Fikk ikke støtte for dispensasjon

Dette er forslaget til utbygging av Holmen som Solsiden 1 AS ønsker politikerne skal si ja til. (Ill. billedmontasje fra Solsiden 1 as)

Dette er forslaget til utbygging av Holmen som Solsiden 1 AS ønsker politikerne skal si ja til. (Ill. billedmontasje fra Solsiden 1 as)

Artikkelen er over 7 år gammel

Formannskapet er ikke villig til å dispensere fra reguleringsplanen for Holmen, men det er delt på om det ønsker en fornyet behandling av reguleringsplanen eller om man skal nøye seg med å si ja til en mindre planendring. Samtidig er det klart at Løvenskiold Eiendom AS er kommet inn som tredje eier av Solsiden 1 AS.

DEL

Solsiden 1 AS fikk ikke tilstrekkelig politisk støtte for sitt ønske om at det kun var tilstrekkelig med en dispensasjon fra reguleringsplanen for å få rammesøknaden til behandling. Men utbyggerne fikk imidlertid høre mye positivt om prosjektet fra både Risør Høyres Viggo Larsen og Risør Venstres Stian Lund. Begge to roste satsingen. Viggo Larsen var den som strakk seg lengst. Han ville si gjerne si ja til utbyggerens endringsforslag der og da. Også Lill Jorunn Bredal Larsen var positiv, men hun delte samtidig noen av de bekymringene for volumøkningen som både Rødts Knut Henning Thygesen og Arbeiderpartiets tre representanter, Heidi Tveide, Eva Nilsen og Per Kr. Lunden ga uttrykk for. Både Rødt og Arbeiderpartiets representanter hadde imidlertid flere ankepunkter og pekte blant annet på siktlinjene og ønsket fra utbyggeren om at toppetasjen på enkelte av byggene skulle kunne brukes til beboelse.

Formannskapsmøtet, som i realiteten var et drøftingsmøte slik at de regionale myndighetene kunne få signaler om den politiske holdningen til endringene av Holmenprosjektet, kan utvilsomt tolkes slik at det politiske flertallet mener det dreier seg om en planendring. Hvorvidt denne planendringen skal medføre full gjennomgang av reguleringsplanen eller om man kan si ja til en begrenset planendring, gjenstår å se.

For øvrig var det tydelig at det er til dels sterkt divergerende oppfatninger mellom utbyggerens arkitekt Peter Bogen og Risørs kommunes plansjef, Sveinung Jørundland. Dette gikk blant annet på tolkningen av teksten i deler av reguleringsplanen. Dette kom spesielt til uttrykk i forhold til ønsket fra utbyggeren om å lage en toppetasje for beboelse. Plansjefen mente reguleringsplanen sier det dreier seg om et toppetasje som kan brukes til opphold for alle dem som eier leilighet i bygget, mens arkitekt Bogen tolket teksten slik at det kunne forstås at det kan etableres en egen boenhet der. Plansjefen var også sterkt kritisk til at man i det nye forslaget til utbygging av Holmen så bort fra siktlinjer, noe arkitekten mente man burde gjøre av hensyn til helheten. Videre er det klart at der arkitekten mener endret innkjøring til garasjeanlegget er st stort pluss, har plansjefen en noe annerledes oppfatning.

Samtidig som utbyggeren skulle presentere de forslagene til endringer man ønsker i forhold til reguleringspanen bystyret vedtok i fjor, ble det også formidlet at man ønsket å endre den utbyggingsavtalen bystyret har vedtatt, men som utbyggeren enda ikke har satt sin signatur på. Dette er imildertid noe som vil komme som egen sak senere.

Formannskapsmøtet skulle ikke føre til et vedtak. Det som skjer videre er at de regionale planmyndighetene vil vurdere utbyggerens ønsker i lys av den politiske holdningen som kom til uttrykk. Det kan også bli aktuelt med et møte mellom utbygger, kommune og de regionale myndighetene. Senere vil saken komme til behandling i formannskapet og deretter bystyret.

Hvorvidt dette er tidsnok til å tilfredsstille utbyggerens ønsker om salgsstart ved påsketider, er ikke avklart.

Philip Stephansen, leder av Holmenprosjektet, kunne også informere formannskapet om at det nå er kommet en tredje eier av selskapet Solsiden 1 AS. I og med at Arne Lindstøl har solgt seg ned, og også Backe Prosjekt AS har ønsket å redusere sin eierandel, har Løvenskiold Eiendom AS kommet inn som investor.

Artikkeltags