Har gjentatte ganger prøvd å henvende meg til kommunen som tillitsvalgt de siste årene og får ingen respons. Har sendt mail til kommunedirektør og ordfører med alvorlig bekymringer for situasjonen innen helse og omsorg i kommunen. Har bedt for et år siden om møte for å forklare den alvorlige situasjonen vi er i. Har hatt 3 møter med leder for helse der han på siste møte klarer å innkalle til møte uten noen punkter på møteagendaen. Vi fikk etter 3 purringer referat etter 5 måneder fra møte som var i slutten av oktober. Det ble på det samme møte bestemt at det senest rett over nyttår skulle begynne å jobbe med skriftlige rutiner for å sørge for at innbyggerne i Gjerstad får like rettigheter når det gjelder fysioterapi. Dette er fortsatt ikke kommet noen henvendelser fra lederen i helse på dette. Vi ser nå flere og flere eksempler på at det er pasienter som ikke er tilbudt helsehjelp de burde ha. Dette kan igjen gå ut over liv og helse.

Det som er mest alarmerende er at det ikke er noen i den politiske ledelse eller administrasjon som virker å bry seg om dette, selv om de har fått gjentatte henvendelser.

I løpet av pandemien har undertegnede ikke fått en e-post, ingen informasjon fra Gjerstad kommune. Ikke innkalt til et eneste møte. På spørsmål til kommunen om å få skriftlig rutiner for pandemihåndtering har jeg fått beskjed at det har ikke kommunen. Mener Gjerstad kommune at man ikke trenger et eneste møte med tillitsvalgte innen helse for å koordinere håndtering av en pandemi? De siste 5 årene har jeg ikke blitt innkalt til et eneste møte i Helse eller kommunen som vi ikke tok initiativ selv.

Det er ingen skriftlige rutiner for hvem som skal kontaktes når noen blir alvorlig skadet i Gjerstad og hvilken hjelp som skal tilbys. Dette medfører at det er store individuelle forskjeller mellom enkeltpersoner i Gjerstad på hvor mye hjelp de får, med samme type handicap. Siden det ikke finnes skriftlige rutiner er det heller ikke lett å fordele ansvar til de som har det. Det tar altfor lang tid fra noen blir skadet til kommunen tilbyr hjelp. Saksbehandlingstiden kan ta over 3 mnd, det er lang tid for en som er alvorlig skadet.

Jeg som tillitsvalgt i NFF har ikke lengre noen tillit til verken politisk ledelse og administrasjon. I løpet av 22 år i kommunen har det aldri vært dårligere tilbud til Gjerstads innbyggere når det gjelder fysioterapibehandling. Det rimer da dårlig med at slagordet til Gjerstad er Best når det gjelder.

På bakgrunn av punktene over velger jeg å trekke meg som tillitsvalgt.

Jeg ser ikke lengre noen hensikt å bruke mer tid på ikke å bli hørt når vi påpeker alvorlige mangler. Som helsearbeider får vi heller kontakte fylkesmannen direkte i fremtiden når vi avdekker alvorlige forhold.