– E18 er et overmodent og realistisk prosjekt som vi nå inviterer alle til å si sin mening om

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Åtte ordførere i plansamarbeidet for ny E18 på strekningen Dørdal i Bamble til Grimstad har sagt vårt om samfunnsmål og planområde for ny firefelts E18 gjennom kommunene. Nå er det opp til innbyggere, næringsliv og interessegrupper å si sitt. Høringsfristen for planprogrammet er 14. desember. Vi regner med at mange har mye på hjertet.

I første del av høringsperioden skal utbygger Nye Veier ha informasjonsmøter i kommunene. Det blir også dialogmøter med næringsliv og andre. På Nye Veiers hjemmesider ligger den informasjon som trengs for å ta del i debatten og komme med innspill.

Alle høringsinnspillene til planprogrammet, som er en overordnet plan for selve kommunedelplanen, vil bli samlet og vurdert grundig. De tas med i arbeidet med selve kommunedelplanen som skal vedtas til sommeren.

Ambisiøse mål

En rask utbygging av en firefelts E18 er det viktigste samfunnsprosjektet i vår region og vår landsdel på lang tid. Vi kommer stadig nærmere en helhetlig firefelts motorvei mellom Oslo og Kristiansand.

Vi ser det bygges vei både seint og tidlig og i løpet av 2019 blir det ferdig 16,5 km ny firefelts vei på strekningen Rugtvedt-Dørdal og 23 km ny firefelts vei på strekningen Tvedestrand-Arendal. Håpet er at vi kan starte bygging av den resterende strekningen fra Dørdal og vestover allerede i 2020 og at hele veien skal stå ferdig i 2024-25. Det er veldig ambisiøst for en så lang og komplisert veistrekning.

Vårt bidrag som politikere er å bli enige oss imellom og med utbygger Nye Veier om en felles kommunedelplan for hele strekningen. Dette er et helt unikt plansamarbeid i norsk sammenheng der åtte kommuner i to fylker, Bamble, Kragerø, Gjerstad, Vegårshei, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad, planlegger og regulerer i fellesskap. Det skal vi gjøre på en skikkelig måte. Folk skal involveres og høres og lover skal følges samtidig som vil skal arbeide raskt og målbevisst.

Har folk i ryggen

Selv om det har kommet og vil komme mange innspill om hvordan og hvor den nye E18 mellom Dørdal og Grimstad skal bygges, føler vi som styrer planprosessen at vi grunnleggende har folket i ryggen. Vi ønsker nesten alle en bedre og tryggere vei. Vi vil utvide bo- og arbeidsmarkedene våre slik at vi får et nærområde med mange flere arbeidsplasser innenfor en kjørerekkevidde av 45-50 minutter på trygg og behagelig vei.

Næringslivet vil også få en helt annet rekkevidde. Område for konkurranse, men også samarbeid og utvikling av kompetanse, utvides betraktelig. Nøkkelbedriftene våre vil kunne frakte varer raskere og tryggere mellom Oslo, Kristiansand og etter hvert Stavanger og Haugesund. Den kompliserte logistikken og ”lagerhold på veiene” vil gå over i en ny tidsregning, der det spares tid og problemer. Tenk også på de mange små og store håndverksbedriftene våre; for eksempel elektrikere, snekkere, rørleggere, kjøkkenprodusenter og mange spesialiserte servicebedrifter. De har vi mange av i vår region. De er dyktige og konkurrerer godt på pris og kvalitet. Bedre vei gir bedre muligheter for vekst og utvikling.

Mange hensyn

Selv om vi har et klart og tydelig samfunnsmål med veiutbyggingen gjennom de åtte kommunene, og store forventninger fra hele landsdelen, vet vi at veiplanlegging også skaper stort engasjement lokalt. Den nye veien vil berører gård og grunn for mange. Noen må rive hus som har stått i generasjoner, andre får slektsgårder delt. Noen tenker på turterreng, vakre landskap, gode poster i elgjakta og stier de fulgte som barn. Det er forståelig og det skaper sterke følelser. I tillegg skal vi passe på dyrka jord, kulturminner, biologisk mangfold og mye annet. Her vil mange ulike interesser møtes og ikke alltid la seg forene.

Vår oppgave som styre for kommunedelplanen blir, sammen med Nye Veier og deres konsulenter, å gi de ulike hensyn verdier og faglige vurderinger. Men vi vet at politikkens vesen er å ta med ”andre hensyn”, altså i beste fall en totalvurdering med klokskap.

I tillegg kommer også et selvpålagt krav om å bygge den nye veien så rimelig som mulig. På den måten vinner vi i prioriteringskampen mellom prosjektene i Nye Veiers nasjonale portefølje. ”Rimelig” er ellers et relativt begrep. Det koster milliarder å bygge vei i Norge og vi skal ta et ansvar for å forvalte skattepenger og offentlige budsjetter best mulige.

Miljø og klima

I det lange løp, der klimaendringer og global oppvarming er og bli vår største samfunnsordfordring, må vi også spørre om vi trenger stadig bedre veier. Som igjen åpner for økt trafikk og utslipp. Vil vi ikke snart få selvkjørende elektriske biler i kolonne på veiene, vil det ikke bli så mye bompenger og restriksjoner på kjøring og parkering at vi etter hvert ikke vil eie vår egen bil, burde ikke persontrafikk og gods flyttes over på jernbanen som utnytter vår fornybare energi?

Jo, men her må vi gjøre mye samtidig. Vi tenker miljø og klima når vi planlegger ny E18. Stigninger reduseres og avstander kortes ned. Det skal legges til rette for kollektivtrafikk og gode overganger mellom bil, buss og bane. Pluss nok ladestasjoner.

Jeg håper elektrifiseringen av bilparken skjer raskt, og at lastebiler og busser kjører elektrisk så snart som mulig. Jeg håper også flere og flere velger samkjøring og buss og heier veldig på sammenkobling av høyhastighets jernbane. Men mye av dette tar tid. Nå må vi i løpet av de nærmeste år få bygget ferdig en firefelts motorvei som knytter sammen byene og kommunene våre. Et overmodent og realistisk prosjekt som vi nå inviterer alle til å si sin mening om.

Dette er E18-prosjektet:

Nye Veier har fått i oppdrag fra Stortinget å utarbeide kommunedelplan for strekningene E18 Dørdal-Tvedestrand og E18 Arendal-Grimstad. De berørte kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Vegårshei, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad inngår i et interkommunalt plansamarbeid for begge strekningene. Målet er at kommunedelplan vedtas i kommunene som inngår i plansamarbeidet før sommeren 2019. Planprogrammet er vedtatt med høringsfrist 14. desember 2018.

De viktigste målene for utbyggingen er:

  • Muliggjøre en betydelig reduksjon av reisetid (minimum 20 minutter) mellom Grenland og Grimstad.
  • Muliggjøre en betydelig økning i verdiskapingen (realisere produktivitetsvirkninger på minimum 20 prosent  av investeringskostnadene) i berørte bo- og arbeidsmarkeder.
  • Muliggjøre en reduksjon i utbyggingskostnadene (med minimum 30 prosent) fra estimatet i Stortingsmelding 25: «På rett vei»

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken