Dette er et gjentagende tema på alle møter der ordførere samles for tiden. Bekymringen er stor, og vi venter på hva regjeringen kommer med av tiltak. Disse har til nå vært fraværende, og bidrar naturlig nok til stor usikkerhet og frustrasjon for mange næringsdrivende.

Vi bruker alle tilgjengelige kanaler inn mot statlige myndigheter. Vi krever en snarlig løsning for å unngå at viktige bedrifter i våre lokalsamfunn går en usikker og trasig høst/vinter i møte.

En prekær situasjon

Flere bedrifter jeg har snakket med forteller at det ikke vil være mulig å opprettholde virksomheten gjennom vinteren med de varslede strømprisene. Noen har litt egenkapital å tære på, men de fleste har ikke store nok økonomiske muskler til å takle utfordringene over tid. Noen har muligheter til å gjøre investeringer som vil gjøre kostnadene lavere over tid, men slettes ikke alle.

Det er heller ikke mulig for alle å sette opp prisene for å dekke inn de økte kostnadene. Det er en grense for hvor dyre produkter folk er villige til-, eller har råd til å kjøpe.

Mange peker på at kommunen må gi strømstøtte. Kommunen har dessverre ikke midler til å støtte opp med økonomiske bidrag i en slik størrelsesorden vi her snakker om. Skulle kommunen gjøre dette må det kuttes i tjenestetilbudet. Dette betyr igjen redusert drift av barnehage, skole, hjemmetjenester og institusjonstjenester, tjenester som allerede har fått kuttet sine rammer til det vi mener er på grensen av å være forsvarlig.

Hva så med kommunens økte strøminntekter?

Flere nevner at kommunen får så store inntekter fra Agder Energi at vi kan gi strømstøtte tilbake til næringslivet. Økte strømpriser har dessverre ikke så stor betydning for kommunens inntekter. Jeg vil illustrere dette ved hjelp av et eksempel. Utgangspunktet er at Agder Energi har et overskudd på kr. 100,- Til fratrekk går følgende:

22% selskapsskatt til Staten = kr. 22,00

37% grunnrenteskatt til Staten = kr. 37,00

Nettoresultat Agder Energi etter skatt = kr. 41,00

Etter gjeldende vedtak om utbytte i Agder Energi, skal 70% av utbytte etter skatt fordeles mellom eierne av selskapet. Resterende 30% blir værende i selskapet for å kunne utvikle dette videre. Fordeling av utbytte etter skatt blir da slik:

45,5% av aksjene (eid av Statkraft) = kr. 13,00

56,5% av aksjene (eid av kommunene) = kr. 16,20

Av kommunenes eierandel eier Gjerstad kommune 0,69%. Det vil si at av hver hundrelapp Agder Energi har i overskudd, sitter Gjerstad kommune igjen med cirka 19 øre. Staten beholder kr. 72,-

Kommunen får også økte strømutgifter Gjerstad kommune kjøpte strøm for ca. 4,2 mill. kroner i 2021 og får i likhet med de fleste andre en stor økning i strømutgiftene i 2022. Vi håper at økningen vi har i utbetalt utbytte i år kontra i fjor skal dekke det meste av prisstigningen. Dette får vi ikke svar på før året er omme.

Staten må bidra

Noen bedrifter trenger strøm til produksjon og noen til oppvarming. Et eksempel som har vært fremme i media de siste dagene er Den Lille Dyrehage som har et stort kraftbehov for å varme opp regnskogen slik at dyrene der kan overleve. Hadde kommunen hatt midler nok hadde vi naturligvis hjulpet til.

Under pandemien bidro vi med noen midler til bedriftene som slet mest pga. nedstengingen. Strømsituasjonen er imidlertid av en helt annen dimensjon. Her er det kun staten som har mulighet til å komme med gode nok økonomiske virkemidler.

Tenker nytt

I kommunen er vi i gang med å tenke nytt og kreativt for å tilpasse lokalsamfunnet en kraftsituasjon med et høyere prisnivå. For tiden ser jeg bl.a. på muligheten til å lage et felles mottak for biobrensel i Gjerstad, kanskje med et biobrenselanlegg i nærheten av Brokelandsheia som flere kan koble seg til.