Første skritt i Holmen-realiseringen

Slik ser arkitektfirmaene for seg Holmen "by night".

Slik ser arkitektfirmaene for seg Holmen "by night".

Artikkelen er over 10 år gammel

Rådmannen vil åpne for både helårsboliger og fritidsboliger på Holmen. Dette fordi han har tiltro til at utbyggeren vil skape et aktivt helårsmiljø. –Dette er en dårlig løsning, kommenterer Knut Henning Thygesen (Rødt)

DEL

Holmensaken skal til behandling i teknisk hovedutvalg i kveld. Rådmannen skriver i saksforarbeidet at han har tiltro til utbyggeren når det signaliseres et ønske om å skape et aktivt helårsmiljø på Holmen.

Det lokale markedet

Med dette som utgangspunkt regner rådmannen med at det vil legges til rette for et betydelig antall helårsboliger og at det i den kommende markedsføringen og salget av boliger på Holmen spesielt blir understreket at området skal fungere som levende bydel hele året.

Videre skriver rådmannen:

“Følgelig finner rådmannen å kunne tilrå at man planteknisk bruker formålet blandet bruk – bolig/fritidsbolig. Av hensyn til planomfang og utbyggingshastighet og ikke minst det lokale markedet ser rådmannen tiltakshavers behov for en viss fleksibilitet.”

En dårlig løsning

–Rødt er uenig i dette. Dette er en dårlig løsning. Signalene fra både fylkesmannen og fylkesrådmannen er at blandet formål med boliger og fritidsboliger burde vært unngått, sier Thygesen.

Knut Henning Thygesen hevder samtidig at han er skeptisk til planutkastet der det heter at det ikke skal reguleres til en offentlig småbåthavn.

I rådmannens saksforberedelse står det blant annet å lese at man er kjent med at det finnes flere ulike syn på hvorvidt denne type småbåthavner bør være i privat eller offentlig eie. Rådmannen mener imidlertid at det i prinsippet er uvesentlig om et område reguleres til offentlig eller privat båthavn hvis hensikten er å tilgodese utbyggingsområdet på Holmen med båtplasser

Sjøområdet er en allmenning

–Hva er bakgrunnen for Rødts standpunkt når det gjelder båtplasser?

–Vi betrakter sjøområdet som en allmenning der alle skal ha mulighet til å sikre seg en båtplass, ikke bare dem som betaler for en bolig eller fritidsbolig på Holmen, sier Thygesen. Tidligere har det kommet fram at veivesenet stiller krav om utbedring av veinettet, blant annet på Krana og i Buvika i forbindelse med Holmenprosjektet.

Veiproblematikken

Etter det vi erfarer finnes det i det politiske miljøet også enkelte som mener kommunen bør bruke av sine fondsmidler som et bidrag slik at veiproblematikken enklere kan bli løst. Som kjent stiller veivesenet en del krav til utbyggeren om veiutbedring.

– Jeg synes det høres merkelig ut at skattebetalernes penger skal brukes til et slikt formål.

Thygesen sier han er mer opptatt av at kommunen får til en skikkelig utbyggingsavtale når Holmenarbeidet settes i gang.

–Kommunen har vedtatt at ved slike store prosjekter pålegges utbyggeren å ta ansvaret for ringvirkninger som utbyggingen får. Nettopp økt behov for veiutbedring er en slik ringvirkning. han mener også at Risør egentlig har vært lite flink til å lage slike avtaler. Andre kommuner har vært mer bevisste på dette området, sier Thygesen som avslutter

: –Etter mitt syn er utbyggerne av Holmen er svært heldige. De får en verneverdig by og en nesten uberørt skjærgård med på kjøpet når de nå skal markedsføre Holmen. Det mener jeg får holde, sier Thygesen.

Kan akseptere

Arbeiderpartiets Erling Stiansen medgir for sin del at han kan akseptere fritidsboliger på Holmen.

–Men disse bør være i tilknytning til hotellet. Jeg ser for meg at det godt kan komme fritidsboliger på høydedraget som hotellet blir en del av. Men jeg mener at alle boligene langs sjøen må være helårsboliger, sier Stiansen.

Ingen dialog

Han tilføyer at situasjonen oppleves som håpløs når det gjelder å arbeide seg fram til kompromisser i saker som behandles i teknisk hovedutvalg.

–Årsaken er at koalisjonen fatter sine avgjørelser på sine møter og da stiller representantene med ferdig mandat. Det blir ingen dialog rundt sakene og jeg opplever det som temmelig håpløst

–Rødt hevder sjøen rundt Holmen tilhører allmenningen og at dette bør bli en offentlig småbåthavn?

-Det har jeg egentlig ingen bestemt mening om nå. Vi har jo et tilsvarende eksempel i Flisvika der vi sa ja til en privat småbåthavn.

Sårbart landskap

På spørsmål om det offentlige bør bidra med tilskudd slik at veiforbindelsen til Holmen kan bedres, sier Stiansen at han ikke ser på det som et aktuelt tiltak.

Når det gjelder det siste spørsmålet skriver for øvrig rådmannen i sin saksforberedelse at signalene fra veivesenet blant annet med krav om 2 felts vei, må vurderes nærmere i det videre planarbeidet. Dette også fordi veiene går i det som karakteriseres som et sårbart landskap hvor muligheten for større utbedringer over lengre strekningen verken er uproblematisk eller tilrådelig.

Artikkeltags