Gå til sidens hovedinnhold

Kom med krass kritikk av kommunedirektøren

Dag Gjesteby og Høyre etterlyste beklagelser og ydmykhet fra kommunedirektøren.

Ordningen med BPA (Brukerstyrt personlig assistanse) var oppe som en drøftingssak i bystyret torsdag. Det er tidligere gjennomført en forvaltningsrevisjon av ordningen, som ble behandlet i kontrollutvalget i oktober i fjor. Kontrollutvalget sendte et vedtak med fire punkter videre til bystyret (se faktaboks nederst i saken).

Dag Gjesteby (H) var først på talerstolen, og kom med krass kritikk av kommunedirektørens håndtering av forvaltningsrevisjonsrapporten.

– Vi har merket oss kommunedirektørens kommentarer til rapporten. Her framkommer ingen kommentarer, beklagelser eller ydmykhet når det gjelder brudd på lovverk og anbefalinger, mangelfull konkretisering av bistandsbehov og lang saksbehandlingstid, som er beskrevet i rapporten. Dette er alle mangler som klart påvirker brukerne og kvaliteten på den tjenesten de får. Dette burde vært kommentert av kommunedirektøren, sa Gjesteby.

Mange funn

Han hadde tidligere i innlegget sitt trukket fram en lang rekke funn fra rapporten.

• At all tildeling av BPA – tjenester skjer ikke i henhold til anbefalinger og lovverk.

• At det er mangelfull konkretisering av bistandsbehov.

• At det er lang saksbehandlingstid.

• At det ikke er system for å fange opp vedtak som skal revurderes.

• At kommunens prosedyre for saksbehandling i svært liten grad blir benyttet.

• At feil og mangler i forbindelse med tildeling av tjenester i stor grad kan kobles til mangelfull forankring av rutiner innen kommunens saksbehandlingssystem.

• At kommunen ikke har gode nok systemer for å fange opp viktige elementer underlagt de aktuelle aktørene.

• At kommunen ikke i stor nok grad har sikret at arbeidsledere og personlige assistenter får nødvendig opplæring.

• At ingen av de personlige assistentene har fått tilbud om kurs eller fått tilrettelagt for ekstra opplæring.

– Trist lesning

– Dette har vært trist lesning. For det første virker det som om kommunedirektøren har valg en selektiv presentasjon av revisjonsrapporten gjennom bare å kommentere revisjons-spørsmålene og ikke kommentere all de funn, vurderinger og konklusjoner som revisjonen har rapportert. For det andre må vi kunne spørre oss om livsløpsutvalgets rolle og behandling. At de som «fagutvalg» og fremste i linjen mellom befolkningen og politikerne, bare sender saken videre til bystyret uten en eneste kommentar om hvordan feil og mangler kan ha påvirket brukerne, at lovverk ikke har blitt fulgt eller at de i hele tatt ikke kommentert rapporten i et brukerperspektiv, til tross for alle de feil og mangler som har blitt påvist, sa Høyre-politikeren.

Gjesteby mente at dersom en privat leverandør til kommunen hadde hatt disse feilene og manglene, tror han at kommunen ville ha sagt opp avtalen.

– Det er nå opp til oss i bystyret å håpe på og samtidig vurdere om vi kan tro på at kommunedirektøren skal klare å rydde opp i dette og ikke minst se at fokus for denne tjenesten er rettet mot brukerne. Dette er tross alt en lovpålagt tjeneste med bare et fåtall brukere, sa han.

– Grunnen til at vi ikke gikk dypere inn i rapporten, var at vi forventa at vedtaket fra kontrollutvalget ville komme opp i bystyret, forklarte Oddvar Mykland (Ap), som sitter i livsløpsutvalget.

– Da er dette en drøftingssak, som vi tar til orientering, opplyste ordfører Per Kristian Lunden (Ap).

Dermed er det opp til kommunedirektøren og administrasjonen å følge opp vedtaket fra kontrollutvalget innen september i år.

Vedtaket i kontrollutvalget

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten til orientering og innstiller til følgende vedtak i bystyret: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om brukerstyrt personlig assistanse til orientering og ber kommunedirektøren følge opp rapportens anbefalinger om å:

  • Iverksette et arbeid for å etablere rutiner som sikrer kommunens ivaretakelse av lovverket ved tildeling av BPA-tjenesten. Med et særlig fokus på rutiner knyttet til saksbehandlingstid, kartlegging av bruker, gjennomføring av barnas beste-vurdering, samt utforming av tjenestetilbud.
  • Iverksetter tiltak som sikrer at kommunen handler i tråd med forvaltningsloven § 2 og helse- og omsorgstjenesteloven § 3-8 og med dette sikrer at brukers rett til å få tjeneste levert som brukerstyrt personlig assistanse ivaretas.
  • Igangsetter et system for å fange opp tidspunkt for revurdering, dette spesielt i forbindelse med at det den senere tid er praktisert gyldighetsdato på kommunens vedtak.
  • Tilbyr og gjennomfører kurs innen BPA for kommunens arbeidsledere og assistenter. Videre at det i tråd med anbefalinger fra opplæringshåndboken tilrettelegges for opplæring av assistent hos arbeidsleder i de tilfeller dette anses som relevant.

Bystyret ber kommunedirektøren gi en skriftlig tilbakemelding om oppfølgingen av rapporten til kontrollutvalget innen september 2021.

Kommentarer til denne saken