I Risør videregåendes skoles (RVS) snart hundreårige historie har det fra Agders fylkeskommunale myndigheter gjentatte ganger vært forsøkt å nedbygge skolen, med endelig sluttmål å fjerne RVS, må en anta. Tidligere var det fra Aust-Agder fylkeskommune at mer eller mindre «kreative» forslag til nedbygging av RVS kom, men etter at de to Agder-fylkene ble slått sammen under den forrige regjeringen gikk denne «kreativiteten» åpenbart i arv til den nye Agder fylkeskommune (AFK). For undertegnede beviser dette i alle fall at enkelte ting under solen aldri endrer seg.

Som oppslaget om RVS i Aust-Agder Blad (AAB) 2. november 2021 blant annet sier: «Visjonen om å ta hele Agder i bruk for å bygge livskraftige byer, tettsteder og distrikter virker dessverre lenger unna for randkommunene hver gang tilbudsstrukturen skal justeres ...». Og denne visjonen om å ta hele fylket i bruk oppfattet i hvert fall undertegnede som den nye Agder fylkeskommunes «tiltredelseserklæring». Men, nei, alt synes å være tilbake til det gamle, kjente sporet hvor det fra AFKs side utvises en nærmest manisk opptatthet av kortsiktig kostnadsreduksjon og ingen interesse for følgene som vil kunne være dårligere pedagogisk tilbud, økte transportomkostninger, bortfall av kompetansearbeidsplasser, overtallighet, stengning av tilbud og lengre reisevei for både elever og ansatte, med tilsvarende klimautslipp i disse miljøtider, for å nevne noen. Det siste punktet blir ekstra beklagelig når en nå vet at RVS er tildelt Utdanningsforbundets klimapris 2021, men gir likevel elevene og alle oss andre en klar forståelse av Agder fylkeskommunes egentlige og reelle miljøengasjement!

Undertegnede får lyst til å spørre: Betaler ikke folk i en utkant som Risør skatt? Skal de ikke få annet igjen for skattepengene enn en stadig nedbygging og sentralisering av tilbud og tjenester til byer som Arendal og Kristiansand? Skal alt konsentreres der?

Og hva angår RVS: Hvorfor produserer ledelsen her opplegg på AFKs forespørsel som de åpenbart ikke selv har tro på? Som beviselig, når alle kostnader er regnet inn, blir både dårligere, og på sikt, dyrere. Slik det gjerne blir når byråkrater skal leke pedagoger? Hvorfor forlanger ikke RVS heller å bli kompensert for linjer som tidligere har blitt fjernet fra skolen av AFK?

Det er ingen sak å ødelegge selv den beste skole hvis den fratas linjer igjen og igjen – uten å få andre til erstatning. Hele skolemiljøet, både for elever, lærere og andre ansatte fylles med uro og stress, og det vil følgelig være tilnærmet umulig å få til en positiv og framtidsrettet utvikling.

Vil Agder fylkeskommune egentlig ha en videregående skole i Risør? Er det der problemet ligger? Det finnes andre små utkantskoler i Agder, skal disse også fjernes? Eller er det kun Risør?

Vil Agder fylkeskommune helst at Risør forsvinner; kanskje til et annet fylke? Slik at de kan slippe den gjenstridige byen der de i snart hundre år har forsøkt å nedlegge skolen?

Slik virker det i alle fall for undertegnede!

Kjell Tore Nilssen, Risør
pensjonert lektor