Drømmen om stedet Holmen

Artikkelen er over 13 år gammel
DEL

Allgrønn har de siste tyve årene vært engasjert i stedsutvikling i mange norske byer og tettsteder. Fremdeles er Risør den byen som har det best bevarte bygningsmiljøet som fremdeles ikke er nedbygget eller ødelagt.

Det er en stor lokal bevissthet om dette i Risør. Alle har nå forventning til Holmen som er Risørs nye potensiale for byutvikling. Eiendomsbesitter, politikere og byens administrasjon har den nødvendige ydmykhet for oppgaven, men det er tydeligvis vanskelig å finne enighet om viktige premisser for utbyggingen.

Snøhettas forslag fra i fjor sommer er ikke lenger et tema. Arbeidsgruppen har ikke funnet grunnlag for å arbeide videre med dette forslaget. De viser med dette at de har en genuin interesse for å skape noe som skal være en styrke for Risør. Dette skjeve sporet ut av hoppkanten i fjor sommer har da også ført til en ytterligere styrking av bevisstheten om hva Risør er verdt for mange.

Det bygges respektløst over hele landet nå. Noe av grunnen til at slikt skjer er at lokalsamfunnene i for liten grad har definert premisser for stedsutvikling. I reguleringsbestemmelser finnes som oftest få, om ingen, retningslinjer som sikrer at man virkelig får de bykvalitetene man ønsker. Trusselen om risiko for å miste næring og arbeidsplasser dersom man ikke får bygge har lammet mange lokalpolitikere.

Lenge før man bestemmer prosentandel næringsutvikling og/eller boliger med og uten boplikt må det foreligge en visjon og en byplan som viser det nye stedet Holmen.

Politikere kan ikke vedta næring i et usikkert marked. Man kan imidlertid gjennom klok disposisjon av arealer etablere en begeistring som skal ha det formål å invitere til en pulserende bydel. Det ville være råflott å benytte Holmen, indrefiléten, til tyngre industri, større håndverksbedrifter eller handel og kontor av noe omfang, særlig med alle ledige industrilokaler for slikt i Risørs nærhet.

Man kan definere bygninger og miljøer på Holmen i en byplan uavhengig av hvilke funksjoner disse skal ha. Man må bygge en større andel boliger for å få et levende område. De foreslåtte 3000 kvm blir i så måte alt for lite. Man må også bygge for lettere næring som gjør området tilgjengelig og interessant for alle, med publikumsrettede aktiviteter, et levende møtested/torg og andre attraksjoner som bidrar til det gode liv. Nærmere fordeling av disse funksjoner vil måtte avgjøres av markedet.

Hvordan skal man så gripe dette an. Hva har Risør å selge? Vi har tidligere hevdet at en robust byplan på Holmen vil kunne utvikles på Risørs premisser og med løsninger som er fleksible til så vel bolig- som næringsformål som kalde eller varme senger. Her må man være villig til å tenke nytt, fleksibelt og originalt. Bastante krav vil ikke løse utfordringene på Holmen.

Politikerne bør allerede nå kunne vedta at Holmen skal få en bymessig karakter som bygger videre på Risørs etablerte urbane kvaliteter, i bebyggelsens preg, skala, materialbruk og flerfunksjonalitet. Det bør vedtas at det skal være trebebyggelse (ikke bare trefasader på betonghus, men bærende trebygg). Man bør legge opp til en gatestruktur med offentlig preg. Ikke privatiserte blindgater. Det bør være kvartaler oppdelt i relativt små tomter, med skala som i gamle Risør. Det bør åpnes for at flere utbyggere og arkitekter kan være med. Partene bør i samarbeid utarbeide en byplan. Ikke sette dette bort til et arkitektfirma eller en konkurranse der noen få fagfolk har styringen. En arkitektkonkurranse fungerer ofte som ansvarsfraskrivelse.

I stedet bør de viktigste aktørene (private og kommunen) samarbeide, gjerne i en konsentrert workshop, om å lage en byplan som alle kan støtte. Da kan man få en rask prosess og stor begeistret oppslutning om utbyggingen. Markedet vil også reagere positivt på en vilje til å utvikle Risørs beste tomt med åpenbare Risør-kvaliteter, en småskala, fleksibel trebebyggelse, der det offentlige torget vil bli det sentrale treffpunkt med fasiliteter for godt sosialt samvær.

Uten et solid innslag av boliger med en viss mengde beboere på Holmen vil man ikke få en livskraftig bydel.

Erling Okkenhaug, Allgrønn

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags