Gå til sidens hovedinnhold

Risør Høyre vil nå legge ned livsløpsutvalget og kulturutvalget

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I juni 2019 fremmet kommunedirektøren en sak til kommunestyret om ny politisk organisering. Her ble det blant annet foreslått å legge ned komiteene for Helse- og omsorg og Oppvekst og inkludering. Det «gamle» kommunestyret var ikke enige og vedtok at «Dagens komiteer for Helse- og omsorg og Oppvekst og inkludering slås sammen til et nytt Livsløpsutvalg. Utvalget har ni medlemmer.» På dette tidspunkt hadde Kulturkomiteen allerede blitt lagt ned.

Det «nye» kommunestyret vedtok i møte 31/10 2019 at det opprettes tre utvalg; Livsløpsutvalget, Utvalg for plan, miljø og teknisk og Kulturutvalg.

I saksframstillingen (sak 20/113 Ny behandling av reglement for politiske organer i Risør kommune) som kommer til behandling i kommunestyret 27. august skriver Kommunedirektøren at han fremdeles har samme oppfatning men at han ikke vil fremme dette forslaget igjen. Han skriver videre: «Begrunnelsen for dette er at det i forrige runde ble enstemmig nedstemt og han vil ikke utfordre på dette på nytt så kort tid i etterkant. Det er politikerne selv som må ta stilling til hvordan de best mener at den politiske strukturen skal være. Kommunedirektøren står likevel fast på sitt standpunkt her, men overlater til politikerne selv å eventuelt bringe dette alternativet fram i den politiske debatten.»

Høyre har evalueringsarbeidet i Livsløpsutvalget

Sektorene for Helse og omsorg og Oppvekst står for i alt cirka 76 prosent av kommunens netto driftsrammer for 2020 (309 av totalt 404 millioner kroner). Siden første møte i november 2019 (ett møte, seks saker) har Livsløpsutvalget i 2020 hatt fem møter og behandlet ni saker (eksklusiv godkjenning av protokoller). To møter (januar + august) har blitt avlyst på grunn av at det ikke har vært saker til behandling. På hvert møte blir det også gittorienteringer som berører saksområdet.

Av de ni sakene som har blitt behandlet i 2020 har tre vært regionale saker (handlingsprogram, høringsinnspill) som det har blitt gitt tilslutning til uten realitetsbehandling og som alle gikk videre til kommunestyret.

Det har vært en «skolesak» (Tilstandsrapport 2019 for grunnsskolen), som etter å ha blitt utsatt ennå ikke vært «viktig nok» til å komme opp i kommunestyret.

De øvrige fem sakene (Fastlegetjenesten, Omorganisering av Nav, Kutt i ikke-lovpålagte tjenester, Alkoholpolitisk handlingsplan og skjenkebevilling Hollenderhagen) har alle, i tillegg til behandlingen i Livsløpsutvalget, hatt en omfattende diskusjon og behandling i kommunestyret. Det er vanskelig å vurdere om Livsløpsutvalgets behandling i hele tatt har påvirket kommunestyrets behandling og vedtak i disse sakene i og med at flere av de mest aktive medlemmene i Livsløpsutvalget også sitter i kommunestyret.

Det har ikke blitt utarbeidet noe «årshjul» for arbeidet i utvalget og utvalget har ikke vært på noen befaringer eller besøk på skoler eller institusjoner. Dette har vært planlagt, men har blitt avlyst på grunn av koronasituasjonen. Utvalgets medlemmer – i hvert fall de nye – har etter nesten ett år i utvalget begrenset kunnskap om alle de virksomheter som hører inn under utvalgets arbeidsområde.

De orienteringer som aktuelle ledere har gitt i forkant av møtene i Livsløpsutvalget har vært relevant og interessant. Dog kunne og kanskje burde disse orienteringene like gjerne vært gitt i kommunestyret fordi diskusjonene og behandlingen der har vært vesentlig mer omfattende enn i Livsløpsutvalget og fordi vedtakene der er «endelig».

Rent partipolitisk har det vært vanskelig å få en bred politisk diskusjon av sakene som skal opp i Livsløpsutvalget – selv blant medlemmene og varaene til utvalget.

Høyre har evaluert arbeidet i Kulturutvalget

Siden første møte i november 2019 (Ett møte, en sak) har Kulturutvalget i 2020 hatt seks møter og behandlet 11 saker (eksklusiv godkjenning av protokoller). To møter (januar+mai) har hatt en sak, ett møte (mars) to saker, ett møte (april) tre saker og ett møte (juni) fem saker. På august-møtet er det ingen saker til behandling på sakskartet. På hvert møte har det også blitt gitt orienteringer som berører saksområdet.

Av de 11 sakene som har blitt behandlet i 2020 har flere vært regionale saker (handlingsprogram, høringsinnspill) som det har blitt gitt tilslutning til uten realitetsbehandling og flere saker som parallelt har blitt behandlet i andre utvalg og som alle har gått videre til kommunestyret.

Økonomisk perspektiv knyttet til de to utvalgene

Utgiftene knyttet til den politiske virksomheten i utvalgene er påvirket av antall møter og antall deltakere per møte. Gjennomsnittlig møtegodtgjøring per møtedeltaker er kroner 550 og med ni respektive sju medlemmer i utvalget og med anslagsvis 10 møter per år, vil kostnaden ligge på cirka 50.000 respektive 40.000 kroner per år. I tillegg kommer personalkostnader knyttet til de kommunalt ansatte som deltar på møtene, og disse kostnadene vil være vesentlig høyere enn møtegodtgjøringen til politikerne.

I saksframstillingen (sak 20/113 Ny behandling av reglement ...) skriver Kommunedirektøren om kostnadene knyttet til utvalgene: «Det kan i denne sammenheng bemerkes at behovet for effektivisering innenfor det administrative apparatet og behovet for økonomiske innsparingstiltak er blitt enda mer påkrevd enn det var forrige gang denne saken var til politiskbehandling.»

Konklusjon:

Høyres oppfatning etter vår evaluering med nå snart ett års driftsammenfaller med kommunedirektørens opprinnelige forslag. Et forslag som kommunedirektøren nå gjentar i sak 20/113. Høyres oppfatning er at behandling av saker som hører inn under de aktuelle utvalgene vil i et politisk perspektiv bli minst like god med direkte behandling i kommunestyret, dobbeltarbeid vil bli redusert og arbeidet vil bli mindre arbeidskrevende og derav ha lavere kostnader enn den modellen kommunestyret valgte.

Livsløpsutvalget og Kulturutvalget tilfører ingen ekstra verdier verken for befolkningen, for oss politikere eller for kommunens ansatte.

Høyre foreslår at:

· Livsløpsutvalget og Kulturutvalget legges ned og Kommunedirektøren forslag til endret arbeidsopplegg innføres snarest mulig.

· Arbeidet i Livsløpsutvalget og Kulturutvalget «pauses» inntil endret arbeidsopplegg har blitt innført.

Kommentarer til denne saken