Utbyggingen av Holmen

Artikkelen er over 13 år gammel
DEL

Som eier av 49% av eiendomsselskapet Solsiden 1 AS, føler vi behov for å kommentere rådmannens innstilling i den aktuelle sak, si noe om selskapets fokusområder i f.m. utbyggingen samt gi noe informasjon om bakgrunnen for Sparebanken Sørs engasjement i saken.

Sparebanken Sørs engasjement

Lindstøl Skips- og Båtbyggeri AS (nå Solsiden 1 AS) har vært kunde i Sparebanken Sør siden 1990. Fram til verftet ble avviklet i 2003 var dette tidvis bankens største engasjement i Risør med garantier og finansiering av de mest avanserte hurtiggående katamaranbåter som ble produsert i Norge. Dette var basert på et godt og tillitsfullt samarbeid med Einar og Arne Lindstøl. Når driftsselskapet av ulike årsaker ble avviklet i 2003, ville den enkleste (og mest naturlige) løsningen for banken vært at Lindstøl løste inn sitt engasjement gjennom et salg av Holmen. Med bakgrunn i gode relasjoner mellom banken og Lindstøl, vedtok hovedstyret i Sparebanken Sør i 2004 å ta en aktiv rolle for å bistå Lindstøl med utviklingen av Holmen. I et prosjekt som vi hadde tro på ville være positivt for lokalsamfunnet. Det er m.a.o. ikke for å redde et utsatt engasjement at Sparebanken Sør har engasjert seg i utviklingen av Holmen.

Fokusområder for utvikling av Holmen

Våre fokusområder for utvikling av Holmen er i mer detalj gjennomgått i vår henvendelse til Risør kommune av 5/9-05 og kan oppsummeres i 4 punkter:

Solsiden 1 AS er enig i at utviklingen på Holmen kan og bør få store konsekvenser for utviklingen av Risør sentrum. Det sentrum etter vår oppfatning trenger er flere kunder ikke nødvendigvis flere konkurrenter. Vi tror ikke det er markedsmessig grunnlag for etablering av ny næringsvirksomhet i et vesentlig omfang på Holmen, og tror derfor at Holmen egner seg best for beboelse.

Som utbyggere er vi ydmyke for at Holmen ligger som næreste nabo til (for å være litt beskjeden) en av Norges vakreste og best bevarte trehusbebyggelser. Vi er innstilt på at Holmen skal forsterke sentrum rent arkitektonisk og det skal være kvalitet og miljøbevissthet i prosjektet. Det kan sies mye om det forprosjektet som ble lansert av Snøhetta sommeren 2005. Vi har besluttet at dersom rammebetingelsene for Holmen blir tilfredstillende, vil det bli utarbeidet alternative forslag til utbygging. Dette er det i siste innstans selvsagt Risør kommune som har kontroll på som godkjenningsmyndighet.

Holmen skal være tilgjengelig for alle. Vi er av den oppfatning at dette er en "vinn/vinn-situasjon". Et godt bomiljø skapes ikke bare av de som bor der. Det skapes i like stor grad av det som er "mellom" bygningene. Det vil være i alles interesse, både beboere, Risørfolk, utbygger, turister og andre at forholdene legges til rette for at Holmen blir et godt sted å være - eller som vi sier "Risørs nye bydel".

Vi er opptatt av at prosjektet skal være gjennomførbart. Det har kommet sterke innspill om at det bør etableres et konferansehotell på Holmen. Vi kan se at både Holmen og Risør har unike kvaliteter og at byen også periodevis trenger å forsterke overnattingskapasiteten. Med vår kjennskap til bransjen vil bygging av et konferansehotell av noe størrelse, med for eksempel 100-150 rom, neppe være realistisk. En realistisk utvikling av et "hotell-konsept" på Holmen, vil etter vår oppfatning være en "sale/leasback-modell" som ligger innenfor vår oppfatning av begrepet "beboelse".

Kommentarer til rådmannens innstilling:

Vi skal i denne omgang begrense oss til å kommentere "Administrasjonens vurdering og tilrådning". Vi er enig i at en utbyggingsgrad på 0,8-1,0 er akseptabelt for en utbygging på Holmen. Den delen av Holmen som eies av Solsiden 1 AS er ikke oppmålt, men er antatt å være ca. 15 mål. En utbyggingsgrad på 1,0 betyr at Holmen kan bebygges med totalt om lag 15.000 m2 bygningsmasse fordelt på ulike antall etasjer. Det er i innstillingen foreslått at 3.000 m2 skal avsettes til bolig/fritid. Uten at det av innstillingen framgår konkret, blir konsekvensen at det kan bygges om lag 10-12.000 m2 med noe annet enn bolig/fritid. Vi tror ikke det er realistiske og gjennomførbare rammebetingelser. Det er vår oppfatning at det vil være til ugunst for Risørsamfunnet om rammebetingelsene får en utforming som innebærer at det ikke blir økonomisk forsvarlig å investere i en utvikling på Holmen.

Etter vår oppfatning vil Holmen være best egnet til beboelse. Dette vil etter vår vurdering også gi gode virkninger for Risør sentrum. Skal en utbygging ha en reell effekt for Risør, må den være av et visst omfang. Vi mener at en samlet utbyggingsgrad på 0,8-1,0 er tilfredstillende og akseptabelt. Vi mener at Risør "tåler" og vil få en positiv effekt av en utbygging av om lag 12.000 m2 til bolig/fritid (med fleksibel regulering) inkl. et evt. sale-/leasback-prosjekt. Det resterende bør avsettes til "lettere eller annen næring" som omtalt i vårt brev (side 3). Dette kan være ulike helse/velvære-fasiliteter, kunst/designbaserte virksomheter, servering m.m. Det vil være viktig at næringsvirksomhetene i minst mulig grad generer betydelig trafikk og at det vil være et gode både for beboere og andre.

Vi vil avslutningsvis understreke at Sparebanken Sør ikke har et fastlåst standpunkt i forhold til utbygging på Holmen og vi har selvsagt respekt for de politiske vurderinger og beslutninger som Risør kommune gjør. Vi har vært opptatt av å ha en god dialog med Risør kommune og vil være svært opptatt av det også i fortsettelsen. Form og innhold i dette samarbeidet må for vår del gjerne konkretiseres av Risør kommune.

Med vennlig hilsen

SPAREBANKEN SØR

Jan Hannestad

Viseadm. dir.

Per Arve Øyen

Banksjef avd. Risør

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags