Arbeiderpartiet har et ord de hater, men likevel elsker å bruke, nemlig «privatisering». Alt som ikke styres av Staten er mindre verdt. I Høyre heier vi tvert imot på alle private virksomheter. Disse er avgjørende for å bygge og bevare landets mange og viktige velferdstilbud. Penger gror ikke på trær eller dukker opp på statsbudsjettet av seg selv. Noen må produsere dem. Høyre er positive til konkurranseutsetting. Vi ønsker å kunne tilby best mulig kvalitet til lavest mulig pris for landets innbyggere. Konkurranseutsetting er et nyttig og velfungerende virkemiddel både innen privat og offentlig sektor.

Så til den konkrete saken om togtilbudet fra Go-Ahead. Høyre er positive til at Go-Ahead ønsker å se på alternative løsninger til ruteplan for å tilby reisende raskere ruter til og fra Oslo og Stavanger, slik at flere velger å bruke miljøvennlige transporttilbud. Skal vi nå våre ambisiøse klimamål vil jernbanen i framtiden ha stor betydning. Ingen slår toget når man skal frakte mange mennesker samtidig over lange strekninger. Det som imidlertid er kritikkverdig i denne saken er prosessen i forkant av høringsbrevet fra Go-Ahead. Vi hadde forventet en god dialog om planene i forkant, før høringsbrevet ble sendt ut. Fylkesordføreren grep umiddelbart fatt i saken og har invitert berørte kommuner til møte 5. mars og fylkeskommunen har fått utsatt frist på høringen. Vi vil også minne Arbeiderpartiet om at NSB tidligere har kommet med lignende utspill som det Go-Ahead nå gjør.

Vi har stor forståelse for at distriktskommunene reagerer på å miste viktige togstopp på morgentoget til Oslo og Stavanger og har nå tatt initiativ til et møte med de aktuelle kommunene. Vi er overbevist om at det finnes løsninger som medfører at eksisterende stoppmønster på den aktuelle togruten kan opprettholdes, ved å øke kapasiteten med en ekstra togrute med færre stopp. Dette vil gi reisende et godt alternativ for raskere å komme fram til endepunktene, samtidig som den viktige lokaltrafikken på de mindre stasjonene opprettholdes. Utspillet fra Go-Ahead viser med all tydelighet at vår «genistrek» Grenlandsbanen er overmoden for igangsettelse. Dobbeltsporet jernbane gjennom Vestfold via Porsgrunn til Brokelandsheia vil gi god fleksibilitet, der alle vil spare betydelig reisetid. I tillegg til lokaltrafikk vil det kunne gå ekspressruter med få stopp, som de mindre stasjonene kopler seg opp mot via tilførselstog. De tre fylkeskommunene i landsdelen står tverrpolitisk samlet for å framskynde planlegging og bygging av Grenlandsbanen i neste rullering av Nasjonal Transportplan (NTP). Dette vil få høy prioritering blant våre innspill når planen skal rulleres neste år.

Frem til Grenlandsbanen står klar vil vi stå på for at togtilbudet i distriktene opprettholdes og at eventuelt ekspresstog må settes opp i tillegg til dagens ruteplan.

Arne Thomassen, Fylkesordfører i Agder
Rune Hagestrand, leder av Jernbaneforum Sør