Gå til sidens hovedinnhold

Rødt går mot bompengefinansiering øst i Agder

Rødt mener det er urimelig at den nye E18-strekningen som er under planlegging for strekningen Kragerø-Tvedestrand, skal delfinansieres med bompenger. Når saken kommer opp i fylkestinget tirsdag, vil Rødt stemme imot.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

– Bompenger er en usosial betalingsform, sier Rødts fylkestingsrepresentant Knut Henning Thygesen. Det er en svært høy avgift som i dette tilfellet blir pålagt en av de fattigste regionene i fylket. Dette er helt uakseptabelt og rammer de med dårlig økonomi særlig hardt. I tillegg vil den planlagte strekningen både være samfunnsøkonomisk ulønnsom og svært ødeleggende for miljøet. Vegen er ikke formålstjenlig for distriktet. En slik vei med en slik finansieringsform kan vi ikke støtte opp om.

Tirsdag 28. april skal fylkestinget stemme over bompengefinansiering av ny E18 gjennom den østre delen av Agder, fra Dørdal i Telemark, forbi Gjerstad og Risør, fram til Tvedestrand. Rødt vil fremme et alternativ til rådmannens innstilling:

Rødt vil foreslå at utbyggingen av E18 på strekningen Dørdal-Tvedestrand ikke delfinansieres med bompenger.

Dette er begrunnelsen for forslaget:

Det er ikke rimelig at trafikantene i regionen er med på å finansiere en utbygging som har store samfunnsøkonomiske og miljømessige negative konsekvenser og i tillegg ikke har noen positiv virkning for regionen.

Det er ikke rimelig at trafikantene finansierer en utbygging som inviterer til økt bruk av bilisme, persontrafikk og vogntog.

Rødt er svært kritiske til det som legges til grunn for finansieringsmodellen: at persontrafikken øker med 30 prosent og tungtransporten med 40 prosent fram mot 2040. Dette er selvmotsigende når overordna nasjonale mål om utslippsreduksjon av drivhusgasser er 55 prosent og fylkeskommunen i sine planer vil ha langtransport av gods over på bane og båt, og øke bruken av tog for persontrafikk. Biltettheten må ned, ikke øke.

Bompenger som finansieringsmodell er kostnadskrevende. Store summer forsvinner til innkreving, administrasjon og lånerenter.

Rødt mener bompengefinansiering, slik vi kjenner den, generelt er en usosial betaling for vegbygging. Dette blir enda tydeligere slik verden ser ut til å bli etter koronakrisa, med dårligere betalingsevne for folk flest og næringslivet. Det må tas med i beregningsgrunnlaget at strekningen går gjennom et område øst i Agder med lav gjennomsnittsinntekt og dårlige levekår.

Det er ikke rimelig at bompenger brukes som inntektskilde der inntektene ikke er med på å styrke kollektivtilbudet, slik en viktig del av begrunnelsen er i byvekstavtalene.

– Rødt vil også fremme forslag om å nedskalere noen strekninger som er under planlegging på E18 og E39. Der det er lite trafikk, mindre enn 15 000 i årsdøgntrafikk, vil Rødt foreslå nedskalering fra firefeltsvei til to-/trefeltsvei med midtdeler og 90 km/t. Da vil økonomi, sikkerhet og miljø kunne ivaretas på en mye bedre måte enn med firefeltsvei. Hensikten er å få en vei som er bra for miljøet, tilpasset forholdene og som gir en forsvarlig økonomi som ikke belaster samfunnet unødig, avslutter Knut Henning Thygesen.

Kommentarer til denne saken