mindre oppgraderinger.

Bakgrunnen for forslaget vårt er at trafikken er svært lav på strekningen (laveste årsdøgnstrafikk på hele strekningen Oslo-Kristiansand), og at det så å si aldri er trafikkproblemer på grunn av tett trafikk. En god og trygg, rimelig og miljøsparende løsning, som er i tråd med mange fageksperters, forskere og Naturvernforbundets syn, er aldri blitt vurdert fordi marsjordren fra regjeringa var: Bygg firefelts motorvei, uansett! Og lokalpolitikerne: – OK!

Det er vanskelig å forstå at prosjektet som nå legges fram fra Nye Veier kan anbefales. Eller egentlig; det er uforståelig! Det er flere grunner til det.

Prosjektet som koster 11-12.000 millioner kroner har en samfunnsøkonomisk nettoverdi på minus 2.700 millioner, forsiktig regnet. (Beregningsgrunnlaget legger en lavere verdi for utslipp av CO₂ og høyere verdi for tidstap en våre naboland.) Det er det største underskuddsforetaket gjort i regionens historie.

Prosjektet beslaglegger og ødelegger mer natur enn noe annet prosjekt gjennom tidene i de berørte kommunene. (På nivå med nedhogginga av eikeskogen langs kysten på 1700–1800 tallet)

Prosjektet gir historiske høye klimautslipp for regionen. Det beregnes til nesten 500.000 tonn CO₂ i Nye Veiers Fagrapport. I et Klimaregnskap vil anleggsdrift, beslaglagt natur og vedlikehold i et sekstiårsperspektiv være mer enn 25 ganger hele Risør kommunes årlige samlede utslipp av drivhusgasser. Det tilsvarer langt mer enn de årlige utslippene fra alle fritidsbåtene i landet, eller 24 års trafikk på strekningen med vanlig dieselbil med dagens trafikkmengde. (Beregningsgrunnlag for CO₂-utslipp: 130 g/km)

Det er ingen dekning for å fastslå at prosjektet bidrar til å styrke regionens felles bo- og arbeidsmarked sammenliknet med vårt alternativ. E18-motorveien er først og fremst et sentraliseringsprosjekt som vil styrke de «store» byene på Sørlandet og Grenland. Østregionen, med sin relative negative befolkningsutvikling, blir en transittregion for trafikk mellom «storbyene». For Risør blir veien til nabokommunene Tvedestrand og Gjerstad lenger, de høye bompengeavgiftene bidrar negativt, og kommunens største arbeidsplass med 500 ansatte blir isolert og skadelidende. Prosjektets kanskje største taper er Risør.

Det kan ikke sannsynliggjøres at trafikkens framtidige energiforbruk/CO₂-utslipp reduseres målt mot alternativet vårt. Mest sannsynlig vil økt hastighet og trafikk spise opp fordelene med at den nye veien blir noe kortere. (økt fart vil øke utslippene anslagsvis 15-20 prosent)

Det beregnes å bli en tidsbesparelse for gjennomgangstrafikken for personbiler på Nye Veiers firefelter målt mot en oppgradering av eksisterende trase med trefelter. Men målt mot vårt alternativ er den liten. For Risørs trafikanter vil reisetida til Tvedestrand og Gjerstad samlet ikke reduseres. Reiseavstanden vil øke for dem som vil bruke motorveien.

Trafikksikkerheten for trafikantene vil være minst like bra for en trefeltsvei med midtdeler og 90 km/t som en firefeltsvei med 110/120 km/t. (SINTEF, Trygg Trafikk)

Det er dette bilistene skal betale inn cirka 4000 millioner for, i form av bompenger de neste femten åra, i tillegg til skattekroner. Det forutsettes at distriktets trafikanter må ut med anslagsvis 400 millioner (10 prosent) av totalsummen i bompengeavgifter. Pengene overføres fra oss bilister til bomselskapet, veiutbyggerne og utlånsbankenes kontoer. Rødt stemte imot bompengefinansieringen. Med Rødts alternative forslag ville veien blitt 8-9.000 mill. rimeligere og pålagt null i bompegeutgifter.

Rødt stiller seg kritiske til omfavningen av dette prosjektet. Hele utbyggingen står i fare for å bli et tapsprosjekt, målt etter mange parametere som nevnt overfor. Regjeringens og Frps prestisjeutbygging av firefelts uansett behov og konsekvenser, trumfer lokalsamfunn, natur og økonomi. 11-12.000 millioner kunne vært brukt mer distrikts- og miljøvennlig, mer sosialt og bidratt til flere arbeidsplasser i regionen. For eksempel er bare etterslepet for vedlikehold på fylkesveiene på Agder 4.000 millioner!

Prosjektet er kommet langt, reguleringsplanen skal opp til behandling i høst og avgjøres over nyttår. Det som kan endre planen, er et regjeringsskifte der distrikt, økonomi og miljø får større fokus. Rødt vil være en ivrig pådriver på Stortinget for at riksveier med liten og middels stor trafikk, som Kragerø-Tvedestrand blir utredet som gode, sikre trefeltsveier som alternativ til firefelter, hovedsak langs eksisterende trase.

Kommentarer til denne saken