– Vi må våge å måle vår kvalitet på samfunnet på om vi klarer å gi de eldre et verdig liv

– Det ligger store muligheter i å ta i bruk en fornuftig velferdsteknologi. Denne kan gi oss mer tid til fellesskap og til å motvirke ensomhet, frykt og praktiske hindringer. Men dette må ikke bety at det blir færre "varme hender", skriver de to Krf-politikerne.

– Det ligger store muligheter i å ta i bruk en fornuftig velferdsteknologi. Denne kan gi oss mer tid til fellesskap og til å motvirke ensomhet, frykt og praktiske hindringer. Men dette må ikke bety at det blir færre "varme hender", skriver de to Krf-politikerne.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Det kan være fint å bli gammel, men krevende om du blir syk og ensom. Hvilken omsorg har fellesskapet å gi når man trenger det? KrF har en eldrepolitikk som tar de eldres behov på alvor, og vi er villige til å prioritere slik at alle får det de har behov for.

DEL

MeningerVi bor i et land med mennesker som daglig gir den ypperste omsorg og fellesskap til hverandre. Både gjennom offentlige, private og organisasjoners bidrag. Det skal være helt normalt at alle blir inkludert i dette. Noen faller likevel utenfor. De eldste blant oss kan lett være blant disse. Mange eldre blir ensomme og mindre mobile på grunn av sykdom. Vi må våge å måle vår kvalitet på samfunnet på om vi klarer å gi de eldre et verdig liv. Men hva skal så til for å få en god omsorg og gi fellesskap til alle eldre?

Alle har samme verdi

For KrF begynner dette med respekten for livet. I vår kamp mot sorteringssamfunnet er en eldreomsorg som verdsetter og tar på alvor mennesker som er gamle og syke, en viktig verdi. Tiltakene vi foreslår har derfor som mål å gi livskvalitet, ikke bare oppbevaring.

Et samfunns kvalitet må testes på hvordan vi tar oss av dem som trenger det mest. KrF kjemper for at det norske samfunnet skal bestå denne testen.

Vi må snu tankegangen

Mange snakker om ”eldrebølgen”. Det gir oss bilder av noe som skyller over oss og truer samfunnet. Etter KrFs syn er dette svært uheldig. Det er utfordringer med økende antall eldre som trenger støtte fra samfunnet, men det burde være en selvfølge at de får den hjelp de trenger. Dersom man har det bra, er det lettere å være bidragsyter. Derfor må vi ta på alvor den ressurs vi kan være for hverandre når kommende eldregenerasjoner vil være friskere og ha bedre utdannelse og økonomi enn noen tidligere generasjon. Eldre må få lov til å være bidragsytere i samfunnet.

Det er et selvsagt mål at man skal kunne leve et godt og meningsfylt liv med ansvar for seg selv og egen helse så lenge man har anledning til det. KrF vil ha flere fleksible støtteordninger som stimulerer til ombygginger, slik at flere eldre kan bli boende i sin egen bolig så lenge som mulig.

Det er i kommunene vi får det nære fellesskapet og omsorgen. Kommunene har økonomiske utfordringer på dette feltet. Derfor vil vi gjøre kommunene i stand til å få gjennomføre de gode planene som foreligger, og sørge for at det er samsvar mellom oppgaver og ressurser.

Nye muligheter med teknologi

Det ligger store muligheter i å ta i bruk en fornuftig velferdsteknologi. Denne kan gi oss mer tid til fellesskap og til å motvirke ensomhet, frykt og praktiske hindringer. Men dette må ikke bety at det blir færre "varme hender". Teknologien skal frigjøre tid og mulighet for mer nærhet og fellesskap. For å få dette til må arbeidet med nytenking innen velferdsteknologi og hjelpemidler styrkes. Det må legges til rette for å ta i bruk produkter og tjenester fra gründere i samarbeid med tjenesteytere, brukere og kommunene.

Frivillighetens plass i eldreomsorgen

Den organiserte frivilligheten i Norge er unik og må styrkes. KrF har alltid vært til å stole på ved å gi tillit, rom og plass for frivillig innsats i samfunnet. Disse organisasjonenes innsats i omsorgsarbeidet i landet vårt er avgjørende for å få samfunnet til å fungere godt. I velferdssamfunnet vårt må enkeltmennesker og de små naturlige fellesskapene, organisasjoner og næringsliv, sammen med offentlig sektor, alle bidra for å få en god eldreomsorg. Da må det offentlige stimulere og samarbeide med frivillige organisasjoner.

Det økende antallet eldre utfordrer oss til å tenke nytt. Det vil koste, og derfor må det prioriteres! Vi må få mer ut av ressursene. Derfor skal vi jobbe smartere og med hånden på hjertet! Her kan du stole på KrF!

Artikkeltags