Kommunen vil redusere antall boliger på Holmen

Av
Artikkelen er over 13 år gammel

Eiendomsselskapet på Holmen ønsker primært en blanding av ferieboliger og helårsboliger på stedet, men kommuneadministrasjonen mener at en ensidig satsing på boliger ikke i tilstrekkelig grad vil tjene sentrumsutviklingen i Risør.

DEL

Torsdag 20. april skal hovedutvalget for plan, miljø og teknisk sektor behandle spørsmålet om Holmens fremtid. Eiendomsselskapet Solsiden 1 har klart sagt i fra at det ønsker en blanding av boliger og fritidsboliger på det 15 dekar store området. Selskapets eiere, Arne Lindstøl (51%) og Sparebanken Sør (49%) åpner midletid også for et beskjedent omfang av lettere næring av typen trening og behandling. I tillegg blir det parkeringsplasser og et utenomhusareal i offfentlig eller halvoffentlig regi.

Kostnadene

For å få gjennomslag for sitt ønske om at Holmen først og fremst bør bli et sted for beboelse, peker selskapet på at boligsalg er det eneste som kan forsvare de store kostnadene som forventes. Det heter også at boliger lettere vil kunne tilfredsstille de miljøestetiske kravene som ventelig vil bli stillet til et slikt prosjekt. Eiendomsselskapet mener også at boliger trolig er det som gir størst positiv gevinst for byen ved at dette vil stimulere – og ikke konkurrere – med den allerede eksisterende handels og servicenæringen i byen.

Egen båtplass

Eiendomsselskapet signaliserer også at hver leilighet på Holmen skal ha egen båtplass samt at det blir et antall gjesteplasser. Dette tilsier at det blir båtplasser rundt store deler av Holmen.

Kommuneadministrasjonen har i sin innstilling overfor hovedutvalget imidlertid valgt en annen vinkling enn eiendomsselskapet. Administrasjonen mener nemlig at de lokale samfunnsinteressene bør tillegger mer vekt enn eiernes ønsker. Etter administrasjonens skjønn vil en ensidig utvikling til i hovedsak boliger, ikke tjene de lokale samfunnsinteressene.

En grense

Derfor settes det også en grense for hvor stort areal man mener bør kunne tas i bruk til helårsboliger og fritidsbebyggelse. Det totale arealet, utenom det som i dag er avsatt til fiskerihavna, er på 15 dekar. Blant de kravene som administrasjonen mener bør stilles, er at blandingen boliger/fritidsboliger ikke bør ta mer enn 3000 kvadratmeter av det i alt 15 dekar store arealet. Videre bør der finnes plass til et overnattingssted og det bør være rom for mindre håndverksbedrifter.

Må tilpasses

Videre peker administrasjonen på at fiskerihavna og en utvidelse av denne i retning av moloen må inngå i en plan for området.

Det stilles også krav til bebyggelsen som skal reises. Ny bebyggelse må blant annet tilpasses i høyde og form slik at denne ikke kommer over silhuettlinjen som øyene i øst utgjør. Når det gjelder båtplassene i tilknytning til Holmen, heter det at disse bør begrenses og må sees i sammenheng med arealbruken i resten av havneområdet.

–Glad for at

politikerne avgjør

–Jeg er glad for at det er politikerne som skal avgjøre denne saken. Jeg har tillit til at våre folkevalgte vet hva som representerer den beste utviklingen for byen.

Det sier Arne Lindstøl i eiendomsselskapet Solsiden 1.

Han peker samtidig på kostnadene knyttet til en utvikling av Holmen og tilføyer: –Vi har hatt høye ambisjoner og lagt ned store ressurser i forarbeidene. Vi mener våre planer vil være svært viktige for Risørs utviklingsmuligheter. Men for å kunne realisere dette prosjektet må det være av et visst omfang og vi må selge et visst antall boliger.

I den forbindelse viser Arne Lindstøl til det taket som er satt på arealet som kan avsettes til boligformål.

–Det er snakk om 3000 kvadratmeter. Hvis man tenker seg dette fordelt på antall leiligheter, blir det ikke særlige flere enn cirka 30. Det skal godt gjøre på få dette lønnsomt med et så lavt antall. Jeg stiller meg samtidig spørsmålet hva som skal skje med det øvrige arealet på Holmen dersom kommunen bare aksepterer 3000 kvadratmeter avsatt til boligformål, sier Arne Lindstøl.

Vil helst slippe

boplikt-kravet

Eiendomsselskapet Solsiden 1 mener imidlertid at det også bør vurderes om ikke boplikten for dette området bør oppheves. Dette er, mener man, formelt sett nokså enkelt å få på plass.

I kommunen er man av en annen oppfatning. Det vises det til samtaler man har hatt med konsesjonsmyndighetene på sentralt nivå og konklusjonen på disse er at det ikke er en kurant sak å ekskludere enkelte områder fra det generelle kravet om boplikt.

Kommunen har

forkjøpsrett

Det var i 1989 det ble inngått en avtale mellom kommunen og Lindstøl Skip om Holmen utenom fiskerihavna. I følge denne avtalen heter det at kommunen skal ha rett til å anlegge en molo på vestsiden av Holmen og atkomst til denne.

Det heter også i avtalen at kommunen har rett til å overta Holmen dersom mer enn 50% av aksjene i selskapet som eier eiendommen, overdras til andre enn ektefeller eller etterkommere i rett nedadstigende linje. Denne forkjøpsretten gjelder selv om den ikke benyttes første gang den blir reell.

Artikkeltags