HOLMEN SOM IDENTITET OG BYUTVIKLINGSOMRÅDE.

Ordføreren imøtegår kritikk om uttalelser knyttet til planene - eller manglende sådan - for Holmen.

Ordføreren imøtegår kritikk om uttalelser knyttet til planene - eller manglende sådan - for Holmen.

Artikkelen er over 11 år gammel
DEL

Leder I en kommentarartikkel her i avisa angående Holmen karakteriseres noe jeg skulle ha sagt til Finansavisen som mageplask. - Dersom jeg er korrekt gjengitt da..

Finansavisens artikkel formidler i svært liten grad mitt syn på saken. Den forvirrer mer enn den klargjør. Det gir meg imidlertid en utmerket anledning til å svare for meg som folkevalgt, når Mykland bringer dette på banen og stiller meg flere konkrete spørsmål i lørdagsavisa. Offentlig debatt og åpne kort om Holmen er viktig. Jo tideligere folk i Risør trekkes inn i planprosessen jo bedre. For Holmen er en helt sentral og integrert del av Risør by.

SPØRSMÅL EN

dreier seg om Fiskemottaket. Kommunen eier litt over 1/6 av Holmens totale areal på ca. 16 mål. Det er i all hovedsak området der Fiskemottaket og Fiskerihavna er i dag. Etter mitt syn er det viktig at Fiskemottaket og Fiskerihavna gis mulighet for videreutvikling. Det har også kommunen kommunisert med Lindstøl. Når reguleringsarbeidet nå starter opp, er det viktig å understreke og følge opp dette under prosessen. Fiske som næringsaktivitet beriker Risør og det beriker Holmen.

SPØRSMÅL TO

dreier seg om hvilke planer som finnes for Holmen i dag. Jeg kjenner ikke til nye planer fra nåværende eiere og forholder meg til det. Fra tideligere finnes det imidlertid klare ønsker og holdninger:

Vinter/vår 2006 presenterte daværende eiere (Lindstøl 51% og Sparebanken 49%) en ”Forhåndsuttalelse” for politikerne hvor de ønsket å kunne bygge fritidsboliger på industritomta, altså samme reguleringsformål som på Flisvika: Øyvind Sletten ba høsten 05 på vegne av Arbeidsgruppen, om å regulere til ”bolig/fritidsbolig” og at kommunen vurderte fritak fra boplikt. .

Kommunens fagetat ønsket på sin side ”blanding av flere bruksformål”, maks 1/5 (3000m2) av arealet til helårsbolig/fritidsbolig pluss utvidelse av fiskerihavna. Hovedutvalget (politikerne) ønsket ”helårsboliger og næring”, - ikke fritidsboliger. Sannsynligvis var det flertall for hovedutvalgets syn også i bystyret, men saken ble så trukket før behandling.

Siden den gang er det kommet til nye eiere. Backegruppen har gått inn med 40%, Lindstøl sitter med 60%. Sparebanken har trukket seg ut. Mens Øyvind Sletten fremdeles er sentralt med, etter det jeg vet. Når Finansavisa skriver at ”planene ikke faller i god jord hos ordføreren”, er det fullt og helt avisas egen konklusjon. Den må basere seg på at avisa kjenner til nåværende utbyggers planer. Det er i så fall oppsiktsvekkende.

For ingen nye planer er kjent for offentligheten. Ordføreren (jeg) er, som Mykland skriver heller ikke kjent med nye planer og har ikke gitt uttrykk for det heller. Jeg har altså ikke gått imot noen planer jeg ikke kjenner til, men poengtert det jeg som ordførerkandidat og som kandidat for partiet Rødt gikk til valg på.

Mitt og Rødt sitt syn er velkjent fra avstemninger, media og valgkamp: Vi mener Holmens formål primært må være næring, fortrinnsvis knyttet til sjøen, (herunder mulighet for hotell) sekundært sammen med helårsboliger og med utvidet fiskerihavn. Vi vil også sikre allmennhetens mulighet til ferdsel og aktivitet, særlig langs sjøen. Etter vårt syn må Holmen reguleres slik at utbyggingen styrker helårsbyen Risør, blir en ny motor for sentrumsutviklingen, et sted som bidrar året rundt, slik Holmen alltid har gjort gjennom Risørs historie.

Vi er imot at Holmen reguleres til samme formål som Flisvika, fordi det åpner for at Holmen blir et område for turister og ikke primært fastboende. Det presser boligprisene opp, gir lite helårsliv, lite kjøpekraft, få arbeidsplasser og lite til felleskassa i kommunen. Det vil være fryktelig trist, synes vi. Holdningene våre er ingen nyhet, men snarere velkjent.

SAMMENLIKNET MED FLISVIKA.

Som innspill til reguleringsplanen for Flisvika (på meldingsstadiet høsten 04) tilrår Fylkesmannen (altså Staten) ”i all hovedsak helårsboliger”. Og i innsigelsen til Flisvika (060208) skriver han at ”Vi vil henstille til at sentrumsnære byggeområder i hovedsak prioriteres benyttet til boligformål” I et svar på en lovlighetsklage fra RV 18.03.04. advarer han generelt mot en slik ”formålskombinasjon” som i Flisvika (helårsbolig/fritidsbolig). Også Fylkeskommunen forutsetter at det i Flisvika ”overveiende planlegges for helårsboliger” (041004) I valget mellom fritidsbolig og helårsbolig anbefaler de altså sterkt helårsbolig. Dette er krav fra Fylke og Stat knyttet til Flisvika. Jeg tror det kan bli skjerpet for Holmens del.

Flere signaler peker altså mot at Holmen skal få samme reguleringsformål som i Flisvika. I Rødt frykter vi også dominoeffekten; at stadig flere bynære næringsarealer i strandsonen blir omregulert til tett bygde fritidsboliger for turister. Det er skrekkscenarioet. Vi må ha større visjoner for Risør som helårsby. Vi må planlegge for liv året rundt og ha perspektiver for generasjoner når det bygges på Holmen.

SPØRSMÅL TRE

handler om ”den borgerlige alliansens” samarbeidsavtale, når det gjelder Holmen. Den kjenner Finansavisa til, som journalisten sa. Det gjør Backegruppen. Det gjør jeg også, og det kommuniserer jeg. I den 14 pkt. avtalen der ”alliansen” vil ”opptre med felles plattform” heter det at Holmen skal ha like gode rammebetingelser som Flisvika. Avtalen ble inngått få dager etter valget og kom overraskende på velgerne, for slike signaler lå ikke i partienes valgprogram.

Dersom avtalen innebærer at alle de fire partienes 16 representanter har forpliktet seg til å stemme for samme reguleringsformål som på Flisvika, er det sikret et flertall med en stemmes overvekt. Det betyr i så fall at alle innspill fra Risørs befolkning, kommune og fylkesmann osv, alt det vi forstår ved en demokratisk, åpen prosess er uten betydning. Jeg går ut fra at det ikke er sånn. Jeg regner med at det blir reelle diskusjoner og at representantene stilles fritt. At også de 16 lytter og vurderer. Og at også Staten ved Fylkesmannen verner om nasjonale mål og retningslinjer.

Verken reguleringsformålet på Holmen eller arkitekturen er altså bestemt eller vedtatt. Det forholder jeg meg til, mens jeg undersøker og lytter til hva befolkningen og etter hvert utbygger sier. Når saken har vært gjennom en grundig behandling og vedtak er gjort, forholder jeg meg til det. Ønsket mitt for Holmen er en åpen, demokratisk prosess som ser Holmen som en integrert del av helårsbyen Risør og der kommunikasjonen mellom utbygger, kommune og befolkning er god og respektfull. Da tror jeg Risør, - og utbygger kan lykkes.

Knut Henning Thygesen.

Artikkeltags