Holmen - tid til å tenke nytt?

Holmen-saken ble behandlet i formannskapet torsdag kveld og skal opp i bystyret i 28. februar. Målet må være at Holmen blir en levende bydel med mange beboere, næringsvirksomhet og plass for allmenheten. Får å få det til må utbygger selge mange leiligheter. Vi kan ha gode ønsker og intensjoner om hva som skal skje, men det er til slutt markedet som avgjør. Da utbygger presenterte nye planer i formannskapet lå det mange forbehold om det i det hele tatt blir bygget noe på Holmen.

Vi ønsker virkelig at det vil bo mange mennesker på Holmen. Men vi er også opptatt av at den nye bydelen har en arkitektur og utforming som er tilpasset resten av byen og som vi kan være stolte av i mange tiår framover. Dette er en vanskelig avveining, men liv og aktivitet i sentrum er et veldig viktig mål. Risør Arbeiderparti har, etter at vi kom i posisjon, lojalt fulgt opp vedtakene som ble gjort i forrige periode. Vi har hatt grundige diskusjoner i partigruppa, ikke uten uenighet, men har hatt et klart ønske om utbygging på Holmen og en forutsigbarhet for utbygger.

Nå viser det seg at salget har vært veldig dårlig, med 11 solgte enheter. Dette er mildt sagt et elendig resultat av en omfattende markedsføring med store annonser i ledende aviser og svært aktivt salg fra meglere både i Risør og Oslo. Markedet har sagt sitt, og både utbygger og alle oss som ønsker vekst i Risør må vel tenke oss om. Kanskje til og med tenke nytt?

Utbygger vet nok best hva som er årsaken til det dårlige salget. Noen av årsakene kan være:

1. Leilighetene er dyre. Det er mye å velge i på dette prisnivået for feriehus. For de fleste risørfolk er leilighetene for dyre i forhold til andre leiligheter.

2. Flisvika selger samtidig. Det er prisnivået lavere og det tilbys blant annet Husbank-finansiering på en del av leilighetene.

3. Arkitekturen vekker ikke begeistring, selv om leilighetene er funksjonelle og har veldig fin utsikt.

4. Det er generelt nedgang i markedet for ferieleiligheter i tett bebyggelse, både på fjellet og langs sjøen

5. Prosjektet har fått mye negativ omtale og det er usikkerhet om prosjektet blir gjennomført

Nå foreligger en ny forespørsel fra utbygger. De vil bygge prosjektet, men i etapper ut fra salg. Det de i første omgang spør om er å bygge en enhet med 18 leiligheter i tre bygg inntil hverandre ytterst på Holmen. Utbygger vil vente med parkeringsanlegget under jorda og vil bare sette av penger til spleiselaget på Buvikveien i forhold til det som skal bygges ut.

Skulle salget bare tilsi at inntil 18 leilighetene blir solgt, vil dette enslige bygget bli stående ytterst på Holmen sammen med det gule huset, fiskemottaket og verkstedet som i dag finnes på området. Buvikveien vil heller ikke bli ferdig utbedret.

Nå lurer utbygger på om de kan få unntak fra reguleringsplanen på grunn av den etappevise utbyggingen. Vi vil gjerne tro at utbygger fortsatt ønsker å utvikle Holmen til en bydel med mange leiligheter og mye liv, og mener det nå er grunn til å utfordre utbygger på om de virkelig ønsker å utvikle bydelen eller bare bygge ut en liten del. Vi ønsker dermed at utbygger står ved planene som vi behandlet og vedtok siste gang saken var oppe i bystyret. Da vil politikerne på vår side stå ved det som allerede er vedtatt.

1. Vi ønsker at utbygger skal bygge ut hele området innen rimelig kort tid. Men den vedtatte reguleringsplanen gir allerede rom for en trinnvis utbygging. Det bør foreligge en klar og helhetlig plan for en etappevis utbygging. Ved etappevis utbygging er det naturlig at indre - ikke ytre - deler av Holmen bygges ut først.

2. Vi ønsker en samfinansiering av Buvikveien som tidligere avtalt og politisk vedtatt. Veiutbyggingen er i utgangspunktet utbyggers ansvar, men kommunen har gått med på en kostnadsdeling. Denne delingen står ved lag og veiutvidelsen må skjer før utbygging.

3. Vi ønsker virkelig en utbygging av Holmen. Hvis det dårlige salget har ført til at utbygger ønsker mer tid eller å tenke helt nytt, vil vi gi rom for det. Reguleringen til både fritidshus og bolig står ved lag og kommunen bør bidra til en utvikling av området som både fører til et godt salg av boliger og en bydel tilpasset byen som helhet.

Vi ønsker altså at utbygger står ved planene og avtalene som allerede er politisk vedtatt. Men det bør være en utfordring for utbygger å se på de forhold som har skapt det svake salget. En årsak kan være arkitekturen, som virker repeterende og lite fantasifull. Det har vært vanskelig å finne en eneste arkitekt eller eiendomsutvikler, utenom prosjektet selv, som er entusiastiske overfor arkitektur og byggemåte. Både samklang og ”samtale med” resten av den unike trehusbebyggelsen er vanskelig å forklare, selv om utbygger har kommet med mange forbedringer i prosessen.

Verneplanen for Risør trekker fram at byen i hovedsak er bygget på to ulike måter. Enten den regulerte, som ble bygget opp etter bybrannen eller den selvgrodde og uregulerte, som er typisk på Tangen. Det dårlige salget kan være utgangspunktet til å tenke nytt med et klarere utgangspunkt i Risørs egenart.

Risør Arbeiderparti