Mange av oss har erfart at det ikke er lett å komme seg til og fra Frydendal kirke som fotgjenger. Det er verken fortau eller gangfelt som gir klare indikasjoner om hvor du bør gå. Dette fører til problemer både for gående og kjørende, og dette har satt en kraftig støkk i en av våre lesere. Nylig holdt han nemlig på å kjøre ned en person som kom gående fra kirken.

Mange nestenulykker

Nå mener vår leser at det er på høy tid at trafikksikkerheten i området bedres. Dette er kirkeverge Lauritz Paulsen helt enig i, han har nemlig jobbet med saken i flere år, uten at han eller andre så langt har fått forståelse fra veimyndighetene om at noe må gjøres.

–Det er ikke første gang jeg hører om nestenulykker, sier han og peker på at behovet absolutt burde være til stede i og med at det er aktiviteter både på menighetshuset og i kirken flere ganger i uka, enten det er snakk om møter, konserter, gudstjenester eller begravelser. Ofte er det mye folk, og da kan være vanskelig å finne plass til bilen. Da ender det gjerne med at biler står tett i tett opp hele bakken til skolen (Furumoenveien), og det er mye trafikk av både gående og kjørende.

Fotgjengerfelt

Paulsen har sendt diverse brev til Statens Veivesen for å be om at de gjør noe med den uoversiktelige trafikksituasjonen. Han har også gjort dem oppmerksomme på at det er 50-sone i området, men at en har inntrykk av at mange farer forbi langt over den tillatte fartsgrensen.

–Vi hadde ønsket oss et opphøyet fotgjengerfelt slik de har fått på Moen. Det er foretatt en befaring med folk fra vegvesent, men siden har vi intet hørt. Vi har til og med drevet barnehage i menighetshuset, og det kan bli barnehagedrift igjen. Likevel virker det ikke som noen har vært villig til å ta tak i problemet, forteller han.

Dårlig sikt

Avkjøringen til kirken ligger i en kurve, noe som gjør at en ikke har så god oversikt over veien. I det siste har imidlertid kirken gjort noen tiltak for å bedre sikten.

–Det står jo et stort tre ved innkjøringen, og her har vi kappet av de laveste greinene. Dessuten har vi fjernet de tette furubuskene som sto i skråningen, forteller Paulsen.

Falsk trygghet

Senioringeniør Pål Endresen i Statens vegvesen har stor forståelse for at folk opplever det som utrykt å passere veien ved Frydendal kirke. Han mener likevel at det ikke er noen god løsning å anlegge fotgjengerfelt her, de dårlige siktforholdene vil nemlig bidra til å skape en falsk trygghet.

–Det høres sikkert rart ut, men statistikken viser at det skjer flere ulykker etter at en har anlagt gangfelt på steder som dette. Dessuten må visse kriterier være på plass, blant annet at det er et visst antall gående/ kjørende, og det er ikke tilfelle her, sier han.

Rundkjøring?

I følge Endresen ønsker imidlertid vegvesenet å gjøre noe med trafikksikkerheten på Frydendalsletta. Men da har en først og fremst Frydendalkrysset i tankene, der det skjedde en dødsulykke sommeren 2004.

–Vi ønsker å anlegge en rundkjøring, noe som vil fungere som en god fartsdemping. Om vi får de riksvei-overføringene vi håper på, kan vi gå i gang med byggingen i løpet av 2008, sier han.

Endresen understreker at de ikke har satt i gang med planarbeidet ennå, og at en derfor ikke har noen detaljer klare ennå. Han ser likevel for seg at det vil være naturlig å anlegge et opphøyd gangfelt i forbindelse med rundkjøringen.

–Da vil folk kunne passere veien på sletta hvor sikten er mye bedre enn ved kirken. Og om økonomien tillater det kan en anlegge et gangfelt bort til kirken derfra, sier Pål Endresen.