Gå til sidens hovedinnhold

– Arbeiderpartiet, nå må dere ta til fornuften

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I år 2000 vedtok Risør bystyre og bevilge kr 17 mill. til bygging av en ny fløy på kommunehuset. Deler av administrasjonen satt den gang spredt rundt i byen bla på Kulturhuset og på Tjenna. Et av de viktigste argumentene for å samlokalisere kommuneadministrasjonen var å få til en mer effektiv arbeids- situasjon for de ansatte. Avstandene var for store og det ble brukt for mye tid til å flytte seg mellom lokasjoner. En samlet administrasjon ville også medføre til flere uformelle samtaler og enklere/bedre saksbehandling. Videre skulle det også være betydelige kostnadsreduksjoner ved en samlokalisering.

I bystyremøte 16.2.2017 fremmet Rådmannen et forslag om å utrede en flytting/deler av administrasjonen fra Frydendal til Risør sentrum.

Forslag falt

Mads Henrik Sandnes (H) fremmet følgende motforslag:

Utredningen av prosjektet «Administrasjon til sentrum» utsettes.

Prosjektet utsettes til det er blitt vedtatt en løsning som sikrer økt parkeringsareal i form av parkeringshus i fjell, eller annen utvidelse av parkeringsareal som er skissert i diverse tidligere forslag.

Forslaget falt med 19 mot 9 stemmer.

Administrasjonsutvalgets innstilling (les Rådmann) ble vedtatt med 16 mot 12 stemmer.

Følgende vedtak ble vedtatt:

Bystyret ber rådmannen gjennomføre en utredning av spørsmålet om å flytte hele eller deler av administrasjonen som i dag er lokalisert i kommunehuset i Furumoveien til Risør sentrum.

Utredningen skal peke på alternative løsninger og har fokus på organisasjonsutvikling, sentrumsutvikling og økonomi, samt etterbruk av det nåværende kommunehuset. Det skal belyse mulige positive og negative konsekvenser.

Tillitsvalgte trekkes aktivt inn i utredningsarbeidet (jf. Hovedavtalen del B, §§ 1.3 og 1.4).

Eventuelle kostnader til utredning tas opp i tertialrapport.

Når utredningen foreligger, kommer saken tilbake til behandling i bystyret, som tar stilling til om prosjektet skal jobbes videre med mot en eventuell realisering eller som det skal avsluttes.

Betydelige investeringer

Når vi følger med på de siste ukers utspill fra administrasjonen i Risør kommune kan man få en forståelse at administrasjonen skal flytte til sentrum, dog tar rådmannen forbehold om godkjennelse fra den politiske ledelsen i sitt intervju i AAB 12.11. En flytting til sentrum forsterkes også gjennom Handlingsplanen til kommunen (pnkt 6.5.22) for 2019–2022 hvor det står: «Flytting til sentrum». Dette i skarp kontrast til det vedtaket som foreligger fra bystyremøte 16.2.

Ved en ev. flytting vil det være behov for ca. 60 kontorer. Rådhuset, Tollboden, Sparebanken Sør, Mortensen Gården og «Havva» bygget har vært nevnt som alternativ lokasjoner. Det er all grunn til å tro at ved de fleste lokasjoner må det gjøres betydelige byggetekniske endringer for å dekke administrasjonens behov. Denne kostnaden må kommunen bære indirekte gjennom nye husleieavtaler eller direkte kostnader selv som huseier.

Hva dagens bygnings masse skal brukes til henger i «luften». Ny politistasjon er blitt kastet ut som en mulighet, uansett må det gjøres store byggetekniske endringer for å dekke Politiets behov. Den kostnaden må kommunen dekke.

Hvordan skal parkeringen løses?

Ved en flytting av administrasjonen til sentrum vil det kreve ca. 60 parkeringsplasser, i tillegg kommer alle besøkende til administrasjonen. Vi vet at det i perioder av året er stort press parkeringsplasser i sentrum. Hvordan dette skal løses er ukjent. Vil også tro at det er begrenset betalingsvillighet for de ansatte i kommunen for å dekke egen parkering, så denne regningen veltes ev. over på kommunen.

En flytting vil også ta bort fokus fra kjernevirksomhet og vil bla medføre til mindre effektivitet over en periode.

Hva en total kostnad for flytting vil koste vet vi ikke enda, men det er all grunn til å tro at det endelige beløpet vil beløpe seg til flere millioner. Muligens også et to-sifferet million beløp. Hva utredningen har kostet så langt vet vi heller ikke.

Ap må ta til fornuften

Hadde Risør kommune hatt tilgang til «Sareptas Krukke» kunne en flytting til sentrum vært spennende. Mer aktivitet og verdiskapning i sentrum. Dessverre er vi ikke i den situasjonen. Vi ser ukentlige utspill fra rådmannen: stopp i ansettelser, oppsigelser, underskudd på drift vs. budsjett. Rådmannen har varslet at kommunen økonomien i de kommende årene vil være «trang». Følger vi handlingsplanen til kommunen vil kommunens gjeld øke fra dagens ca. kr 618 mill. til kr ca. 719 mill. i 2021.

I denne saken mener vi i Høyre at dette er feil bruk og prioriteringer av fellesskapets midler. En av Høyres viktigste saker frem til og etter kommunevalget 2019 vil være en ansvarlig økonomisk styring. Hvordan får vi de beste tjenestene og ytelsene for de midlene vi har til rådighet.

Høyre håper at Risørs folkevalgte med Arbeiderpartiet i «spissen» tar til fornuft i denne saken og får stoppet denne flytteprosessen så raskt som mulig.

Kommentarer til denne saken