Saken skal behandles i kommunestyret førstkommende torsdag. Det er rektor Jan Olav Olsen ved Sunde skole som har vært saksbehandler og kommet frem til denne konklusjonen, som altså rådmannen støtter opp om.

Innenfor loven

– Vi har ment at vi har vært innenfor lovens bokstav og lovens intensjon slik Polen-turene har vært gjennomført. Nå mener altså Undervisningsdirektøren at gratisprisippet, det at elevene har rett til gratis offenltig grunnskoleopplæring, brytes på to punkter. Det ene er at det deltar lærere på turen som opparbeider lønn. Det andre punktet er at elevene får kollektivt fri og det gis tilbud om alternativ undervisning for elever som ikke er med på turen. Konklusjonen fra Utdanningsdirektøren er derfor at turen er å anse som en skoletur og bryter med gratisprinsippet slik det gjennomføres. Turen kan derfor ikke fortsette med en slik organisering vi har, og vi har fått beskjed om å “lukke avviket” innen rimelig tid. Det betyr at årets 10. klassinger likevel kan gjennomføre sin reise til Polen, skriver Olsen i saksforarbeidet. Han har på bakgrunn av dette laget en innstilling til kommunestyret der fire forskjellige alternativer listes opp. Det som rådmannen går inn for er at det blir stopp på Polen-turene og at skolen i stedet arrangerer turer til <Arkivet og /eller Holocaustsenteret/Forsvarsmuseet for å ivareta undervisningen knyttet opp mot jødeutryddelsen under 2. verdenskrig. Dette er turer som skolen kan legge inn i sine ekskursjonsplan og gjennomføre innenfor de økonomiske rammer skolen nå disponerer.

Foreldregruppe

Et annet alternativ som er tatt med er at turene fortsatt arrangeres av en foreldregruppe helt uavhengig av skolen. Turen må foregå i elevens ferie og uten deltakere av lærere. Eventuell deltakelse av lærer skjer med vedkommende lærer som privatperson. Et tredje alternativ er at skolen står som arrangør, men at turen finansieres gjennom foreldregruppe som nå, ved en klassekasse hvor det innsamlede beløp gis til skolen som gave. En forutsetning, i forhold til lovverket, er at det ikke føres lister over hvilke elever/foreldre som bidrar verken med penger eller på dugnad. Det er også en forutsetningn at midlene skal fordeles likt på alle elever og at ingen foreldre må utsettes for press. Kommunen/skolen må også garantere for det beløpet som eventuelt måtte mangle, eller ha med en forutsetning om avlysning på kort varsel.

Skolen arrangerer

Et fjerde alternativ er at skolen står som arrangør av turen og tar alle kostnader. Dette vil koste kommunen 200 000 kroner året, og beløpet må komme som et tillegg til Sunde skoles ramme. I tillegg kommer utgifter til lærere som reiser med. Det betyr en merutgift på 50 000 kroner slik at totalbeløpet altså blir en kvart million kroner årlig. Kommunestyret har gjennom sitt budsjettvedtak for 2008 øremerket midler til Polen-turen gjennom skolens lønnsbudsjett. – Rådmannen beklager at skjerpet fortolkning av regelverket er til hinder for at turene til Polen ikke kan fortsette som før. Disse turene har et svært viktig innhold, og formidler et kraftig budskap om hva menneskeforakt og brutal maktmisbruk satt i system kan føre til. For mange elever har det vært en skjellsettende opplevelse som har gjort et varig inntrykk. Turene har vært holdningsskapende for den oppvoksende generasjon, og motvirket likegyldighet og rasefordommer. Derfor har turene vært viktig for ungdommen i Gjerstad, og slik sett har de fortsatt mye for seg. De har også sin klare verdi som en viktig felles opplevelses- og erfaringsreise der sosialt fellesskap og samvær mellom elever, foreldre og lærere gir turen en ekstra dimensjon, heter det i saksforarbeidet, som også tar for seg betenkeligheter ved disse turene slik det har blitt de siste årene.

Endrer karakter

– Det kan synes som om turene er i ferd med å endre noe karakter. Tidsvitnene, som har gjort turene helt spesielle med sine personlige og selvopplevde erfaringer, er i ferd med å falle fra og vil dermed ikke være med i framtida. En ser også tendenser til at Auschwitz etter hvert har utviklet seg i retning av en “turistmagnet”. Dette gjør det vanskelig for deltakerne å få nødvendig tid og ro, siden det blir å “gå i kø”, og dermed mindre tid til ettertanke og refleksjoner underveis. I tillegg må polske guider benyttes, og tilbakemeldinger frav deltakerne er at dette gjør at det kan være vanskeligere for noen å få med seg all relevant informmasjon. Noen har dermed følt at de har fått mindre utbytte enn de hadde forutsatt. Dette stiller større krav til planlegging og gjennomføring av opplegget i framtida, heter det videre. Formannskapsmedlem Kathrine Hagane (Ap) tok opp dette under eventuelt for en tid tilbake. Hun kom med mye av de samme synspunktene som ligger til grunn for innstillingen. Den gangen ble det skikkelig debatt og meningsutveksling, ikke minst i vår avis. Det er grunn til å tro at saken også denne gangen vil skape engasjement.