Risør kommunes vernepris til bevaring av bygninger, anlegg og landskap deles hvert år ut for å stimulere til vern av kulturhistoriske- og arkitektoniske verdier i hele Risør kommune.

Prisen går i år altså til Eigil Stray Spetalen, som har bygget fritidsboligen og renovert de to lagerbygningene på tomten der det gamle høvleriet og båtbyggeriet på Leikerøya lå.

Vernepris-utvalgets begrunnelse lyder som følger:

Eiendommen Lillebom Dampsag og Høvleri har en lang industrihistorie og ble bygd i 1870-årene. Driften stoppet i 1925 da eier gikk konkurs. Øya ble så kjøpt av Øster Riisøer Arbeiderforening og gitt til Risør kommune for at allmennheten skulle kunne bruke den. Her har det også vært båtbyggeri som ble reist i 1954 av Ånon Kittelsen og det var han som bygde den store bua. Her ble det bygd både nytte- og lystfartøy. I 1981 gikk båtbyggeriet konkurs. Etter dette ble eiendommen leid ut til ulike formål.  På 2000-tallet ble det så gitt aksept for å lage inntil 6 ferieleiligheter på eiendommen, men disse planene ble ikke realisert. Bygningene hadde derfor lenge stått til forfall da Spetalen overtok eiendommen i 2008.

Det ble i 2009 søkt om å rive det gamle båtbyggeriet, å beholde og restaurere de to lagerbygningene og fabrikkpipa samt å oppføre en ny båtbu. Fylkeskommunens kulturminnevernseksjon hadde ingen faglige merknader til dette, men understreket viktigheten av å etablere et nytt bygg med tilstrekkelig høyde og volum, sånn at anleggets dimensjoner kunne gjenskapes.

Arkitekten la i søknaden om rivning og gjenoppbygging, vekt på dynamikken i møtet mellom det gamle og det nye. De nye volumene er noe mindre enn den eksisterende bua, men plassering og de store åpningene i hovedbygget referer til den gamle båtbuas store åpninger. Materialbruken består av umalt trevirke, tradisjonell steinsetting for kaianlegget og trebrygge langs sjøkanten. De to langstrakte byggene og fabrikkpipa er beholdt og restaurert. Den nye sjøbua er oppført med brukte materialer og underordner seg hovedbygget på en god måte.

På tross av at det er snakk om en fritidsbolig med sjøbod bærer anlegget fortsatt preg av den tidligere industrien som holdt til på øya. Eier og arkitekt har på en svært god måte klart å tilpasse seg det opprinnelige uttrykket og har transformert det eldre anlegget til en moderne arkitektur. Volum og materialbruk på den nye delen av anlegget er godt tilpasset samtidig som det tilfører en arkitektonisk kvalitet til området. Restaureringen av pipa og de to lavbyggene i bakkant er nennsomt utført og byggene vil fortsatt kunne ha en lang levetid. Tiltaket kommer inn under punkt 3 i vedtektene for verneprisen som sier:

Nybygg og tilbygg kan vurderes når disse i størrelse, form og materialbruk samspiller med den eksisterende trehusbebyggelsen og tilfører den kvaliteter som har arkitektonisk verdi.

Kandidaten er foreslått gjennom to innspill etter annonsering. Det kom også inn andre forslag. Etter en samlet vurdering er det utvalgets enstemmige beslutning at Verneprisen for 2014 tildeles Eigil Stray Spetalen for arbeidet som er utført på Lekerøya.

Stray Spetalen var selv ikke i bystyret i kveld, og ønsket ingen medieoppmerksomhet rundt tildelingen. Prisen vil bli overlevert av ordføreren, Per Kristian Lunden og leder for miljø- og teknisk komité, Eva Nilsen, ved en senere anledning, på Leikerøya.