Til tross for at det finnes noen få uriktige sitater og faktafeil, mener Ausland at oppgaven på mellom 60 og 70 sider er et spennende dokumentet med nye tanker som det kan være greit å ha med seg når Brokelandsheias fremtid skal formes.

Kontakt

– Jeg synes kanskje studentene skulle hatt kontakt med meg under utskrivingen av oppgaven. Da hadde de unngått å få faktafeil og noen uheldige sitater. Men generelt vil jeg likevel si at oppgaven er et godt dokument som gir oss noen idéer vi kan ta med oss på veien videre. Oppgaven er ganske omfattende, med teninger, bilder og kart og dermed oversiktlig. Nå vil jeg legge oppgaven ut på kommunens nettside slik at alle som er interessert kan ta en titt på hva de har funnet ut i sine studier. I tillegg har Næringsutvalget, som er styringsgruppa for utviklingsarbeidet for Brokelandsgheia, fått oppgaven, sier Ausland.

Markedsføring

Under punktet med markedsføring står det at stedsutvikleren mener det først og fremst bør være de ulike bedriftenes ansvar å markedsføre stedet. – Dette er ikke riktig, for jeg mener at markedsføringen av Brokelandsheia må være et samspill mellom kommunen, handelsnæringen, bedrifter og andre aktører. Vi ønsker også å dra innbyggerne i Gjerstad med i arbeidet, det er derfor vi arrangerer en plansmie i januar/februar neste år, sier stedsutvikleren, som legger til at studentene også har bommet litt når de skriver om jernbanen i området. Her blir det uklart rundt begrepene Grenlandsbanen og Sør-vestbanen. – Men det er også som nevnt mange spennende og nye tanker i oppgaven som vi skal se nærmere på. Det er derfor et nyttig dokument for oss. Vi har forøvrig invitert de to studentene til Gjerstad i forbindelse med plansmia vi skal gjennomføre på nyåret. Da kan de fortelle mer om oppgaven, sier Ausland. Brokelandsheia er et ungt område i stadig utvikling, og studentene mener det er viktig å fullføre denne utviklingen fra område til et sted. – Avgrense et sentrumsområde og fortette sentrum ytterligere, sette av arealer til fremtidig utvikling og komme med klare premisser for utvikling av disse arealene, samordne funksjoner (bolig og næring) innen gangavstand av hverandre, redusere bruken av motorisert transport i sentrum, lage gode møteplasser og ta vare på grønn struktur er noe av punktene som er ført opp i et sammandrag. Videre leser vi:

En sterkere rolle

– Vi har skissert noen prinsipper og premisser man kan sette for en god og bærekraftig stedsutvikling. For å kunne gjennomføre disse på en vellykket måte må kommunen innta en sterkere rolle for å sikre enighet og helheten i utviklingen. Slik det ser ut i dag kan det virke som at de fleste på Brokelandsheia har funnet gode løsninger for seg og sitt. Dette kom frem under vår befaring med teknisk etat om universell utforming. Her hadde hvert enkelt bygg gode løsninger, men mellom byggene og over parkeringsplassene hadde man ikke tenkt på universell utforming i det hele tatt. Ved en videre komplettering og sammenbinding av sentrum vil et helhetsperspektiv bli viktigere og viktigere. For å sikre at løsningene man velger blir aksepterte og fungerer etter hensikten når de blir satt ut i live, er et økt fokus på medvirkning essesielt. En slik medvirkning må engasjere alle involverte parter som kan tenkes å ha inetersse i utviklingen, heter det videre.

Medvirkning

– Mye av de som skrives om medvirkning er etter min mening både riktig og viktig. Vi kunne nok kanskje ha gjort noen andre grep her og vært mer på banen. Så det punktet synes jeg er helt på sin plass. I den videre prosessen med å utvikle Brokelandsheia blir dette med medvirkning veldig viktig, og som nevnt skal vi ha denne plansmia på nyåret som er et vikltig steg videre. Her håper vi å få med mange av bygdas folk på en “idédugnad” der målet må være å få flere innspill vi kan bruke i vårt arbeid med å utvikle Brokelandsheia. Det er et stort arbeid som ligger foran oss, og vi er avhengig av å få så med oss innbyggerne i det som planlegges. Det mener ogspå tydelig studentene som har laget prosjektoppgaven, og det er godt å se at også utenforstående har stor tro på at Brokelandsheia kan bli et kraftsenter i Gjerstad hvis vi gjør de riktige grepene fremover, sier Ausland. Oppgaven er en prosjektoppgave innen masterstudiet i Fysisk planlegging.