Gå til sidens hovedinnhold

Lok­ke­mat til til­flyt­tere, men hva med vi som al­le­re­de bor her?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nå er vi på Homme (som lig­ger øst for Søn­de­led) vel­dig frust­rer­te og opp­git­te. Grun­nen er mang­len­de fi­ber­dek­ning og hvor van­ske­lig det er å nå fram med det­te.

Jeg har jevn­lig prøvd å få kon­takt med folk i kom­mu­nen som kan hjelpe til med det­te, men det har vist seg å være en van­ske­lig opp­ga­ve. Gle­den var der­for stor i vår da vi i ett avis­inn­legg i AAB «Fi­ber til alle i Ri­sør» ble lo­vet fi­ber av kom­mu­nen. Det vis­te seg dess­ver­re at gle­den var kort­va­rig, da Homme ikke var med i pla­ne­ne. I et­ter­tid har jeg fått vite at det­te skyl­des en mis­for­stå­el­se; Homme var for­veks­let med Hom­men. Jeg sy­nes det­te er van­ske­lig å for­stå; vet de vir­ke­lig ikke at Homme hø­rer til Ri­sør kom­mu­ne? Vi som alle and­re i kom­mu­nen be­ta­ler da både kom­mu­na­le av­gif­ter og ei­en­doms­skatt, så noen vet ty­de­lig­vis at Homme ek­si­ste­rer.

Jeg tok ny kon­takt med kom­mu­nen. Det ble man­ge te­le­fo­ner, og dår­li­ge svar fra samt­li­ge. In­gen av dem jeg ble satt over til kun­ne sva­re for seg og in­gen tok an­svar. Til slutt ble frust­ra­sjo­nen så stor at jeg så meg nødt til å kon­tak­te ord­fø­re­ren di­rek­te. I te­le­fon­sam­ta­le med ord­fø­re­ren ble jeg bedt om å sjek­ke hvor stor in­ter­es­sen var for fi­ber på Homme. Jeg tok en run­de i na­bo­laget, og in­ter­es­sen var stor. Jeg vi­de­re­for­mid­let det­te til ord­fø­re­ren, og han skul­le da un­der­sø­ke vi­de­re. Det­te var i ap­ril i år. Det har blitt man­ge hen­ven­del­ser til ord­fø­re­ren også et­ter det­te, men få svar. Det enes­te sva­ret jeg har fått er at fris­ten for å være med i den­ne om­gan­gen gikk ut i mai. Had­de det­te blitt sjek­ket opp og ord­net med en gang jeg tok kon­takt had­de vi kan­skje nå hatt fi­ber, el­ler i det mins­te vært med i plan­leg­gin­gen.

Jeg les­te ny­lig i avi­sa at ord­fø­re­ren kom med lok­ke­mat om høy­has­tig­hets­fi­ber med mer for å få fle­re til­flyt­te­re til kom­mu­nen. Det­te er jo vel og bra, men hva med oss som al­le­re­de bor her? Bør ikke vi bli pri­ori­tert før hyt­te­folk og even­tu­elt lok­ke­mat for til­flyt­te­re? Bør det ikke gjø­res at­trak­tivt for oss også å bo her? Hjel­per vel lite med nye til­flyt­te­re, hvis de gam­le flyt­ter ut av kom­mu­nen?

Så til ord­fø­rer og de som måt­te ha med det­te å gjø­re:

  • Har dere glemt at Homme hø­rer til Ri­sør kom­mu­ne?
  • Kan dere love oss at vi får fi­ber­dek­ning i næ­rme­ste framtid slik dere sa i avis­inn­legg.
  • Øns­ker dere å ta vare på de innbyggerne som al­le­re­de bor her, og har bodd her hele sitt liv?

I 2021 sy­nes jeg fak­tisk ikke det er for mye å be om, fi­ber­dek­ning er en nød­ven­dig­het i da­gens sam­funn.

Kommentarer til denne saken