Tror fortsatt på byggestart neste vår

Artikkelen er over 9 år gammel

Når utbyggingsplanene for Holmen gjennomføres, vil disse innebære et betydelig løft for utvikling av Risør sentrum.

DEL

Når utbyggingsplanene for Holmen gjennomføres, vil disse innebære et betydelig løft for utvikling av Risør sentrum.

Dette er rådmannens holdning til Holmenprosjektet. Med andre ord; fra kommunens side er man positiv til planene for omgjøring av Holmen fra industriområde til et bolig og næringsområde.

Oppsiktsvekkende

Førstkommende torsdag skal teknisk hovedutvalg ta stilling til om selve reguleringsplanen for prosjektet skal legges ut til høring. Fra tidligere har som kjent planprogrammet vært gjennom samme prosess. En del av tilbakemeldingene fra denne høringsrunden er nå innbakt i forslaget til reguleringsplan. Det er imidlertid all grunn til å tro at det vil komme en rekke uttalelser fra ulike privatpersoner og organisasjoner i løpet av de fire ukene reguleringsplanen er ute på høring.

Vel å merke dersom dette er vedtaket teknisk hovedutvalg går inn for. Det ville på den annen side være oppsiktsvekkende dersom hovedutvalget nå setter foten ned for planene.

Fortsatt håp

Basert på informasjonen som utbyggeren tilkjennegir i sitt forslag til reguleringsplan, er det fortsatt håp om at markedsføringen av prosjektet kan ta til fra høsten 2010. Er interessen i markedet stor nok, er det muligheter for at byggestart finner sted våren 2011.

Det regnes for øvrig med at utbyggingen, som man ønsker å gjøre under ett, vil ta cirka 2,5 år.

Utbyggeren har imidlertid påpekt at dersom dette skal skje, må forutsetningen være at man har fått på plass en avtale som omfatter drift av det planlagte hotellet på Holmen.

Behov for frihet

I de vurderingene kommunen har lagt til grunn for sin positive innstilling, heter det blant annet at man er tilfreds både med dokumentasjonen og illustrasjonene. Det fremgår også av kommunens vurderinger at man stiller seg positiv til at boligene kan brukes både til helårsbebyggelse og fritidsbebyggelse. Eller som det står å lese i innstillingen til saken:

“Av hensyn til prosjektets størrelse, ønske om kort gjennomføringstid, og hvor etterspørselen etter helårsbolig ikke synes særlig stor, ser en klart tiltakshavers behov for frihet hva angår boform på Holmen”.

Rask omsetning

Det vises også til at boligene må bære en stor andel av tilretteleggingskostnadene til teknisk infrastruktur, grøntarealer, strandarealer i tillegg til at boligene også må stå for et betydelig bidrag i forhold til gjennomføringen av hotellplanene.

Dette medfører derfor behov for rask omsetning av boligene. I vurderingene heter det også at planene for Holmen viser en bebyggelse som ikke forringer opplevelsesverdien av den gamle trehusbyen. Dette gjøres blant annet gjennom volumet på enkelthus og husgrupper samt byggehøyder og materialbruk.

Kan være flere syn

En del kritikk har også vært reist mot at private båtplasser inkluderes i prosjektet. Dette omtales slik i vurderingene:

“En er klar over at det kan være flere syn på hvorvidt denne type småbåthavner burde være i privat eller offentlig eie. Slik administrasjonen ser det er det i prinsippet uvesentlig om området reguleres til privat eller offentlig båthavn hvis siktemålet er å tilgodese et utbyggingsområde med båtplasser.”

Lavere enn Flisvika

Samtidig pekes det på flere andre forhold. Blant annet at utnyttelsesgraden for Holmen blir lavere enn for Flisvika. I alt omfatter Holmenprosjektet cirka 12800 kvm og utnyttelsesgraden er på 0,85. I tillegg kommer andre arealer på drøyt 8 .000 kvadratmeter. Dette arealet består blant annet av parkeringshus, sjøsenterets butikk, boder, tekniske rom, trapp/heiser.

Det trekkes også fram at utnyttelsen åpner for et stort friområde med tilrettelegging av allmenne gangveier i hele strandsonen på Holmen.

Rekkefølgekrav

Holmen handler imidlertid ikke bare om boliger, hotell, gangveier. næringsareal, fiskemottak, underjordisk parkering, småbåtplasser og bademuligheter. Det handler også om hvordan brukere skal komme seg til Holmen. Fra kommunens side vil det ventelig derfor bli stilt krav om at man stiller såkalte rekkefølgekrav. Dette er allerede formulert i planbestemmelsene og teksten lyder slik: “Senest samtidig med at første byggetiltak på Holmen får midlertidig brukstillatelse, skal trafikktiltak på Buvikveien, S1 samt S2 være ferdigstilt.”

Sagt i klartekst: en utvidelse av Buvikveien i Hasalen til to felts kjørevei, med 2,75 meter bredt fortau på utsiden og 2,25 meter på innsiden av veien, skal bygges. I tillegg kommer det fortau langs Holmenbrua. Etter teknisk hovedutvalgs behandling, gjenstår bystyrets før saken legges ut på høring.

Artikkeltags