Bekymret for NAV-sammenslåing

For stort: – Så store fagmiljøer som en sammenslåing med Arendal vil gi, faglig sett, ikke er gunstig, sier Knut Henning Thygesen.foto: Stig Sandmo

For stort: – Så store fagmiljøer som en sammenslåing med Arendal vil gi, faglig sett, ikke er gunstig, sier Knut Henning Thygesen.foto: Stig Sandmo

NAV-ansatte i de fire kommunene øst i Agder retter nå sin bekymring for sammenslåing av NAV-kontorene, til lokalpolitikerne. De får støtte fra Knyt Henning Thygesen (Rødt).

DEL

I et brev fra de ansatte ved NAV-kontorene i Tvedestrand, Vegårshei, Risør og Gjerstad, til politikerne, advares det om at feil avgjørelser i denne saken kan ramme mennesker i vanskelige livssituasjoner.

Rådmennene i Østre Agder regionråd har kommet med forslag om å samle alle NAV-kontorene i syv kommuner til et «NAV Østre Agder» med Arendal som vertskommune.

Strider mot konklusjon

De ansatte ved de fire NAV-kontorene lengst øst, skriver i sitt brev til politikerne at organiseringa med en vertskommune i en 7-kommunersmodell, strider mot forskning og analyser på resultater og fagmiljøer gjort i NAV mellom små og store kontorer.

– 7K er også i strid med konklusjonen fra arbeidsgruppa som ble satt ned for å utrede hva som vil være best måte å organisere NAV på, skriver de NAV-ansatte.

Bekymringen fra de ansatte ved NAV-kontorene går på at en sammenslåing kan føre til dårligere tilbud til dem som trenger tjenester fra det lokale NAV-kontoret.

– Politikere som skal ta avgjørelser i denne saken har et stort ansvar, og avgjørelsen som blir tatt kan ramme mange mennesker i en vanskelig livssituasjon, hvis det gjøres på feil grunnlag. Vi mener det er en stor risiko å ta avgjørelser uten å ta hensyn til forskning og analyser, i tillegg til å gjennomføre nøye og gode konsekvensvurderinger, skriver de ansatte.

Kontorene består

De folkevalgte i Risør og Gjerstad skal etter hvert behandle sammenslåinga når dette skal opp i bystyret og kommunstyret.

Rådmannsutvalget i Østre Agder regionråd, har etter møte 11. april, kommet med sitt forslag til lokalpolitikerne om en organisatorisk sammenslåing av kontorene i Arendal, Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli.

I forslaget skriver utvalget at alle kontorene skal bestå og levere daglige tjenester, men at det etableres et nytt, felles NAV-kontor i Arendal, som blir vertskommunen for 7K-samarbeidet.

Lokalpolitikerne skal også ta stilling til de økonomiske forpliktelsene som den enkelte kommune får til den nye virksomheten.

Her skriver Rådmannsutvalget at de administrative kostnadene som hver enkelt kommune i dag dekker til den kommunale delen av NAV, ikke skal økes for kommunene som deltar i Nav Østre Agder.

Thygesen uenig

Knut Henning Thygesen (Rødt) er uenig i prosessen.

– Jeg er uenig i at en slik prosess begynner med å velge antallet kommuner som skal inngå i en omstrukturering av NAV-kontorene.

– Prosessen bør begynne med en åpen diskusjon (der de ansatte er sentrale) om forutsetningene for videre samarbeid øst i Agder. Det betyr at det må bli helt tydelig hvilke primære målsettinger de lokale kontorene skal fylle og de funksjoner kontorene skal ha på kort og lenger sikt. Den framgangsmåten som nå er valgt skaper naturlig uro blant de ansatte som har fokus på tjenestene, sier Thygesen og legger til at det er flere uklarheter.

– Forslaget om felles arbeidsmarked blir uforståelig som begrunnelse for sammenslåing. Det underbygges ikke med hva Østregionen vil tjene på dette, sier han.

Artikkeltags