Rødt går for Nav Risør

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det kan gå mot at Nav Risør fortsetter som eget kontor med samarbeidsavtale med Nav Agder. Det er en løsning Rødt lenge har argumentert sterkt for, dersom ikke Risør blir vertskontor for østre Agder. Saken skal opp i Livsløpsutvalget i dag og endelig avgjøres i bystyret torsdag 30. april. Vi håper på et bredt flertall til støtte for en Risør-løsning.

Men Rådmannen innstiller på at Nav Østre-Agder (5 kommuner) skal etableres med Tvedestrand som vertskontor. Det betyr at den administrative ledelsen for Nav Risør flyttes til Tvedestrand, og de kommunalt ansatte får Tvedestrand kommune som arbeidsgiver. Dette gjelder 16 ansatte og handler om flyktningtjenesten, gjeldsrådsgiving og det vi tidligere omtalte som sosialkontoret. Prosessen har vært svært merkelig. Den er vanskelig å oppfatte som rettferdig, faglig grunnet og demokratisk. Risør er spilt ut over sidelinjen som naturlig vertskontor i østregionen.

Prosess styrt ovenfra

Prosessen med å etablere færre og større Nav-kontorene startet ovenfra, fra ekspertutvalg og Stortingsmelding nummer 33. Deretter fulgte Østre Agder regionråd overivrig etter, og for et år siden ville rådet legge tjenestene inn under Arendal. Etter behandling i kommunestyrene i våres, falt Arendalalternativet bort og lokaliseringsdebatten var åpen, med de beste forutsetninger for å styrke Risørkontoret. Fra starten av har det vært kritisert at prosessen ikke har vært faglig grundig begrunnet og at de ansatte ikke er tatt med på råd.

Uten gode argumenter

Det var forhandlingsmøte den 25.02.20, men det var egentlig ingen reelle forhandlinger, ingen drøfting av fordeler, ulemper, hvilke kriterier som skulle legges til grunn i valg av vertskontor. Dette redegjør Rådmannen for i saksframlegget. I stedet for å gå dypere inn i de faglige og regionale vurderingene av lokalisering, ble det presset igjennom at det måtte tas en avgjørelse nå, og det ble foretatt avstemming hvor resultatet ble at tre av fem ordførere stemte for Tvedestrand som vertskommune. Geografi ble da framført som argumentasjon for dette valget. Dersom geografi skulle vært et argument burde vertskontoret blitt lagt lenger i øst ut fra en distriktspolitisk vurdering.

Dårlig politisk spill

Det er flertallets vedtak som nå blir lagt fram som forslag i de aktuelle by-/kommunestyrer. Men det som ikke kommer fram i rådmannens saksframlegg, er at Tvedestrand i desember vedtok at de forutsetter at Tvedestrand blir valgt som vertskommune, alternativt skulle saken opp i kommunestyret på nytt. Vi har ikke sett noen god faglig begrunnelse for denne forutsetningen. Ved å sette dette ultimatumet ble de andre kommunene presset, også Risør, til å gå for Tvedestrand – ellers blir det ikke noe av Nav Østre Agder (5K).

Samarbeidsprosessene i Østre Agder må bli bedre

Dette er en merkelig og etter vårt syn; uønsket måte å drive samarbeid for de beste løsningene i regionen vår. Det blir et slags spill, som er grunnlag for politiske beslutninger. Prosessen må bli bedre, være mer demokratisk, faglig forankret og vekte distriktshensyn tyngre. Godtar vi en slik prosess om Nav-kontoret som retningsgivende også i andre saker, vil det skade samarbeidet i østregionen både på kort og lang sikt.

Mange argumenter for eget kontor

Det er mye som taler for Risør. Nav-kontoret vårt er regionens største, det er faglig dyktige medarbeidere, fungerer som ressurskontor, voksenopplæringen i Risør kommune blir brukt i norskopplæring og introduksjonsprogrammet for flyktningene av både Vegårshei og Gjerstad, i tillegg til Risør, og som Mykland sier, vil en vertskommuneløsning med Risør være økonomisk besparende på grunn av lavere arbeidsgiveravgift enn i Tvedestrand.

Gode grunner til fordel for Nav Risør

Navs egen rapport «Utredningsrapport for framtidig organisering av Nav-kontorene for Risør, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Froland, Åmli og Arendal» oppsummerer følgende fordeler ved å opprettholde mindre og mellomstore kontorer:
– Tett samarbeid med andre kommunale tjenester.
– Lettere mulighet til å sikre kunnskaper om lokale forhold.
– Kort vei til saksbehandler for arbeidsgiver.
– Kunnskaper om lokalt arbeidsmarked.
– Breddekunnskap blant ansatte ivaretas.
– Enklere å spille på eksterne lokale ressurser grunnet korte avstander og hyppig dialog på kryss og tvers i kommunen.
– Kortere vei til øverste beslutningsmyndighet.
– Stor mulighet til å få hele organisasjonen til å forstå hensikt med endring.

For oss er det viktig å trekke fram dette i debatten, siden fordelene ved mindre enheter har vært underkommunisert i saken.

Trolig har prosessen med Tvedestrand som vertskommune kommet for langt nå til at det kan endres fordi de fire andre kommunene har gått inn for den løsningen. Vi håper derfor på bre oppslutning i bystyret om å si nei til rådmannens innstilling til vedtak og heller opprettholde Nav-kontoret i Risør.

Det kommer til å gå veldig bra!

Hanne Naas, vararepresentant for Rødt livsløpskomiteen
Knut Henning Thygesen, bystyrerepresentant

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken