Holmenplanen vedtatt med 28 mot to stemmer

Artikkelen er over 9 år gammel

Etter en lang debatt der en rekke ulike tilleggs og endringsforslag ble presentert, er reguleringsplanen for Holmenprosjektet endelig vedtatt. Innledningsvis gjentok Arbeiderpartiet sitt forslag fra teknisk hovedutvalg om utsettelse av saken. Dette falt med sju mot 23 stemmer. Reguleringsplanen ble til sist vedtatt med 28 mot to stemmer.

DEL

Utsettelsesforslaget, fremsatt av Eva Nilsen, falt med 23 mot 7 stemmer.

Både Arbeiderpartiet, De uavhengige og Rødt gikk inn for forslag som avvek fra det enstemmige vedtaket teknisk hovedutvalg fattet i forrige uke. Lengst gikk Rødt. Daniel Glaser gjentok det Rødts representant i teknisk hovedutvalg hadde sagt; nemlig at bebyggelsen burde bestå av helårsboliger med boplikt, at man skulle tilnærme seg Risørs øvrige bebyggelse når det gjelder det arkitektoniske uttrykket og at et hotell måtte bygges parallelt med boligene. Bopliktkravet falt med 4 mot 26 stemmer, kravet om annen arkitektonisk tilnærming falt med 5 mot 25 mens rekkefølgekravet i forhold til hotell falt med 11 mot 19 stemmer.

Ragnhild Johansen fra De uavhengige var opptatt av universell utforming og ønsket å stille krav om at 50% av boligene fikk en slik utførelse. Dette forslaget falt med 13 mot 17 stemmer.

Arbeiderpartiets Kjell Skarheim ønsket også en annerledes arkitektonisk tilnærming enn den som er presentert i reguleringsplanen. Dessuten ville han at utbygger og kommune i fellesskap skulle finne et høvelig sted for det gamle kanonbatteriet på Holmen. Skarheims første forslag falt med 10 mot 20 stemmer, mens spørsmålet om kanonbatteriets plassering falt med 11 mot 19 stemmer.

I tillegg fremmet Randi Gunsteinsen fra Arbeiderpartiet et forslag om at bebyggelsen primært skulle bestå av helårsboliger. Dette falt med 11 mot 19 stemmer.

Vedtaket fra teknisk hovedutvalg inneholdt også et avsnitt om at arealet avsatt til næringsareal ikke skal reduseres. Dette er også en del av selve reguleringsplanen, men man ønsket en understreking av dette. Etter forslag fra Jan Einar Henriksen ble det, med 18 mot 12 stemmer, vedtatt å fjerne dette avsnittet.

Under den endelige avstemningen, der bystyret ble bedt om å stemme for eller imot rådmannens forslag til reguleringsplan for Holmen, viste det seg at 28 av representantene sa ja til rådmannens forslag. Kun to av Rødts representanter i bystyret stemte imot.

Debatten rundt reguleringsplanen dreide seg forøvrig ikke bare om Holmens fremtid, den kom like mye til å handle om bopliktens fremtid. Flere av representantene ga utrykk for at boplikten var en hemsko for Risørs utvikling. Senterpartiets Viktor Hauge var en av dem. Han kunne fortelle at han i sin tid utdannet seg innenfor spesialpedagogikk og der var positiv stimulans et viktig begrep. Han tvilte på om boplikten representerte en slik positiv stimulans i forhold til utviklingen av Risør.

Venstres Willy Thorsen trakk frem erfaringen fra det å være bosatt på Tangen og var hundre prosent sikker på at det ville bli mye mer liv på Holmen, uten boplikt, enn på Tangen der det er boplikt.

Artikkeltags