Formannskapet vil gi hytteier en måned på å rette opp:– Dette er å ta seg til rette

Befaring: Medlemmer fra miljø og teknisk komite samt formannskapet var onsdag ettermiddag på befaring på Lille Vardøya. Foto: Steinar Ryvind

Befaring: Medlemmer fra miljø og teknisk komite samt formannskapet var onsdag ettermiddag på befaring på Lille Vardøya. Foto: Steinar Ryvind

Av

Politikerne er samstemte rundt den mye omtalte hytta på Lille Vardøya. Hytteeierne må betale bøter, tilbakeføre terrenget utenfor hytteeiendommen og de må sette opp nye grensepåler. Bystyret skal også behandle saken.

DEL

– De pålene skal opp igjen! Venstres Stian Lund sparte ikke på kruttet da han i formannskapet torsdag ettermiddag uttalte seg om hendelser knyttet til den mye omtalte hytta på Lille Vardøya. Utspillet kom da det ble opplyst at en grensepåle var kuttet , en hadde brukket og at andre var fylt over med masse.

Anmeldelse

Lars Ole Røed (H) hevdet at det å kutte en grensepåle var så alvorlig at kommunen burde vurdere en anmeldelse. Utsagnet fikk full støtte av Stian Lund (V) som henviste til at kommunen er nabo til hytteeiendommen ogt at det å fjerne en grensepåle var en meget alvorlig sak. Han formulerte seg slik: - De pålene skal opp igjen!

Onsdag ettermiddag hadde også miljø og teknisk komite behandlet denne saken, men da med utgangspunkt i plan og bygningsloven. Formannskapet vurderte saken som grunneier.

Før saken ble diskutert i miljø og teknisk komite, hadde komitemedlemmene samt enkelte formannskapsmedlemmer deltatt på en befaring på Lille Vardøya.

-Dette er å ta seg til rette. Vi kan ikke la en hytteeier gjøre som han selv lyster. Vi må markere hva som er riktig og galt.

Ingen tvil

Kommentarene som falt etter befaringen på Lille Vardøya levnet ingen tvil om hvilket syn komitemedlemmene hadde. Befaringen, der de var blitt guidet rundt på og utenfor hytteeiendommen av hytteeieren, medførte at politikerne sluttet seg til kommunens vurdering. Kommunen har som kjent fremmet krav om bøter på grunn av ulovlig utførte arbeider både på og utenfor hytteeiendommen.

Hytteeieren hadde i utgangpunktet tillatelse til å rive en gammel hytte samt plattinger som var oppført på eiendommen og bygging av ny hytte. Han hadde også fått utslippstillatelse for minirenseanlegg på egen tomt samt midlertidig deponi av masser og dreneringsgrøft for vann.

Det hytteeieren ikke har fått tillatelse til er et frittliggende anneks på 41 kvadratmeter, kjellere med måleverdig areal, etablering av en terrengvoll mellom hytteiernes hytte og nabohytta, oppfyllinger, ferdigplen og sediumdekke utenfor egen eiendom samt ferdig plen på egen eiendom.

Utenfor hyttetomta

Under befaringen fikk politikerne se at mye var gjort utenfor hyttas tomtegrenser.

Rådmannens innstilling til politikerne var klar. Kjellerne burde kunne ettergodkjennes dersom høyden i dem gjorde at det ikke var målverdig areal, men det frittliggende annekset kunne ikke godkjennes. Videre lød innstillingen fra rådmannen på at jordvollen måtte fjernes og at samtlige arbeider på offentlig grunn blir tilbakeført. Hytteeierne kunne beholde ferdigplenen på egen tomt. Det ble også innstilt på at både hytteeier og ansvarlige firmaer burde ilegges bøter. En innstilling som ble enstemmig vedtatt for alle punktene, bortsett fra kjelleren under annekset. Den mente Espen Henriksen (V) ikke burde ettergodkjennes.

Torsdag kveld var det formannskapets tur. Deres handtering av saken skulle vurderes i et grunneierperspektiv. Grensepålene var et nytt moment, og fikk behørig oppmerksomhet

Lars Ole Røed (H) hevdet hevdet i tillegg at ved å gjøre som det var gjort på Lille Vardøya, nemlig tilføre nye frø til flekker med sedium utenfor hytteeiendommen, hadde tiltakshaverne også gjort seg skyldige i miljøkriminalitet.

En måneds frist

Ragni Mcqueen Leifson (A) var like klar i sin holdning: - Dette er en veldig alvorlig sak. Man tar seg til rette. Dette må det reageres på. Hun var også kritisk til hytteeiernes forklaringer. - Det er nesten utrolig at man tror man kan få lov til dette, sa hun og henviste til at jordmasser var flyttet på og erstattet med plener.

Det ble også uttalt ønsker om å øke beløpsstørrelsen på gebyrene som er ilagt, men man ble stående fast ved at søkeren skal betale 50.000 kroner, utførende firma skal betale tilsvarende samt at tiltakshaverne skal betale 25.000 kroner. Beløpsstørrelsen er beregnet ut i fra at det er ikke er gjort uoprettelige skader på terrenget. Eieren, som er tiltakshaver, kan bare ilegges en bot som utgjør 50% av boten søkeren er ilagt.

Formannskapet gikk også inn for at hytteeieren skulle få en måneds frist for å få rette opp i forholdene samt erstattet grensepålene. Fristen begynner å løpe dersom bystyret slutter seg til innstillingen i saken.

Artikkeltags