Det var like før ferien i 2002 at det ble avdekket betydelige overskridelser i forbindelse med ombyggingen av Tjenna-bygget. Årsaken til dette var flere, men hovedårsaken var at det elektriske anlegget måtte skiftes ut. Da prosjektet ble igangsatt trodde man at store deler av det gamle anlegget kunne benyttes, men det viste seg altså at dette ikke gikk. Administrasjonen måtte be politikerne om en ekstrabevilgning på vel 900 000 kroner.

Det skulle snart vise seg at heller ikke det ”reviderte” kostnadsoverslaget ville holde. Prosjektets omfang ble utvidet, og dermed begynte pengene å rulle forferdelig fort. Til slutt sto man igjen med en kostnadssprekk på rundt 4 millioner kroner.

Nektet å betale

I Risør kommune ble det hevet at konsulentfirmaet Asplan Viak, som var leid inn for å stå for byggeledelsen, måtte bære ansvaret for kostnadsoverskridelsene. Det førte igjen til at kommunen ikke ville betale ut en krone til byggmesterfirmaet Mesel & Sønner for de arbeider firmaet hadde utført, utover det man tidligere var blitt enige om.

Rettssak

Da det ikke lykkes partene å komme fram til en avtale, havnet tvistesaken for retten. Og her ble Asplan Viak blankt frifunnet. I dommen ble det slått fast at Risør kommune må være ansvaret for kostnadsoverskridelsene, og firmaet Mesel & Sønner fikk medhold for sitt krav på vel 1.3 millioner kroner. Risør kommune ble også dømt til å betale saksomkostningene. Kommunen fikk dermed en sluttregning på vel 4 millioner kroner.

Dommen slo ned som et sjokk i Risør kommune. Ordfører Lars Lauvhjell kommenterte dommen slik:

– Dommen er svært ensidig. Jeg har sjelden sett en så unyansert dom. En del av dommens premisser er jeg totalt uenig i ut fra den faktakunnskapen jeg har i saken, hevdet ordføreren som sammen med rådmannen anbefalte at dommen ble anket.

Nå vedtok formannskapet å anke dommen i saken mot Asplan Viak, mens det med 4 mot 3 stemmer ble vedtatt å akseptere dommen i saken mot Mesel & Sønner.

Nytt initiativ

Det var dem som hevdet at beslutningen om å anke dommen i realiteten var et initiativ for å få til et forlik, men det var det neppe. Men da lagmannsretten tok et initiativ for å bringe partene sammen, viste det seg at begge parter var interessert i å fonne fram til en løsning.

– For Risør kommune er det uheldig – og svært ressurskrevende å ha en slik prosess gående. Den krever mye fokus, og dersom vi skulle ha kjørt ankesaken, ville den neppe ha blitt avklart før langt ut i 2005, kanskje ikke før i 2006. Vi så det derfor slik at kommunen er best tjent med å få avsluttet saken, sier ordfører Lars Lauvhjell i en kommentar.

Teknisk sjef Sveinung Jørundland er enig:

– Denne konflikten har vært en voldsom belastning, og det kjennes godt å få avsluttet den gjennom et forlik som dette, sier Jørundland.

I saksforberedende møte/rettsmekling i Agder lagmannsrett 10. desember ble det oppnådd enighet om følgende forlik:

a) Asplan Viak betaler til kommunen kr. 275. 000 kroner innen to uker etter at kommunen har godkjjent forliket.

b) Hver av partene bærer egne saksomkostninger.

c) Partene begjærer i fellesskap tvistesaken hevet som forlik.

Hva betyr så dette forliket? Jo, det betyr at begge parter må svi litt for det som har skjedd. Risør kommune må i hovedsak bære ansvaret for overskridelsene på prosjektet, men får utbetalt 275 000 kroner fra Asplan Viak som et plaster på såret. Dessuten slipper kommunen å betale saksomkostninger for Asplan Viak.

Kanskje ikke så mye å juble for, men det kunne samtidig ha blitt mye verre om man skulle ha kjørt en ny prosess for lagmannsretten. Og så må man ikke glemme at man tross alt sitter igjen med et meget godt fungerende bygg på Tjenna, som gir rom for mange og svært viktige statlige arbeidsplasser.