Det er underholdende å lese innlegg fra Risør Venstre. Her påstås det at å gi bort tomt, og la utbyggere «utvikle» Søndeled, skal gi ny blomstring til stedet. Bosettingen vil øke og skolen reddes ved økt elevtall. Og de hevder at vi har det travelt, i morgen vil ingen ta på seg en slik oppgave. Har ikke Risør kommune entreprenører med lokal arbeidskraft og kapital som kan forestå denne utviklingen?

Det er ingen tvil om at Øren trenger en oppgradering. Men nedbygging av strandsonen, og dermed redusert tilgang, er ikke til beste for Søndeleds innbyggere.

Ønsker det EU-vennlige Venstre og kommunedirektøren å se helt bort fra ESAs regler for salg av offentlige eiendommer?

Reglene gir to muligheter. Den ene er bruk av åpen budrunde, den andre er en uavhengig vurdering av markedsverdien. En uavhengig vurdering av markedsverdien skal gjøres av «kvalifisert, uavhengig ekspert.»

Prisvurderingen skal innhentes før salgsforhandlingene med potensielle kjøpere begynner.

Nei, vær ærlig. Antydet pris på kommunens tomt på Øren er en gave fra fellesskapets eiendom, for å berike utbyggere.

Har kommunen innhentet takst, eller er kommunedirektøren rette person til å fastsette pris?

Professor Victor Norman hevder at det Risør og andre bygder trenger, hvor befolkningstallet synker, er unge mennesker, mer presist unge kvinner.

Det ble i 2003/2004 utarbeidet en plan for tettstedsutvikling for Søndeled. Er denne utgått på dato, eller er det der verdifull kunnskap som har betydning i dag? Her trenges nye ideer og vurderinger. Risør Arbeiderparti ønsket i formannskapet 11.11.21 en stedsanalyse over Søndeled. Hva ble konklusjonen?

Når Fossberg Kraft nå søker om utskilling av store tilstøtende arealer for salg, aktualiserer det absolutt at området vurderes som en helhet. Har Porta Risør AS økonomiske midler til ytterligere eiendomskjøp? De må vel belage seg på å betale mer enn kroner 50.000 som foreslått for tomt på Ørsmålen.

Hvem er Porta Risør? Et raskt søk på nettet, på dem og i kretsen rundt, forteller mye. Porta Risør AS, Dream Design DA, Nedre Kaldbakken Eiendomsutvikling AS, Porta Slemmestad AS, Porta Eiendom AS, GA Invest og Consulting AS.

Hvilke kvaliteter innehar Porta Risør AS, som kvalifiserer for en sentral rolle i utviklingen av Søndeled? Har de andre vellykkede eiendomsutviklingsprosjekter å vise til?

Blir Søndeled interessant gjennom en utbygging av dyre ferieleiligheter uten boplikt? Disse vil i korte perioder bli fylt opp med middelaldrende, økonomisk godt stilte feriegjester.

Positivt for kommunen er en fast inntekt gjennom eiendomsskatten.