Boliger og næring på Holmen

Artikkelen er over 16 år gammel

–I løpet av forholdsvis kort tid akter vi å presentere de planene vi har for Holmen for politikere og kommunens administrasjon. Det sier Arne Lindstøl i selskapet Solsiden 1 AS. I samarbeid med mulige utbyggere vil Lindstøl nå utarbeidet en visjon om hva som bør bli Holmens fremtid. Men skal visjonen om videreutvikling realiseres må det utarbeides en reguleringsplan som åpner for at folk kan kjøpe seg leilighet eller andeler av en slik uten nødvendigvis selv å måtte være på stedet hele året.

DEL
Å presentere Holmen skulle ikke være nødvendig. Denne tomteperlen i Risørs havnebasseng har i flere hundre år rommet skipsverft og annen maritimt relatert virksomhet og inntil 1988 vært et ”lukket” område. Nå har Lindstøl Skip en anledning til å sikre seg ny adresse på Krana, i lokaliteter vel så godt egnet til skipsbygging som dem man leier av Solsiden 1 på Holmen.

Unik anledning

–Derfor har Risør nå en unik anledning til å begynne å tenke videre fremover. For å unngå at byens sentrum synker hen i en Tornerosesøvn må vi være åpne for å tenke annerledes enn det vi tradisjonelt har gjort. Med et frigjort areal på Holmen ligger forholdene til rette for å satse på virksomhet som skaper ny og økt sentrumsnær aktivitet, sier Arne Lindstøl. For å sikre eksisterende arbeidsplasser, skape nye arbeidsplasser, og videreutvikle grunnlaget for handelsnæringen i sentrum må vi få flere lang- og korttidsbesøkende ”innbyggere” hit uten at byens infrastruktur, og derved kommunens kostnader til dette, økes som ved en ordinær boligutbygging. For å sikre en langsiktig og positiv utvikling for Risør må antall arbeidsplasser tilknyttet sentrumsområdet økes for å ivareta behov relatert til utsagnet ”Risør, det gode sted”, festivalene, andre kunst og kulturaktiviteter, et aktivt handelssentrum og vår kulturelle arv: trehusbebyggelsen og dens historie,- kort sagt et levende sentrum, sier Arne Lindstøl videre.

–Hva legger du i en slik satsing?
–Jeg har etablert kontakter med seriøse selskap som kan være villige til å satse i Risør, og disse samarbeidspartnerne er svært interessert i å legge til rette for at Holmen kan utvikles til en ny bydel. Blant annet tenker vi oss et kurs og konferansehotell . Risør’s næringsliv kommer ikke videre uten et konferansehotell på Holmen. Det er som kjent enighet blant så vel politikere og næringsliv om at Risør sårt trenger mulighet for å avholde konferanser og videre en utvidet sengekapasitet. Vi vil jo etter hvert få behov for konferanse- og overnattingstilbud i forbindelse med det planlagte rehabsenteret, for bare å nevne et eksempel.

I tillegg ser vi for oss leiligheter inkludert lettere næringsvirksomhet. En utbygging som skissert vil også ha stor positiv innvirkning for de virksomhetene som allerede er etablert på Holmen, Sjøsenteret Risør, Elektro Skagerrak og Fiskemottaket. På holmen er det i dag 65 – 70 arbeidsplasser, noe som bør kunne dobles gjennom en utbygging. Risør’s potensiale ligger i å utnytte byens fantastiske beliggenhet i større grad enn vi til nå har gjort.

Ny reguleringsplan

Arne Lindstøl understreker imidlertid at for å realisere et slikt prosjekt må planene tuftes på et bedre økonomisk fundament enn det dagens Risør gir grunnlag for.

–Hva mener du med det?
–Det må utarbeides en reguleringsplan som gir utbyggerne det rom som er nødvendig.
–Det armslaget utbyggeren må ha, hva innebærer det?
–Vi vet at folk lever annerledes nå enn for ti – femten år siden. Bosettingsmønsteret endrer seg ved at mange pendler og arbeider og lever på ulike steder i løpet av året. De har kanskje leilighet i Oslo eller i Spania, steder de oppholder seg på i noen måneder av gangen. Mange Risørfolk har også endret sin livsstil og har disse mulighetene. Derfor må vi legge til rette for at folk som ønsker å være i Risør ikke nødvendigvis trenger å bo her hele året. De kan med andre ord være her i deler av året uten å være helårsbosatt. Vi har i overskuelig fremtid ikke arbeidsplasser nok til å rettferdiggjøre en boligbygging basert på ren innflytting. Slik det foreligger flere prosjektplaner om i dag, bygger vi stadig flere boliger for de som allerede bor i byen. Ved en slik utbygging påføres vi stadig økte kommunale kostnader uten at vi blir flere til å dele disse. De kostnader vi som i dag bor i Risør må dele, bæres skralt nok av det befolkningsgrunnlag kommunen har. Kommunens økonomi er skrantende, og går endog med underskudd, til tross for energiaksjer og finurlig bokføring av pensjonsutgiftene. Vi klarer knapt nok å vedlikeholde skolebygg og få sosialbudsjett til å gå i hop. Den eneste måten å snu denne trenden på i vår noe avsidesliggende lille by, er å få flere besøkende hit. Hver bil med besøkende som tar avstikkeren fra E18 en dag for å bese byen gir et lite bidrag til dette, bor de her i en uke øker dette bidraget, bor de i en måned på Holmen, gir de et stort bidrag.

Det bør ikke være konflikt mellom en slik satsning som beskrevet på Holmen og de eksisterende konsesjonsreglene. Det ligger snarere en mulighet til å bevare disse for fremtiden ved at den eksisterende bebyggelse skjermes, sier Arne Lindstøl.

Knyttet kontakt

–Du mener at det i en reguleringsplan ikke må stilles krav om boplikt på Holmen?
–Skal Risør kunne utvikle seg videre må vi i utviklingsområder som er beskrevet i kommunens planer, så som Holmen, differensiere regelverket, samtidig må en utbygger vite at det ved prosjektstart er en sunn økonomisk bæreevne i prosjektet. En satsing slik vi ønsker for Holmen tror vi ikke er mulig å få til med mindre vi åpner for at Risør blir som resten av verden. Nemlig et sted der interesserte mennesker kan oppholde seg i kortere eller lengere perioder når de måtte ønske det, sier Lindstøl. Dette vil skape ny aktivitet og liv og ikke økt stillhet, men gi lys i flere vinduer i sentrum i vinterhalvåret. Med økt aktivitet vil også Risør bli mer attraktiv å satse på som fast bosted ved at besøkende i sin tur vil etablere egne virksomheter her. Det er en utopi å tro at vi kan få nye etablerere hit uten at de først over kortere eller lengre tid har bodd her som besøkende, etablering får vi først som en følge av at besøkende over tid ser den høye livskvalitet Risør kan gi ved å bo her fast. En utvikling som på Holmen, vil også kunne være et sted for inspirasjon og en ”mellomstasjon” for potensielle tilflyttere og etablerere.

–Du henviser til samarbeidspartnere. det betyr at du har seriøse interessenter som kan tenke seg å være med på en utvikling lik den du skisserer?
–Ja, det er knyttet kontakt med potensielle samarbeidspartnere som viser interesse for en slik utvikling.
–Når vil du presentere planene for Risørs politiske ledelse og administrasjon?
–I løpet av våren, helst så snart som mulig, sier Arne Lindstøl som understreker at han hele tiden etter etableringen av Lindstøl Skips og Båtbyggeri på Holmen i 1988, har hatt et meget godt samarbeid med kommunen.

Større muligheter

Det arealet Solsiden 1 eier på Holmen i dag består av ca. fjorten mål. Muligheten for å utvide dette er til stede dersom det fylles ut steinmasser i sjøen på den østre siden.
–Derfor vil det å løse parkeringsproblemene med en fjellhall være fornuftig. Da får vi nemlig frigjort masse som kan brukes til utfylling. Videre vil trafikkbelastningen ved en slik løsning i store deler av sentrum og rundt Krana kunne reduseres. Parkering for innbyggere som bor sentrumsnært vil også kunne bedres på helårsbasis.
–Mange hevder at et parkeringsanlegg i fjell er for dyrt og ikke kan realiseres på mange, mange år enda?
–De har fått det til i nabobyene, med stor suksess. I de sørlandsbyer hvor dette er gjort, har satsningen skapt økt handelsaktivitet i sentrum og redusert handelslekkasjen til de store sentra. Jeg kan derfor ikke forstå annet enn at det er mulig å få til også i Risør.
–Det du nevner fremgår også som elementer i forslaget til miljøestetisk plan?
–Ja, samtidig har jeg lyst til å hevde at muligheten for å få realisert en del av elementene i en miljøestetisk plan vil være mye større dersom en åpner for en utbygging lik den jeg beskriver her på Holmen, avslutter Arne Lindstøl.


Artikkeltags