Ett steg nærmere nasjonalpark

Artikkelen er over 4 år gammel

Fylkesmannen og de lokale foreningen på Jomfruland og Stråholmen er nå enige om kravene som må stilles for å opprette nasjonalpark.

DEL

– Bortsett fra Jomfruland hytteeierforening, kan organisasjonene på øyene akseptere opprettelse av nasjonalpark.

– Men alle organisasjonene setter klare, felles betingelser for at vi skal godta en nasjonalpark, sa Torstein Kiil, da han på vegne av foreningene orienterte kommunestyret om status for arbeidet med nasjonalparken. 

– Men det er en generell skepsis i befolkningen som ligger bak avgjørelsen om aksept, og det er på grunn av kriteriene for aksept, at vi har fått med oss de fleste, sa Kiil.

Betingelser

Han la også frem forslag som foreningene rådet kommunestyret til å gjøre, for at vedtaket om en nasjonalpark skulle bli i tråd med deres ønsker.

Opprettelse av nasjonalparken kommer nå til politisk behandling, først i hovedutvalg for samfunn på torsdag denne uken.

Rådmann Inger Lysa følger i sin innstilling langt på vei opp utspillet fra organisasjonene på Jomfruland og Stråholmen. Sentrale momenter her er at:

– Nasjonalparkstyret også skal ha forvaltningsansvar for landskapsvernområdene på Stråholmen

– Lokalsamfunnene på Jomfruland og Stråholmen må som en prøveordning bli representert i nasjonalparkstyret med en representant hver.

– Den lokalt foreslåtte formålsbestemmelsen for sone A i verneforskriften blir vedtatt: «I sone A er det et spesielt formål å ta vare på og utvikle verneverdiene i jordbrukets tradisjonelle kulturlandskap, avgrenset til naturtypene beite- og slåttemarker, beiteskog, skogshagemarker, høstingsskog og strandenger, ved skjøtsel som bygger opp under verneverdiene.»

Ikke like klar

Men i rådmannens innstilling blir ikke dette stilt som en betingelse for Kragerø kommunes aksept av nasjonalparken, slik organisasjonene ba om. I stedet heter det at «kommunen legger vekt på» betingelsene.

– Selv om hytteeierforeningen mener at det er andre verneformer som passer bedre enn nasjonalpark, så støtter vi likevel vilkårene fra foreningen, sa Erling Krogh fra Jomfruland hytteeierforening.

– Hvis ikke kommunen følger dette opp, så vil det bli massiv motstand mot nasjonalpark, advarte han.

Ruth Ellegård fra Jomfruland vel understreket at også tiltakene som må gjøres i randsonen utenfor selve nasjonalparken, var helt avgjørende.

– De største utfordringen ligger utenfor nasjonalparken. Og de utfordringene er der allerede i dag, sa Ellegård.

Kommunen ble sterkt anmodet om å sette i gang arbeid med reguleringer og forvaltning utenfor nasjonalparken, slik at man kunne håndtere den økte turiststrømmen som er ventet som følge av nasjonalparken.

– Det må avklares hva som kan tillates i hvilke områder, understrekte Torstein Kiil.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken