Bør Risør bli en ren ferieby?

Av
Artikkelen er over 14 år gammel

Rådmannen anbefaler at Hødnebø får endre bruksformål i Buvika - fra industri - til boliger, fridtidsboliger og forretninger. Samtidig minner en om at politikerne står overfor et viktig veivalg i denne saken. Skal Risør satse på å bli en utprega ferieby, eller skal vi fortsatt ha en blanding av bruksformål som ivaretar mange typer arbeidsplasser?

DEL

Hødnebø Bygg ønsker som kjent å gjøre om forretningsbygget i Buvika til et boligkompleks de kaller ”Risør brygge”. For å få realisert disse planene må kommunen ført gi tillatelse til at en endrer bruksformålet for området fra industri - til bolig /fritidsbolig/forretninger. I kveld skal hovedutvalg for plan, miljø og tekniske tjenester ta stilling til saken.

Veivalg

Rådmannens innstilling går i søkerens favør, men i vurderingene som ligger til grunn, gjør en det klart at det er opp til politikerne å foreta et veivalg. Skal Risør bli en ren ferieby, eller skal en også ha andre typer næring i tenkene?

–Skal man tillate at flere av de sjønære industriområdene ved byen faller bort. Spørsmålene det må tas stilling til blir derfor følgende: Skal Risør satse på å bli en mer utprega ferie- og fritidsby med større fleksibilitet i boligtilbudet, eller skal det fortsatt være en blanding av bruksformål i tettstedet som ivaretar andre typer arbeidsplasser enn de reint servicebaserte?

Flisvika og Holmen

En peker også på at en må se utviklingen i Flisvika og på Holmen i sammenheng med det en nå ønsker å få til i Buvika. Den mest sammenlignbare saken er Flisvika, hvor Risør bystyre har vedtatt å regulere til kombinert formål bolig/fritidsbolig. Bystyret har også gitt tillatelse til å gjøre det tidligere båtbyggeriet på Leikerøya til fritidsboliger.

–I framtida skal man ikke se bort fra at også Holmen kan få et annet formål enn industri. Innenfor Risørs tettstedsareal står man, dersom alt omreguleres, kun igjen med industriområder på Krana og ved Sundet, samt Risør båtbyggeri i Buvika, som ligger nær både byen og sjøen.

–Er det tilstrekkelig for framtida at de nevnte områdene Krana, Sundet og deler av Buvika beholdes som industriområder, mens øvrige arealer kan reindykes som boareal? Og – er markedet stort nok til å få omsatt denne typen leiligheter? heter det i sakspapirene.

Uthuler boplikten?

En peker dessuten på at det ikke er uproblematisk å gi tillatelse til kombinert formål boliger/fritidsboliger i soner av byen. Det kan uthule boplikten og få økonomiske konsekvenser for huseiere andres steder i byen.

–I Flisvika kan man i større grad argumentere for at området ligger mer for seg selv i forhold til resten av byen, og at enhver endring vil være en estetisk forbedring, mens i Buvika er det snakk om et fullt brukbart industrilokale og et eksisterende bomiljø rundt hele området, heter det blant annet i sakspapirene.

Ikke egnet for større industri

Når administrasjonen likevel går inn for omregulering, har det sammenheng med at området er lite egnet for større industri, og at en har vanskeligheter med å utnytte sjøarealet på grunn av det trange farvannet.

Risør brygge

Den arkitektoniske utformingen av ”Risør brygge” er ikke ferdig. Tegningene som er forelagt teknisk hovedutvalg, og som tidligere er gjengitt i Aust Agder Blad, er kun foreløpige illustrasjoner. Etter møter og samtaler Hødnebø Bygg har hatt med naboene, vurderer dessuten selskapet å gjøre flere endringer. Det går blant annet på å ta bort den fjerde etasjen og myke opp fasaden mot nord ved å bryte den opp i flere vinkler, tun eller torg. I tillegg vurderer de å variere størrelsen på leilighetene, noe som vil gi bedre samsvar mellom antall boenheter og parkeringsplasser. En byggesøknad med endelige tegninger er neste skritt på veien, forutsatt at Hødnebø Bygg får endret bruksformålet fra industri til bolig /fritidsbolig slik de har søkt kommunen om.

Artikkeltags