Ny Risørvei – kommunen og lettvinte manøvrer

Per Henry Zaal mener den grønne linjen på Risørveien er en bedre løsning enn den røde.

Per Henry Zaal mener den grønne linjen på Risørveien er en bedre løsning enn den røde.

Av
DEL

LeserbrevNå skal kommuneplanens arealdel, inkluder fylkesvei 416, behandles i bystyret i slutten av november.

I den anledningen har rådmannen utarbeidet en innstilling som ikke er stort mere verdt enn den silingsrapporten som bystyret fikk framlagt like før valg av trase i desember 2018.

Konsekvensene for drikkevann nærmest bagatelliseres, og i tillegg Blautmyr, som omtrent fylles igjen, hvilket kan resultere i forurensing av Bosviktjenna som brukes til spylevann av drikkevannsledninger hvert andre, år blir overhodet ikke nevnt. Dessuten sies ikke ett ord om mulige konsekvenser for det freda huset på Bosvik gård. Det eneste konkrete som er sagt er «Huset og gården blir sikret på grunn av at ny vei legges på andre siden av veien» hvilket betyr sprengninger i et fjellmassiv, 35 meter høyt, på sørsiden av veien. I tillegg til at freda hus kan bli skadet er det et nytt hus og hytte i umiddelbart nærhet, Lagveien 11 og 13. Disse er også sterkt utsatt ved eventuell sprengning i fjellet.

Fylkesutvalget har krevd meget grundige undersøkelser og analyser av eventuelle konsekvenser ved sprengning av fjell. Hvis det fortsatt er tvil etter slike undersøkelser, vil det bli innsigelser og saken lagt død. Tar kommunen sjansen på at dette går greit? Og har kommunen penger til alt konsulentarbeid som kreves, ikke bare freda hus, men alle aspekter ved drikkevannet?

Nå har kommunen beslaglagt hele forsiden pluss to hele midtsider i dagens AAB for å presentere rådmannens innstilling med en del kommentarer.

Så til oppslaget i AAB: Her står det med fete typer: «Mattilsynet frafaller innsigelse for drikkevann». Besnærende, eller hva? I siste avsnitt «Mattilsynet konkluderer med at utredning/dokumentasjon av risiko ... m.m. vil bli tatt med i endelig planbestemmelser, og vil derfor ivareta trygt drikkevann til Risør.»

Sitat fra Mattilsynets e-post til kommune: «Innsigelsen kan frafalles mot at det i kommuneplanen fastsettes: Rekkefølgekrav:» For fv. 416 kan utbygging ikke finne sted før det utredes og dokumenteres risiko for all påvirkning av vannforsyningssystemet m.m.». Og: «Dersom resultat av utredning viser at utbygging og/eller drift av planlagt fv. 416 ikke kan foretas uten konsekvenser for vannforsyningssystemets kapasitet til levering av vann ihht drikkevannsforskriftens krav, kan planen for ny fv. 416 ikke gjennomføres for de aktuelle delstrekningene som berører nedslagsfeltet for drikkevannet».

Av de to kasserte traseene (blå og grønn) er det den grønne som er mest aktuell, i første omgang fra Svarthøl til Lagveien ved Bromsmyr/Avreid. Dette gir stor tidsbesparing, berører verken bebyggelse eller beboere. Når det gjelder drikkevann og nedslagsfelt så er det stykket mellom Ulevann og Auslandsvann som berøres. Her går jo allerede Bromsmyrveien over den bekken som forbinder de to vannene. I verste fall kan man lage en liten bro for å skåne denne bekken. Videre blir denne traseen til Lagveien en stor gevinst for Sandneshalvøya, som kanskje er den delen av kommunen med størst vekstpotensial. Sommertrafikken er allerede meget krevende, spesielt i krysset ved Bosvikbrua. Det sies fra kommunen at ÅDT er for liten for utbygging av grønn trase, i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Jo da, kanskje i dag? Men hva med i morgen, det vil si om 30, 50, 70 år? Kommunens motto er dessuten «Vi skal vokse», hvilket betyr økt trafikk på begge atkomstveiene til Risør.

Jeg savner fullstendig framtidsperspektivet i denne bataljen om ny Risørvei! Nå blir bare den tradisjonelle nærsyntheten som kommunen igjen forfekter. Resultatet blir at når veien står ferdig om fem, seks, sju år, så er den allerede utdatert!

Innvendingene mot grønn trasé dreier seg om uttrykk som «urørt natur» og så videre. Fra Bromsmyra til gamle Sørlandske hovedvei er det en liten kilometer, sterkt kupert og lite tilgjengelig. Da er det tydeligvis mer bekvemt for kommunen å rasere næringsarealer, rive hus, ødelegge turstiområder med mer!

Det poengteres fra kommunen at rød trase gir tidsbesparing og blir et aktivum i mange henseender. Latterlig, verken mer eller mindre. Fra Østebø til Vinterkjær blir det med 80 km/t maks innsparing 90 sekunder, hvilket blir cirka fem-seks millioner per sekund! Det virkelige tidsgevinsten ligger selvsagt på firefeltsvei i begge retninger.

Kommunen presenterer dette «lappverket» på fv416 som bortimot et «sesam-sesam» for næringsliv, tilgjengelighet og arbeidsliv lokalt og regionalt? Fullstendig skivebom og lite troverdig. Tidsgevinsten ligger på firefeltsvei i begge retninger. Lokalt blir det derimot ekstra tid for de fleste langs Risørveien, bortsett fra dem som bor nedenfor Østebøsletta. Kommunens motto «Vi skal vokse» krever framsynthet, økt attraktivitet og tilgjengelighet. Ingen av disse elementene er synlige i det kommunen nå har vedtatt, dersom ikke fornuften seirer i bystyret. Ingen skam å snu, selv om det ifølge rådmannen er i 12. time!


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags