Vil ikke gi grønt lys for Fritidsboliger på Holmen

Av
Artikkelen er over 14 år gammel

RV ønsker en debatt, i første omgang i formannskapet, om sjøvendte næringsarealer. – Vi ønsker en slik debatt før vi behandler den annonserte søknaden om omregulering av Holmen, sier Knut Henning Thygesen.

DEL

Bakgrunnen for dette ønsket er at Holmen, som er et sentralt sjøvendt næringareal med fullt opparbeidet infrastruktur, nå foreslås omregulert til ”samme formål som på Flisvika” Det vil i praksis si; i hovedsak fritidsboliger. Går det forslaget gjennom, er det det tredje sjøvendte næringsarealet sentralt beliggende som omreguleres. – Vi ser store betenkeligheter ved det, sier Thygesen.

Ressursknapphet

Tilgang til sjøvendte næringstomter er i nasjonal sammenheng vurdert såpass viktig at fiskeridirektoratet har innsigelsesrett ved omreguleringer. Det understreker hvor viktig det er at en kystkommune behandler slik omregulering med spesiell varsomhet og med det spesielle forholdet at en knapphetsressurs knappes ned på.

I forkant av en annonsert omreguleringssøknad på Holmen, ber RV om at det tas en diskusjon om næringspolitikken til Risør med spesielt fokus; sjøvendt næringsareal.

Prinsipper

– Vi ber i første omgang om en prinsipiell diskusjon i formannskapet, som er næringsutvalget i kommunen. For tida er også kommuneplanen ute på høring. Snart skal Næringsplanen revideres. Vi synes også denne vinklingen er aktuell som tema i det oppfølgingsmøtet med mer konkretisering som vi var enige om etter ”Det næringspolitiske temamøtet” i våres, sier Thygesen.

En diskusjon som RV her skisserer burde derfor være naturlig å ta, i flere fora.

Revolusjon

– Dersom den tredje sentrale sjøvendte næringstomten omreguleres, har det skjedd en stille næringspolitisk revolusjon, stille i den forstand at det næringspolitiske aspektet har vært sekundært og ikke fokusert av så mange. Tomtenes unike plassering som næringstomter (sentralt og sjøvendt) har hatt underordnet betydning for de fleste.

Vi ønsker at Risørs muligheter for framtidig utvikling av sjøvendt næringsvirksomhet skal stå sentralt når rammene for Holmens framtid skal vedtas, hevder Thygesen

Havet viktig for Risør

– Havet har historisk sett vært Risørs viktigste næringsvei. Havet er også den næringsvei mange peker på for det framtidige Norge. Havbruk trekkes fram som en av de næringene som skal overta etter olja. Bystyret i Risør har også pekt på havbruk som en viktig framtidig næringsvei for Risør. Risør er ledende innen havbruk på Sørlandet og har stort potensial.

Også andre næringer kan ha bruk for denne nærheten til havet. Holmen er unik som næringstomt, og spørsmålet er om kommunen har analysert behovet for å videreutvikle industritomter til havrelatert næringsvirksomhet godt nok. Det er nå vi må ta denne diskusjonen, sier RV-representanten, som også vil ha vurdert mulighetene for et kommunalt og statlig engasjement på Holmen

– Kommunen eier en relativt liten del av Holmen. Kommunens område er heldigvis regulert til nettopp næringsområde av folkevalgte i Risør og næringen er havrelatert. Det er vår oppfatning at dette er svært vellykket og godt mottatt av Risørs innbyggere.

En videreutvikling av denne aktiviteten på Holmen er en av mulighetene som vi mener må diskuteres politisk. Det offentlige bør se på mulighetene for å gå inn aktivt. Vi må se på mulighetene for et kommunalt og statlig engasjement på ett eller annet nivå for å sikre et så stort område som mulig på Holmen i forståelse med eller i samarbeid med den andre grunneieren. Det nye regjeringsalternativet har skissert en mer aktiv rolle fra det offentlige i næringspolitikken, ikke minst i distriktene. Vårt fokus på havrelatert næringsvirksomhet betyr at dette bør ha hovedfokus, sier Thygesen, som tror at området på Holmen samtidig kan gjøres attraktivt og tilgjengelig for allmennheten og ha naturlige krav til estetikk som sentralt beliggende i Risør.

– Disse sidene ved diskusjonen bør imidlertid tas etter hvert. I denne omgang gjelder det hvilken funksjon området skal reguleres til, næring eller bolig /fritidsbolig, presiserer Knut Henning Thygesen.

Artikkeltags