En av Norges best bevarte trehusbyer uten dagkasernert brannberedskap?

Av
DEL

LeserbrevRisør regnes sammen med Røros som en av de best bevarte trehusbyene i Europa.

«Eldre tett trehusbebyggelse regnes som en del av den norske kulturarven, og det er en nasjonal målsetting å unngå tap av disse uerstattelige kulturhistoriske verdiene, samt redusere tap av materielle verdier i brann. Brannberedskapen anses som den viktigste faktoren for å forhindre bybrann, blant annet fordi risiko for bybrann ikke kan elimineres ved kun og installere tiltak. I Risør vil en god strategi være at brannen oppdages raskt og rapporteres tidlig. På den måten vil brannvesenet tidlig komme på plass med effektivt øvet mannskap, organisasjon og utstyr»

Utdrag fra brannsikringsplanen for Risør kommune 02.11.2018

Målet for Risør må være å få en stadig bedre brannberedskap og ikke motsatt.

Rådmannen om situasjonen: – Drastiske tiltak

Det er foreslått en løsning på brannstasjonen som skal løses med ansatte i beredskapsvakt og ikke på dagvakt. Rådmannen sier også at det ikke er sikkert at de vil kunne unngå oppsigelser av ansatte.

Hva vil dette medføre for innbyggerne og gå fra dagkasernert vaktordning til lag med deltidspersonell med dreiende vakt. Man vil da miste fire heltidsansatte som fungerer som utrykningsledere på hvert lag (fire lag). Disse fire er nå ansvarlige for å lage innsatsplaner for Risør kommune, holde øvelser, og for å vedlikeholde utstyr. De 4 som er heltidsansatt innehar et høyere krav til kompetanse enn det som ligger som krav til deltidsutrykkingsleder. (Heltid må ha NBSK A, B, C, mens deltid må ha NBSK A) Dette betyr at utrykkingslederen heltid kan drive kompetanse bygging og kompetanse overføring til deltidsmannskapet i større grad.

Brannvesenet i Risør har også ansvaret for båten som mesteparten av året er klar til å brukes til brann- og redningsoppdrag. Risør brannvesen bistår ofte andre nødetater på oppdrag med denne. Disse tingene er viktige for å sikre tidlig og god innsats.

God lokalkunnskap er viktig

Det er også viktig for responstiden og utførelsen av oppgavene at personellet har god lokalkunnskap. Denne kompetansen og de oppgaver som disse utfører vil bli tatt bort og det vil bli en dårligere beredskap knyttet til dette. Det er et minstekrav på hvordan hver kommune skal dimensjonere brannvesenet i kommunen, men kommunene og brannvesen må også ha en ROS-analyse for brannvesenet.

Denne ROS-analysen sier at det bør være dagkasernert vakt på grunn av trehusbyen og økt folketall om sommeren. I dag så jobber fire heltidsansatte med forebyggende og brannrelaterte oppgaver som er veldig viktig. Vi gjør også andre oppgaver for kommunen som vedlikehold og driftsoppgaver innenfor kommunens område.

Det er også 12 deltidsansatte som i dag har vakt hver fjerde uke fra klokka 15 til klokka 07. Mange av disse vil ikke klare å kombinere denne jobben med hovedarbeidsgiver når de må gå over til 24-timersvakt sammenhengende en hel uke per måned. Når det gjelder krav til innsatstid vil mange av bakvaktene slite med å klare dette på dagtid. Det er krav om at innsatstiden ikke skal overstige 10 minutter på sykehjemmet/Risør sentrum.

Det er et kjent problem at kommuner med deltidspersonell med dreiende vakt sliter med å finne deltidsmannskaper som både bor og jobber nærme nok stasjonen, og ser derfor nytten av ordningen med dagkasernering. Dette gjelder også for Risør, mange av deltidsmannskapene jobber på utsiden av området og vil med stor sannsynlighet ikke klare å kombinere dette.

Flere oppgaver

Vi ønsker og belyse/ få fram de oppgaver og utfordringer vi som brann og redningsvesen er satt til å løse. Vi er ikke bare satt til å slukke brann, men mange andre oppgaver som redningsoppdrag, helseoppdrag, IUA (interkommunalt utvalg for akutt forurensing), PLIVO (pågående livstruende vold) og mange andre oppgaver. Vi kjører på hjertestans, drukning, overflateredning, elveredning, trafikkulykker, og andre redningsoppdrag. Vi jobber også mye forebyggende og har opplæring av barnehager, skoleelever, ansatte og innbyggere i Risør kommune. Vi i Risør ligger også øst i Agder lengst unna Arendal og det som er veldig viktig er at vi kommer raskest mulig i innsats. Innsatstiden er avgjørende i forhold til hvordan brannen vil utvikle seg.

Innsatstiden er også svært avgjørende i mange av de helse- og redningsoppdragene vi rykker ut på. Vi blir ofte brukt på slike oppdrag da vi er til stede og ambulansen har nærmere 1000 turer i året.

Tvedestrand har i dag denne ordningen som Rådmannen foreslår, men Tvedestrand ligger nærmere Arendal og det vil ta kortere tid og få bistand derfra. Vi ønsker at politikere tenker seg godt om fordi dette handler ikke bare om når brannbilen skal kjøre ut av vognhallen, men så mye mer.

Her kan dere lese konklusjonen fra ROS-analysen som ble foretatt da Risør gikk inn i samarbeid med ØABV

12.2 Konklusjon:

• Det forebyggende arbeidet skal utføres av 1 avdelingsleder i minst 34 % stilling og minst 0,69 årsverk forebyggende arbeid. • For å sikre en tilstrekkelig slagkraft, bør det være følgende mannskapsstyrke i kommunen: Risør brannstasjon: • 4 utrykningsledere, heltid • 16 brannkonstabler, deltid

Innenfor ordinær arbeidstid: Kasernert vaktordning for • 1 utrykningsleder • 3 brannkonstabler

Utenom ordinær arbeidstid:

ROS-analyse Risør kommune 01.10.06

Hjemmevaktordning for • 1 utrykningsleder • 3 brannkonstabler

Jan Olav Lundberg, plasstillitsvalgt Fagforbundet
Ingunn Kile, leder av Fagforbundet Arendal

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags