Gå til sidens hovedinnhold

Risør Ap vil ha en rusreform

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg, Rusreformutvalget, har anbefalt at Norge avkriminaliserer mindre narkotikalovbrudd. Forslag om en rusreform vil etter all sannsynlighet bli lagt fram for Stortinget i løpet av kort tid. På årsmøtet i Risør Ap gikk vi inn for å støtte rusreformen, og oppfordre stortingsgruppa til å stemme for forslaget til rusreform når det legges fram, basert på den store og grundige rapporten fra Rusreformutvalget som nå foreligger.

Rusmisbruk er et helseproblem

Rusreformutvalgets forslag til modell innebærer at personer som blir tatt for bruk, kjøp, besittelse eller oppbevaring av mindre mengder narkotika til eget bruk, ikke lenger skal straffes. I stedet skal de innkalles til et møte med en kommunal rådgivningsenhet for narkotikasaker. Modellen innebærer ikke en legalisering, men en anerkjennelse av at dagens ruspolitikk må endres for å møte rusproblemer på en annen måte enn i dag.

Arbeiderpartiet har i sitt nye programforslag som skal behandles seinere i år tatt til orde for å legge om dagens ruspolitikk. Som det står i forslaget, skal rusproblemer møtes med hjelp framfor straff. Arbeiderpartiet vil flytte ansvaret for samfunnets reaksjoner for bruk og besittelse av narkotika fra justissektoren til helsetjenesten.

Straff skader

Forslaget bryter med en lang tradisjon der straff er anvendt som en forebyggende reaksjon på rusmisbruk. Forskning og den omfattende utredningen til Rusreformutvalget viser klart og tydelig at kriminalisering ikke er forebyggende, men gjør vondt verre. Det er ingenting som tyder på at straff virker forebyggende på rusproblemer, men vi vet at straff har en rekke negative konsekvenser. Når unge blir tatt av politiet og straffeforfulgt for sin rusmiddelbruk, så øker sannsynligheten for at de begår kriminalitet senere i livet. I tillegg forsterker dagens ruspolitikk sosiale forskjeller, fordi risikoen for å bli tatt er betydelig høyere blant barn av foreldre med lavere utdanning, på tross av at flere barn av foreldre med høyere utdanning bruker cannabis. Ungdom øst i Oslo blir tatt tre ganger så hyppig som barn på vestkanten.

Rusreformutvalget stiller det åpenbare spørsmålet: Er straff egnet til å redusere de negative konsekvensene av rusmiddelbruk? Nei, er det klare svaret fra utvalget – som støtter seg på forskning. Dersom unge havner i et miljø hvor gruppepress fører til at de bruker ulovlige rusmidler og vil komme seg ut av det, så er det vanskelig for dem å komme i posisjon til å ta imot hjelp så lenge de misforstås som selvforskyldte kriminelle narkomane, straff kan faktisk virke mot sin hensikt, fordi frykten for konsekvensene hindrer ungdom i å si ifra.

Avkriminalisering er ikke det samme som legalisering

Dette er ikke en legaliseringsreform, men et forslag om å endre en praksis som ikke virker slik den er ment å virke. Bruk av narkotika vil fortsatt være ulovlig, og politiet skal fortsatt beslaglegge rusmidlene, men samfunnets reaksjon overfor lovbruddene vil endres. Politiet skal avdekke bruk. De skal anholde ved mistanke om besittelse og ta beslag. Deretter skal de destruere stoffene, også om de kun er til egen bruk. De som blir anholdt blir også pålagt å møte opp hos en kommunal instans for kartlegging av situasjonen og de vil få tilbud om hjelp hvis de trenger det.

Risør Arbeiderparti mener at det er på tide å tenke nytt i ruspolitikken. Dagens ruspolitikk har store svakheter. Straff rammer de mest sårbare blant oss, og oppnår ikke det som er målet – å redusere rusmisbruk.

Kommentarer til denne saken