Vender tommelen ned for fritidsboliger på Holmen

Av
Artikkelen er over 13 år gammel

Flertallet i bystyret vender tommelen ned for fritidsboliger på Holmen. Dette ble slått fast under behandlingen av kommuneplanen.

DEL

Det var Knut Henning Thygesen (RV) som fremmet forslaget som til slutt ble vedtatt (med 18 mot 12 stemmer) under behandlingen av kommuneplanen, og som er et klart signal til eierne om at det politiske flertallet ønsker en utviklingen på Holmen med helårsboliger, i kombinasjon med næringsvirksomhet. Hva slags næring, sies det ingen ting om, men i RV er man spesielt opptatt av fiske og havbruk.

I vedtaket slås det også fast at Fiskerihavna og mottaket må gis vekstmuligheter.

Innsigelse

Med tanke på en sterkere utvikling og vekst innenfor havbruk og akvakultur, ønsker Fiskeridirektoratet at sjøområdene i Risør skal reguleres til dette formål. Dette har Risør kommune bestemt satt seg i mot.

Det har vært avholdt meklingsmøter der kommunen har argumentert med at Skagerrakkysten ikke kan sammenlignes med de deler av norskekysten som er kjerneområder for akvakulturnæringen, men har ikke fått gjennomslag for dette. Fiskeridirektoratet opprettholder derfor sin innsigelse til planen, og striden går derfor til avgjørelse i departementet.

Styringsrett

Nå kan konflikten mellom Risør kommune og Fiskeridirektoratet synes som en typisk byråkratisk sak uten vesentlig virkning, men i realiteten dreier dette seg om hvem som skal ha styringsretten over sjøområdene i kommunen. Dersom Fiskeridirektoratet får gjennomslag for sitt syn, blir det de sentrale myndigheter, med direktoratet og departementet som egentlig forvalter våre sjøområder, mens Risør kommune kun blir høringsinstans.

Konflikter

Da kan det lett oppstå konfliktsituasjoner der rene næringsinteresser blir satt opp i mot friluftsinteressene.

Man kan for eksempel tenke seg at Fiskeridirektoratet gir tillatelse til etablering av havbruksanlegg i områder der det fra før av er sterke friluftsinteresser.

– Vi ønsker ikke en slik situasjon, sier ordfører Lars Lauvhjell.

– Våre kystområder er viktige rekreasjonsområder, og betyr mye også i reiselivssammenheng. Vi har i over 50 år jobbet iherdig med å sikre attraktive friluftsområder både i skjærgården og på fastlandet. Vi har også ført en restriktiv politikk i strandsonen, i tråd med statlige føringer. Det er derfor helt uforståelig at en statlig fagmyndighet fremmer innsigelse for at sjøområdene skal unntas fra kommunal styring, sier ordfører Lars Lauvhjell.

RV har imidlertid et helt annet syn, og støtter Fiskeridirektoratets innsigelse.

– Vi gjør dette fordi vi føler oss overbevist om at Fiskeridirektoratet vil ta de nødvendige hensyn i sine vurderinger, slik at vi unngår de konflikter som ordføreren antyder, sier Knut Henning Thygesen.

Artikkeltags