Rapporten er ført i pennen av tre sentrale aktører under Plansmia, som også var med i fagteamet. De tre er Arne Sødal, Erling Okkenhaug og Audun Engh.

Over 80 sider

– Dette er spennende lesning, og jeg skal nå lage en sak for kommunestyret i løpet av kort tid. Det er en rapport på over 80 sider, så det er mye å gå gjennom. Ellers er det klart at mange av forslagene som har kommet på bordet vil bety store investeringer for kommunen. Å utvikle Brokelandsheia er selvsagt et langsiktig prosjekt som vil gå over mange år. Det som kom ut av Plansmia og som nå er konkretisert gjennom denne rapporten, er et verdifullt bidrag for oss. Utbyggingsskissen som ligger i rapporten fra fagteamet må opp til politisk behandling i kommunestyret. Der er det å håpe at vi i første omgang får et intensjonsvedtak slik at vi kan foreta en omregulering av eksisterende reguleringsplan eller lage en områdeplan i henhold til ny plan- og bygningslov som sikrer at kommunen kan bygge ut i henhold til utbyggingsskissa fra plansmia, hvis det er det vi finner formålstjenelig, sier Berger Ausland.

Dialog

Det er en strategisk handlingsplan som nå skal behandles, og her er det i følge rappoorten viktig å komme i dialog med grunneiere som blir berørt av utviklingsplanen slik at det oppnås gode avtaler for alle involverte parter. – Vi må legge et løp for en trinnvis utbygging, med dertil økonomisk plan. Utbyggingsskissa fra Plansmia blir en viktig del av utviklingensplanen for Brokelandsheia i forhold til arealdisponering og funksjonsbehandling. Utviklingsplanen sluttføres og legges forhåpentligvis ut på høring 1. juli 2009. Denne planen er første ledd i et treårig prosjekt, som vi gjennomfører i tett samarbeid med fylkeskommunen og Husbanken, heter det i en minirapport som stedsutvikleren har laget og som ligger i rapporten fra Plansmia.

Sektorplan

Her kan vi videre lese at utviklingsplanen vil i prosjektet utarbeides som en sektorplan, men vil fungere som grunnlag for en ny kommuneplan som kan rulleres sammen med kommuneplanen i 09/10, hvis kommunen kommer til at det er det som må gjøres for å få befestet planen på en god måte. – Vi vil, når utviklingsplanen er ferdig utarbeidet, vurdere hvilke elementer vi ønsker å detaljutrede i det videre arbeidet. Det er viktig at vi i det videre arbeidet holder fokuset oppe på faktisk å få realisert planene. Det er helt klart at det økonomiske spiller en sentral rolle her, men samtidig er det slik at hvis man ønsker å planlegge, så følger gjennomføring og realisering hakk i hæl. Dette krever politisk investeringsvilje. Raske, synlige resultater vil også være viktig for å holde folks engasjement oppe i en slik prosess som dette, slår Berger Ausland fast.