Bystyreflertallet vil ha dette fiskemottaket

Artikkelen er over 11 år gammel

Kommunen må innlede forhandlinger med Fiskerihavna Risør AS, som i dag leier kommunens areal på Holmen og Solsiden 1 AS, som står bak Holmenprosjektet, for å avklare om et salg av kommunens tomteareal kan bli aktuelt. Forutsetningen må være at Solsiden 1 påtar seg ansvaret for bygging av større mottakskai og fiskemottak.

DEL

Dette var hovedelementet i et forslag som ble presentert av koalisjonen under bystyremøtet torsdag kveld. Det var som kjent finansiering av nytt fiskemottak og bygging av større kai som sto på sakskartet.

Det samme forslaget

Men det samme forslaget åpnet også for at kommunen unnlot salg, men overlot til Solsiden 1 å stå for prosjektstyringen knyttet til byggingen av fiskemottak og kai. Dette visstnok ut ifra troen på at Solsiden 1 AS ville kunne få redusert prislappen betydelig. Et tredje alternativ koalisjonens forslag åpnet for, var at man gjorde som formannskapet tidligere har vedtatt. Nemlig at det er Fiskerihavna Risør AS som selv står for byggingen av nytt fiskemottak og at kommunen står for byggingen av ny fiskerikai.

Dersom det siste alternativet blir aktuelt, ble det imidlertid satt som forutsetning at man skulle følge forslaget til fiskemottak som ble lansert i vinnerutkastet til Holmenprosjektet.

Kraftig motbør

Forslaget ble møtt med kraftig motbør fra representanter for Rødt og Arbeiderpartiet. Også¨ plansjef Sveinung Jørundland og rådmann Odd E. Olsen ga uttrykk for sterk skepsis til forslaget.

Det var Høyres Kjell Mac Donald som var formidler av forslaget, som vakte så sterkt engasjement, men det var Venstres Dag Jørgen Hveem som sto for argumentene.

Så snart som mulig

Hveem sa det som alle var enige om; nemlig at man ønsker et fiskemottak realisert så snart som mulig. Begrunnelsen for å komme med et alternativt forslag så sent i prosessen var, hevdet Hveem, tuftet på de økonomiske faktorene.

–Det er en kjemperisiko for en betydelig sprekk, sa Hveem med henvisning til det forslaget som i formannskapet hadde fått flertall. Nemlig at kommunen går inn med to millioner i fiskerikaia og sier ja til utvidelse av aksjekapitalen på 900.000 for å få realisert nytt bygg til fiskemottaket.

Desillusjonert dame

Muligheten for salg av kommunalt areal på Holmen fikk ikke særlig positiv respons hos Arbeiderpartiet og Rødt. Tine Bang fra sistnevnte parti var skeptisk til hva som kom til å skje dersom Solsiden 1 ble eier og fiskemottaket ble lagt ned.

–Kan hende jeg er en desillusjonert dame etter åtte år i teknisk hovedutvalg og etter å ha sett så mange flotte planer som smuldrer opp, sa hun og uttrykte bekymring for at næringsarealet fiskemottaket står på dermed kunne bli benyttet til noe Solsiden 1 hadde interesse av.

Jan Einar Henriksen (V) mente imidlertid bekymringen var unødvendig da det nok var en annen som ville drive fiskemottaket dersom ikke dagens leder ville. Randi Gunsteinsen (A) understreket på sin side hvor viktig det var at arealet på Holmen forble på kommunale hender.

Stein Gjulem (A) var opptatt av det store engasjementet som ble vist og mente alle parter burde kunne godkjenne det nyeste tegningsforslaget fra Myraker og dermed stemme for forslaget formannskapet tidligere hadde vedtatt.

“Fiskerihavnkameratene”

–Noen av oss vil få gjort vedtaket i kveld. Det vil i hvert fall Arbeiderpartiet, sa han og la til at han gjerne ville bruke betegnelsen “Fiskerihavnkameratene” om sin gruppering. Gjulem var imidlertid ikke blind for at det kunne bli kostnadsoverskridelser og presenterte derfor et tilleggsforslag der det het at saken må tilbake til formannskapet dersom så skjer. I løpet av debatten ble det tydelig at rådmannen var oppriktig engasjert og han kom med flere replikker som uttrykte sterk skepsis til koalisjonens forslag. Skepsisen var spesielt knyttet til koalisjonens forslag om kommunalt salg av arealet på Holmen.

Forhandlinger

Det hjalp ikke hvor mange ganger Dag Jørgen Hveem gikk på talerstolen for å presisere at salg var en av flere baller i forslaget.

– Det er snakk om å innlede forhandlinger med Solsiden 1. Dersom det vi foreslår ikke er interessant, er det bare å legge den ballen død. Venstremannen trakk også fram viktigheten av å få til et samordnet arkitektonisk uttrykk på Holmen. Argumentet tok utgangspunkt i det som lå i vedtaket formannskapet fattet. Her het det at et nytt fiskemottak skulle bygges etter arkitekt Myrakers tegninger.

Nytt Myraker-forslag

Nå viste det seg imidlertid at Fiskerihavna Risør AS, som leier tomtegrunnen på Holmen, også hadde fått øynene opp for vinnerforslaget fra Holmen. Derfor hadde de fått arkitekt Myraker til å kaste seg rundt og tegne et nytt forslag, basert på det samme konseptet som Johansen og Østengen hadde utarbeidet. Konsekvensen av dette var at bystyredebatten ikke bare ble et spørsmål om hvordan man skulle få realisert fiskemottaket, men også hvilken arkitektonisk løsning som skulle velges. Den siden av saken må imidlertid teknisk utvalg ta seg av!

Under avstemningen ble det klart at koalisjonen fikk flertall for sitt forslag med 18 mot Arbeiderpartiets, Rødts og Senterpartiets 13 stemmer. Dermed vil forhandlingene med Solsiden 1 avgjøre hva som skjer videre.

Artikkeltags