Kan komme til å gå inn for boplikt-fritak på Holmen og i Flisvika

Artikkelen er over 16 år gammel

–Jeg er ikke fremmed for å diskutere et fritak for boplikt i Flisvika og på Holmen. Dette er områder som skiller seg ut i forhold til Risørs gamle sentrum. Det sier Risør-ordfører Lars Lauvhjell som med denne holdningen klart tilkjennegir at en utvikling på Holmen og i Flisvika etter all sannsynlighet må kobles til et fritak fra plikten til å bo helårig på stedene.

DEL
Spørsmålet om boplikt slik den er vedtatt i Risør gjennom innføringen av såkalt konsesjonsgrense 0, har lenge vært lite aktuelt som diskusjonstema. I fjor høst vedtok sogar bystyret med stort flertall at det ikke var aktuelt å lempe på kravet om boplikt. Snarere tvert imot. På enkelte området var det interesse for å skjerpe kravet.

–Når det gjelder Risør sentrum er jeg ikke i tvil om at måten vi har handtert dette spørsmålet på har vært til gode for Risør. Men nå har mange ting endret seg, sier ordføreren og tilføyer: –det har skvalpet en del vann opp mot Risørs fjøresteiner siden boplikten ble innført.
–Betyr det at du kan være villig til å lempe på kravet om boplikt generelt?

–Nei, jeg tror fortsatt det er den beste løsningen for Risør sentrum.
–Hvordan stiller du deg til et ønske om å frita Holmen og Flisvika for krav om boplikt dersom disse områdene bygges ut?

–Jeg har diskutert dette med mitt eget parti og vi mener at dette kanskje må til for at det kan finne sted en utbygging på disse områdene. Jeg er med andre ord ikke fremmed for å diskutere et fritak fra boplikten her. Dette er områder som klart skiller seg ut i forhold til Risørs gamle sentrum.

Ordfører Lars Lauvhjell sier i den forbindelse at en kan se på bopliktkravet ut i fra to ulike vinkler.

–Det ene er at vi en gang har vedtatt en boplikt og dermed er det ingen ting å gjøre, eller vi kan vurdere Holmen og Flisvika som to områder som utgjør nye elementer og at vi av den grunn bør se om det er mulig å la disse to stedene utgjøre unntakene. Personlig tror jeg også det er lettere å frita disse områdene for krav om boplikt fremfor å gå inn på løsninger der det skal prosentregnes hvor mange netter som må tilbringes her eller der for at bopliktkravet tilfredsstilles, sier ordføreren.

–Har fritak fra bopliktkravet vært tema på møter med utbyggerne?
–Når det gjelder Holmen har vi hatt et møte med Arne Lindstøl og temaet ble berørt. I Flisvika har det vært ført mange samtaler ved atskillige anledninger. Men temaet har ikke vært oppe i det siste. Jeg vil imidlertid understreke at dersom vi skal vurdere et fritak fra boplikten må dette sees i lys av de forslagene utbyggerne kommer med. Etter mitt skjønn kan vi ikke uten videre akseptere et generelt fritak, sier ordfører Lars Lauvhjell.

–Vil spørsmålet om boplikt i Holmen og Flisvika komme på den politiske dagsorden med det første?
–Vi skal ha nye møter med utbyggerne etter hvert og dette vil sikkert bli et tema. I tillegg vil nok spørsmålet komme på den politiske dagsorden etter hvert. Jeg tror flere og flere innser at dersom vi skal lykkes med å få til noe på disse to stedene må vi være villige til å tenke nytt, sier Lars Lauvhjell.


Artikkeltags