Holmen må forbli næringsareal

Av
Artikkelen er over 14 år gammel

Fiskeridirektoratet varsler nå innsigelse mot kommuneplanen dersom ikke eksisterende sjønære industri/næringsområder gis tilsvarende arealbrukskategori i kommuneplanen. Et slikt krav vil også omfatte Holmen som i dag er regulert til industri/næring, men som eierne ønsker å regulere til boligformål. Direktoratet mener også at det er viktig at fiskemottaket på Holmen kan utvikles med skjellmottaket som nabo.

DEL

Fiskeridirektoratets innspill blir tatt alvorlig i kommunen. Det er nemlig varslet et møte mellom representanter fra havbruksnæringen og andre interessenter knyttet til temaet sjøvendt næringsareal.

Innsigelse

I sitt innspill, som formelt er et såkalt varsel om innsigelse, tar Fiskeridirektoratet Region Sør opp flere momenter knyttet til fremtidsmulighetene for havbruksnæringa i Risør.

Mest oppsikt vekker det nok at direktoratet varsler innsigelse dersom ikke eksiterende sjønære industri/næringsområder gis arealbrukskategori industri/næring.

Ramme Holmen

Dersom dette gjennomføres vil det ramme de planene som er lansert for Holmen. I dette området arbeides det som kjent med å etablere en ny bydel for boligbebyggelse. Etter Fiskeridirektoratets mening er det imildertid viktig nå å dempe presset på de kystnære industriområdene som omreguleres til boligområder. I følge direktoratet utgjør nemlig denne omreguleringen et økende problem langs hele Sørlandskysten.

Må forbeholdes

Av den grunn velger derfor Fiskeridirektoratet å være svært så bestemt i sin holdning. Blant annet står det å lese i direktoratets innspill til kommuneplanen: Fiskeridirektoratet Region Sør vil ikke godta at næringsområder som i dag er i bruk til sjøavhengig næring får en annen arealkategori enn næringsområde.

I tillegg mener direktoratet at industriarealene på Krana, foruten at de fortsatt gis arealkategorien industri/næring, også må få en utfyllende bestemmelse som klart tilkjennegir at dette området må forbeholdes sjøavhengig næring. Tilsvarende må gjelde for området på Sundet som tidligere ble benyttet til camping.

Skjellmottaket

Ikke nok med det; Fiskeridirektoratet Region Sør mener også Risør kommune må ta høyde for at fiskemottaket og skjellmottaket må få utviklingsmuligheter som naboer. Dette fordi begge mottakene er viktig for regionen. Eksempelvis er skjellmottaket på Holmen det eneste i sitt slag på hele strekningen Rogaland til Svenskegrensen! Dersom skjellmottaklet mister sin lokalitet spår direktoratet at dette vil f på konsekvenser for skjellnæringen langs hele denne kysttrekningen. Derfor må, mener man i direktoratet, Risør kommune gjører sitt ytterste for å tilrettelegge for denne virksomheten.

Utviklingsmuligheter

Ved siden av at sjønære industri/næringsarealer på land enten øremerkes til sjøavhengig næring eller i det minste ikke omreguleres til andre formål, trekker Fiskeridirektoratet også fram viktigheten av at arealet i sjøen får en betegnelse som åpner for at havbruk kan få utviklingsmuligheter. I kommuneplanen er, bortsett fra noen få øremerkede områder for havbruk, det aller meste av sjøarealet gitt betegnelsen ”natur, fiske og ferdselsområde. Såkalt ”NFF-område”. Dette er imildertid ikke en rettslig bindende betegnelse og derfor kan ikke Fiskeridirektoratet godta en slik inndeling av sjøarealene. Derfor krever Fiskeridirektoratet at arealkategorien havbruk/akvakultur tas med i de aller fleste av områdene som kommunen i dag har valgt å kalle ”NFF-område”.

Artikkeltags